Sematia

p.berl.salmen.5.xml

TM: 78003HGV: 78003Date: -86 – -86Place: Herakleopolis

1 m1 S-1 Σαραπίων Πετειμ̣ο̣ύ̣θ̣ηιΠετειμούθηι χ̣[αίρειν]χαίρειν [.]. S-2 [τ]ο̣ῦτοῦ πρὸς Λεωνίδην τὸν σιτολόγον χρηματισμοῦ ἀντίγραφον [ὑπόκει]τ̣α̣ι̣ὑπόκειται .
2 S-3 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο ❨(ἔτους)❩ἔτους λ̣[β]|num:32|λβ|num:32|
3 Λεωνίδηι . S-4 τῆς παρὰ Π̣ετειμούθο̣[υ]Πετειμούθου [τοῦ]τοῦ [βασιλικο]ῦ̣βασιλικοῦ γραμ̣[μ]ατέωςγραμματέως ἐπιστολῆς περὶ ὧν γράφει δεῖν χρη[μ]ατισθῆναιχρηματισθῆναι
4 εἰς̣εἰς δ̣ά̣ν̣ειαδάνεια τοῦ εἰς τὸ λβ̣|num:32|λβ|num:32| [❨(ἔτος)❩]ἔτος [σπ]ό̣ρουσπόρου το̣ῖςτοῖς ∼ἐγ̣∽ἐκ Β̣εσ̣γ̣υΒεσγυ γ̣ε̣ω̣ρ̣[γοῖς]γεωργοῖς [εἰς]εἰς τέλος ἀσθενοῦσι ἀντίγραφον ὑπόκειται .
5 S-5 μ̣έ̣[τ]ρ̣η̣σ̣ονμέτρησον οὖν συνυπογ̣ρ̣άφοντοςσυνυπογράφοντος Θήριδος τοῦ συγγενοῦς καὶ στρατηγοῦ καὶ τοῦ Πετειμούθου ἀντὶ τῶν
6 π̣ρ̣[οεπισ]ταλεισ̣ῶ̣νπροεπισταλεισῶν αὐ̣[το]ῖς̣αὐτοῖς τῆι ια|num:11| τοῦ Ἁθὺρ ὀλύρας ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ρκε|num:125| τὸν κατὰ λόγον φακὸν διὰ ὧν λ̣οιπογραφεῖ̣σθαιλοιπογραφεῖσθαι
7 |gap:3||gap:5| ἀρ̣τ̣α̣β̣(…)ἀρταβ… |gap:1| [φα]κοῦφακοῦ ❨(ἀρτάβας?)❩ἀρτάβας οε|num:75| προσμεμερισμένας̣προσμεμερισμένας ἵνʼ ἔχωσιν ἐκ τῶν ἐν ἀγ̣ο̣ρᾶιἀγορᾶι τιμ̣ῶντιμῶν συναγοράσαι
8 τὴν ὀλ[ύ]ρ̣ανὀλύραν , τ̣|gap:2||gap:4|τ|gap:2||gap:4| [φα]κ̣ο̣ῦ̣φακοῦ ὄ̣ντο̣ς̣ὄντος τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Β|num:2000| τῆς μὲν ὀλύρας Ασ|num:1200| ἐξ ὧν αἱρεῖν τῆς τοῦ φακοῦ
9 ❨ἀρτάβ(ης)❩ἀρτάβης ὀλύρας ἀρ̣[τ]ά̣[βα]ς̣ἀρτάβας ρ̣κε|num:125|ρκε|num:125| τ̣ά̣σδετάσδε πρότερον ληφθείσης [α]ὐ̣τ[ῶν]αὐτῶν [χ]ειρογραφία̣ςχειρογραφίας ὅρκου βασιλικοῦ
10 περὶ τοῦ κατασπερ̣ε̣ῖ̣[ν]κατασπερεῖν π̣ᾶσανπᾶσαν κ̣α̣ὶκαὶ μ̣η̣δεμίανμηδεμίαν ἐάσ̣ε̣ι̣νἐάσειν εἰς̣εἰς ἄ̣σπορονἄσπορον συναποκατ̣αστήσεινσυναποκαταστήσειν δʼ ∼ἐγ∽ἐκ νέ̣ωννέων
11 ἅμα τοῖς τῆς γῆς ἐκφορ[ίοις]ἐκφορίοις ἀνυ̣π̣ό̣λογ̣ονἀνυπόλογον π̣[α]ν̣τ̣ὸ̣ς̣παντὸς [ὑπ]ο̣λ̣[όγου]ὑπολόγου ὄ̣[ντες]ὄντες ἀλλή̣[λων]ἀλλήλων ἔγγυο̣ι̣ἔγγυοι μετὰ τῆς τοῦ
11-12 τοπο∤γραμ̣μ̣α̣τέωςτοπο∤γραμματέως
