Sematia

p.bodl.1.22.xml

TM: 41445HGV: 41445Date: – Place:

1 m1 S-1 ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θὼθ ια|num:11| ❨δι(έγραψε)❩διέγραψε ❨Πτολεμ̣(αίῳ)❩Πτολεμαίῳ καὶ ❨μ(ετόχοις)❩μετόχοις
2 ❨πράκ̣(τορσι)❩πράκτορσι ❨ἀ̣ργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Καρ(ανίδος)❩Καρανίδος Κοννῶς
3 Πακύσ̣[εω]ς̣Πακύσεως ❨συν[τα]ξί(μου)❩συνταξίμου τοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους
4 ❨δρ[(αχμὰς)]❩δραχμὰς ὀκ̣τ̣ώ|num:8|ὀκτώ|num:8| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|