Sematia

p.berl.salmen.7.xml

TM: 78005HGV: 78005Date: -86 – -85Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 |gap:18| [ἀ]π̣[ὸ]ἀπὸ [τ]οῦτοῦ Χοιὰχ πυ̣ρ̣ο̣ῦ̣πυροῦ |gap:2| δι̣ὰ̣διὰ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ τ̣ο̣πο̣γραμματέωςτοπογραμματέως τῶν
2 [περὶ]περὶ |gap:30|α̣ι|gap:30|αι ε|gap:3|ς̣ε|gap:3|ς καὶ ἀ̣γ̣ρ̣οίκηςἀγροίκης τῶν κατοίκων
3 [ἱππέων?]ἱππέων [γῆς?]γῆς |gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|μ̣ε̣ν̣|gap:5||gap:?||gap:5||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|μεν|gap:5||gap:?||gap:5| ειν ἕνεκα το̣ῦ̣τοῦ ἐκπαυομ[ένου?]ἐκπαυομένου
4 |gap:35| πρὸ τ̣ῆςτῆς τῶν ὑδάτων |gap:3-4|
5 |gap:18| |gap:?| |gap:?||gap:2| σ̣πα̣ρ̣ῆναισπαρῆναι οὗς καὶ |gap:3|
6 |gap:12| |gap:?|ω̣ν̣δ̣|gap:1|ε|gap:2|ε̣ι̣σ̣ι̣ν̣|gap:?|ωνδ|gap:1|ε|gap:2|εισιν ❨(ταλαντ-…?)❩ταλαντ-… ἀμ̣ε̣λ̣ο̣υ̣μένηἀμελουμένη ἀπὸ |gap:1||gap:?||gap:2|η̣|gap:?||gap:1||gap:?||gap:2|η|gap:?|
7 |gap:?| ψπζ|num:787| δ|num:1/4_tick| ἀπὸ βασιλικ̣ῆςβασιλικῆς καὶ προσόδων εἰς̣εἰς τ̣[ὸ]τὸ ς|gap:5||gap:1-2| |gap:6||gap:?|
8 [βασι]λ̣ικῆςβασιλικῆς χϙδ|num:694| δ|num:1/4_tick| , ὧν καθηκ̣όντωνκαθηκόντων ❨(πυροῦ)❩πυροῦ Ατια|num:1311| δ|num:1/4_tick| κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨ν̣αυ(βίου)❩ναυβίου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ̣η̣|num:28|κη|num:28| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ|num:100| , ὧν λβ̣|num:32|λβ|num:32| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ψα̣|num:701|ψα|num:701| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα?)❩τάλαντα [ιε|num:15|?]ιε|num:15| [❨(δραχμὰς)❩?]δραχμὰς [Ευ|num:5400|?]Ευ|num:5400|
9 |gap:3| [❨χα(λκοῦ)❩]χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιβ|num:12| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς χκ|num:620| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι Αχκγ|num:1623| ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ̣η̣|num:28|κη|num:28| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| · S-2 ἔγραφε δεῖν ❨χρηματισθῆ(ναι)❩χρηματισθῆναι εἰς σ̣π̣έ̣ρματασπέρματα καὶ εἰς τ̣ὸ̣τὸ <τοῦ>τοῦ λ̣β̣|num:32|λβ|num:32| ❨(ἔτος?)❩ἔτος
10 [σπόρου]σπόρου [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας σ̣ξθ|num:269|σξθ|num:269| τὸν κατὰ λόγον φακὸν ἐκ α|num:1| ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ἐφʼ ἐν το̣ῖς̣τοῖς ν̣έοις̣νέοις γεν̣ν̣ή̣μ̣ασ[ι]γεννήμασι |gap:?||gap:10||gap:?|
11 καὶ τ̣[ῶν]τῶν [προσ]ό̣δωνπροσόδων πύ̣ρ̣ιναπύρινα παραδώ̣σουσιπαραδώσουσι τ̣ὸντὸν δὲ̣δὲ φακὸν ἀποκαταστήσουσι μ̣ε̣τενήνεκ[ται]μετενήνεκται |gap:?| |vac:?|
12 Πετειμο̣ύθη̣ς̣Πετειμούθης [Σαραπίωνι]Σαραπίωνι χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ι̣νχαίρειν . S-3 ἕσ̣τα̣τ̣αιἕσταται πρὸς τὸν τοπογραμματ̣έ̣α̣τοπογραμματέα τ̣ῶ̣ν̣τῶν [περὶ]περὶ |gap:8-10|
13 μεμέτ̣ρ̣η̣κ̣αςμεμέτρηκας ἀντὶ πυροῦ ❨ἀρταβ(ῶν)❩ἀρταβῶν σξθ|num:269| τὸν κατὰ λ̣όγονλόγον φακὸ̣νφακὸν |gap:?|
14 πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Αχκγ|num:1623| καὶ ❨διαγρ(αφῆς)❩διαγραφῆς ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κ̣η̣|num:28|κη|num:28| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρ̣|num:100|ρ|num:100| καὶ συναποκαταστ̣ήσ̣ουσισυναποκαταστήσουσι τὸν φ̣α̣κ̣ὸ̣ν̣φακὸν ε|gap:3||gap:3-5|
15 ἐπε̣ὶ̣ἐπεὶ ο̣ὖ̣ν̣οὖν |gap:2|π̣|gap:10||gap:1||gap:2|π|gap:10||gap:1| πρὸς τ̣ὸ̣ν̣τὸν Ἑ̣ρ̣ι̣ε̣μούνιονἙριεμούνιον και̣ν̣ι̣ο̣υ̣ς̣καινιους κωμογραμμ̣α̣τ̣έ̣α̣κωμογραμματέα τ̣ῆ̣ς̣τῆς |gap:3||gap:3-5|
16 |gap:10| [γίνο]ν̣τ̣α̣ι̣γίνονται ❨ἀρ[τ]άβ(αι)❩ἀρτάβαι σξθ|num:269| τ̣ὰ̣τὰ ἐ̣κ̣φ̣ό̣ρ̣ιαἐκφόρια τ̣οῦτοῦ Ἑρ̣ι̣ε̣μ̣ούν̣ι̣ο̣ς̣Ἑριεμούνιος ἀναφο̣ρ̣ᾶ̣ςἀναφορᾶς παρακ̣ο̣λ̣[ουθεῖν]παρακολουθεῖν [.].
17 S-4 [Θήριδι?]Θήριδι [.?]. S-5 |gap:8|ντι|gap:6| κ̣εφαλαίουκεφαλαίου τὸ ἀντίγραφον ὑπόκ̣ε̣ι̣τ̣α̣ι̣ὑπόκειται [ἵνʼ]ἵνʼ ∼ε̣ἰ̣δῖ̣ς̣∽εἰδῇς . S-6 σ̣ύ̣ν̣τ̣α̣[ξον]σύνταξον
18 [ἐπιστεῖλαι]ἐπιστεῖλαι [Σαραπίωνι]Σαραπίωνι [τῷ]τῷ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶ]ντῶν προσόδων τ̣ὸ̣ντὸν κατὰ λόγο̣νλόγον φακ̣ὸ̣νφακὸν ἐκ̣ἐκ α̣|num:1|α|num:1| ❨(ἥμισυ?)❩ἥμισυ |gap:2-3||gap:5||gap:3-5|
19 |gap:?| π̣ρὸςπρὸς |gap:1||gap:?|
20 κα̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|