12 κα̣ὶκαὶ τῶ[ν]τῶν ἄ̣λ̣λ̣ω̣ν̣ἄλλων ε̣ἰ̣θ̣ι̣σ̣μ̣έ̣ν̣ωνεἰθισμένων γ[ν]ώ̣μ̣[ης]γνώμης φ̣α̣κ̣ο̣ῦ̣φακοῦ ❨ἀρτά̣β̣(ας)❩ἀρτάβας ἑ̣β̣δ̣ο̣μήκο̣ν̣τ̣αἑβδομήκοντα πέντε οε|num:75| ,
13 γίν̣ον̣ταιγίνονται φακοῦ ❨(ἀρτάβαι?)❩ἀρτάβαι οε|num:75| ❨χ̣[α(λκοῦ)]❩χαλκοῦ ❨(δραχμαῖς?)❩δραχμαῖς δισ̣χ̣ι̣λ̣ί̣α̣ι̣ς̣δισχιλίαις Β|num:2000| , καὶ σ̣ύ̣μβολονσύμβολον κ̣αὶκαὶ ἀντ̣[ισύ]μ̣β̣ο̣λ̣ο̣νἀντισύμβολον π̣ο̣[ίη]σ̣αιποίησαι πρ[ὸ]ςπρὸς αὐτοὺς ὡς ❨καθ̣ή(κει)❩καθήκει .
14 S-6 Θήριδι . S-7 τῆς παρʼ Ἡρ̣α̣κλείδουἩρακλείδου τοῦ διεξάγοντος τὰ κατὰ τὴν ❨το̣πογραμματ(είαν)❩τοπογραμματείαν τῆς Μέσης ἀναφορᾶς
15 π[ε]ρὶπερὶ ὧν αἰτ̣εῖταιαἰτεῖται εἰς δάνεια τοῦ εἰς τὸ λβ|num:32| ❨(ἔτος)❩ἔτος σπόρου τοῖ[ς]τοῖς ∼[ἐ]γ̣∽ἐκ [Β]ε̣σγυΒεσγυ γεωργοῖς ἀσ̣θ̣έν̣οῦσιἀσθένοῦσι εἰς ὑπόληψιν
16 [ὀλ]ύ̣ρ̣[ας]ὀλύρας [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας ρ̣κ̣ε̣|num:125|ρκε|num:125| ἀντίγρα̣φ̣ο̣ν̣ἀντίγραφον ὑπ̣[ο]τετάχαμενὑποτετάχαμεν . S-8 ἐπεὶ οὖ̣ν̣οὖν σ̣υ̣μ̣φανοῦςσυμφανοῦς κατασυν̣θ̣έντος̣κατασυνθέντος σου ὡς ὑπο[λή]ψεωςὑπολήψεως
17 δέονται κ̣έκριν̣αςκέκρινας μ̣[ετὰ]μετὰ Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ί̣ωνοςΣαραπίωνος τοῦ ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ τ̣ῶν̣τῶν [π]ρ̣[οσό]δ̣ω̣νπροσόδων δο̣ῦναιδοῦναι ταύτας , καλῶς π̣[ο]ιήσειςποιήσεις συντάξας
18 ἐ̣[πιστεῖλαι]ἐπιστεῖλαι προέσθ̣α̣ι̣προέσθαι ὡ̣ςὡς καθήκει .
19 S-9 ∼Ἡρ̣ακλείδηι∽Ἡρακλείδης πρὸς τῆ̣ι̣τῆι τ̣οπογ̣ρ̣αμματείαιτοπογραμματείαι τῆς Μέσ[ης]Μέσης [.]. S-10 [ἀ]ν̣αγκαίουἀναγκαίου ὄντος̣ὄντος μ̣ε̣ρισθ̣ῆ̣ν̣αιμερισθῆναι τοῖς ∼ἐγ∽ἐκ Βεσγυ
20 εἰς τέλος ἐξησθενηκ̣όσιἐξησθενηκόσι εἰς ὑπόληψιν ἄλλας ❨ὀλ(ύρας)❩ὀλύρας ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας [ρκε|num:125|]ρκε|num:125| ἀ̣ξ̣ι̣ῶ̣ἀξιῶ ἐ̣ὰ̣νἐὰν φαίνηται σύνταξον χ̣ρη̣ματίσαιχρηματίσαι
21 ὅ̣π̣ω̣ςὅπως ἀ̣ντέ̣χ̣ω̣νταιἀντέχωνται τ̣ῶ̣ντῶν κατὰ τὴν κα̣τ̣ασ̣π̣οράν̣κατασποράν .
22 S-11 λβ̣|num:32|λβ|num:32| Ἁθὺρ ⊢θ⊣|num:9|θ|num:9|
23 τοῖς ❨γ̣ρ̣(αμματεῦσιν)❩γραμματεῦσιν ❨(ἔτους)❩ἔτους λβ|num:32| Χοιὰχ ⊢ι⊣ϛ|num:16|ιϛ|num:16|
24 Πετειμούθηι