Sematia

p.batav.10.xml

TM: 11868HGV: 11868Date: 136 – 136Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἀ̣ντί̣γραφονἀντίγραφον ∼ἐκτάσεως∽ἐκστάσεως |vac:?|
2 ἔτου[ς]ἔτους ε̣ἰκοστοῦεἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τρα⋰ι⋱ανοῦ̣Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβασ̣τ̣ο̣[ῦ]Σεβαστοῦ
3 μ̣η̣νὸ̣ςμηνὸς ∼Δασίου∽Δαισίου Φαρμοῦθι ϛ|num:6| ἐν Βακχιάδι τῆς̣τῆς Ἡρακλείδ̣[ο]υ̣Ἡρακλείδου ∼μ̣εριδο∽μερίδος τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ❨Ἀρσιν[οίτ(ου)]❩Ἀρσινοίτου
4 ν̣ομοῦνομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ὡρα⋰ί⋱νηὩραίνη Πασίωνο̣ςΠασίωνος τοῦ Πασί̣ωνοςΠασίωνος ὡ̣ςὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣θ|num:39|λθ|num:39| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ π[ο]δ̣ὶποδὶ δ̣ε̣ξ̣ι̣ῶ̣ι̣δεξιῶι
5 μετὰ κυρίου τοῦ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς Θα⋰ι⋱σαρίουΘαισαρίου τῆς̣τῆς Χα̣ι̣ρήμο̣νοςΧαιρήμονος [ἀ]νδρ̣[ὸ]ςἀνδρὸς
6 ∼Ἀπολιναρίου∽Ἀπολλιναρίου τοῦ Χαιρήμονος ἑτέρου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κη|num:28| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ π[οδὶ]ποδὶ δ̣ε̣ξιῷδεξιῷ Θαισαρίω̣ιΘαισαρίωι
7 Διδύμ̣ο̣υΔιδύμου τοῦ Ἡρώδου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨ἀσή(μῳ)❩ἀσήμῳ μετὰ κυρίου τοῦ συνγέ̣νουςσυνγένους ❨Ἀνουβ(ᾶ)❩Ἀνουβᾶ τοῦ
8 Μά[ρω]νοςΜάρωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν οα|num:71| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨δακτ(ύλῳ)❩δακτύλῳ ❨μικ(ρῷ)❩μικρῷ ❨χ[ειρ]ὸ(ς)❩χειρὸς ❨ἀριστ(ερᾶς)❩ἀριστερᾶς ἀνθʼ ὧν φ[ησί]νφησίν ἡ̣ ὁμολ[ογ]οῦ[σα]ὁμολογοῦσα
9 [ὀ]φ̣[είλει]νὀφείλειν τῇ Θα⋰ι⋱σαρίῳΘαισαρίῳ Διδ̣[ύ]μο̣[υ]Διδύμου [δ]ιὰδιὰ χειρ̣ὸ̣ςχειρὸς ἀγ[ρ]ά̣φω̣[ς]ἀγράφως ❨ἀ̣ργ(υρίου)❩ἀργυρίου [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν δια̣κ̣[ο]σ̣ίω̣[ν]διακοσίων
10 ὀ̣[γδοήκ]οντα|num:280|ὀγδοήκοντα|num:280| ∼ἐκξίστασθαι∽ἐξίστασθαι αὐτ̣[ῇ]αὐτῇ [κ]ατὰκατὰ τήνδε τὴ̣ν̣τὴν ὁ̣μ̣ο̣[λ]ο̣[γία]ν̣ὁμολογίαν ἀ[πὸ]ἀπὸ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ
11 νῦν ἐ̣[πὶ]ἐπὶ τὸν̣τὸν [ἅ]π̣ανταἅπαντα χρόνο̣ν̣χρόνον το̣ῦ̣τοῦ ὑ̣π̣άρχ̣οντοςὑπάρχοντος α̣ὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ [τ]ῇτῇ [ὁ]μ̣[ο]λο̣[γούσῃ]ὁμολογούσῃ
12 ἐν μι̣[ᾷ]μιᾷ σφραγῖδ̣ισφραγῖδι ἀγοραστο̣ῦἀγοραστοῦ κλήρο̣υκλήρου κατοικ̣ικ̣οῦ̣κατοικικοῦ ἀρ[ού]ρη̣ς̣ἀρούρης ἡ̣μ̣ί̣σ̣ο̣υς|num:1/2|ἡμίσους|num:1/2|
13 οὗ ∼γίτ̣ο̣νος∽γείτονες , καθ̣[ὼ]ς̣καθὼς ἐ̣κἐκ σ̣υ̣μ̣φώνουσυμφώνου ὑπηγόρε̣υ̣σανὑπηγόρευσαν , νότου̣νότου [ὁ] [πρότ]ε̣ρον̣πρότερον
14 Ἀλιτα̣ίουἈλιταίου το̣[ῦ]τοῦ [Ἀπολ]λωνίουἈπολλωνίου κλῆρο̣ςκλῆρος , βορρᾶ δ̣ιῶρυ̣ξδιῶρυξ διʼ ἧς πο̣τ̣[ί]ζ̣[ετα]ι̣ποτίζεται ὁ̣
14-15 κ̣λ̣ῆ̣∤[ρο]ς̣κλῆ∤ρος
15 , ἀ̣[π]ηλιώτ̣[ου]ἀπηλιώτου [ὁ] [τῆ]ς̣τῆς προγεγραμμένης Θα[ι]σαρί̣ουΘαισαρίου τῆς Διδ̣[ύμο]υ̣Διδύμου [κλῆρ]ο̣ςκλῆρος ,
16 λι̣βὸ[ς]λιβὸς [ὁ] π̣ρ̣ότερ̣[ον]πρότερον [Θερμ]ουθαρίουΘερμουθαρίου τῆς Ἥρω̣νο̣ςἭρωνος καὶ ἑτέ̣ρω̣ν̣ἑτέρων κλ̣[ῆρος]κλῆρος ,
17 καὶ ∼β̣ε̣βαιώσ̣ιν̣∽βεβαιώσειν [τὴν]τὴν ὁ̣μολογοῦσανὁμολογοῦσαν καὶ τ̣ο̣ὺςτοὺς π̣αρ̣ʼπαρʼ α̣ὐτῆςαὐτῆς τ̣ῇτῇ Θαι̣σαρίῳΘαισαρίῳ
18 καὶ [το]ῖ̣ςτοῖς παρ̣ʼπαρʼ αὐτ̣[ῆς]αὐτῆς [τὸ]ντὸν κατ̣ὰκατὰ τὴν ὁμολ̣ογ[ί]ανὁμολογίαν τ̣αύτηνταύτην ἐξε⸢σ⸣ταμ̣έ̣νον̣ἐξεσταμένον
19 ∼πάσει∽πάσῃ βεβαιώσ[ε]ι̣βεβαιώσει κ̣α̣ὶκαὶ ∼παρέξασθαι∽παρέξεσθαι κ̣α̣θαρ̣ὸν̣καθαρὸν [ἀ]π̣ὸἀπὸ μὲν δ[η]μοσί[ω]νδημοσίων
19-20 τε∤λεσμάτων
20 πάντων μέχρι τοῦ δ̣ιεληλυθότ̣ο̣ςδιεληλυθότος ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ αὐτοῦ τοῦ
21 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου , ἀπὸ δὲ ἰδιωτι̣κῶ̣νἰδιωτικῶν καὶ πάσης
22 [ἐ]μ̣[πο]ιή̣σεωςἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα̣ἅπαντα χρόνον̣χρόνον καὶ [π]α̣ν̣τ̣[οί]ωνπαντοίων
22-23 κατοι[κ]ι̣∤[κ]ῶνκατοικι∤κῶν
23 λογιστηρίων καὶ παντὸς εἴδους · S-3 ἐὰν δὲ̣δὲ μὴ β̣εβ̣αιοῖβεβαιοῖ
23-24 ὁμ̣ο∤[λ]ογοῦσαὁμο∤λογοῦσα
24 ὡς πρόκειται , ∼ἀποδοτο∽ἀποδότω τὴν ∼τειμὴ̣ν̣∽τιμὴν διπ̣λ̣ῆνδιπλῆν καὶ
24-25 ∼επ̣[ι]∤[τ]ειμον∽ἐπί∤τιμον
25 ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἑ̣κ̣ατὸν̣ἑκατὸν τεσσεράκοντα|num:140| κα̣ὶ̣καὶ ε̣ἰ̣ςεἰς τὸ̣τὸ δ̣ημόσιονδημόσιον τὰ̣ς̣τὰς
26 [ἴ]σαςἴσας · S-4 ὁπηνίκα δὲ̣δὲ [ἐὰν]ἐὰν [βούλ]η̣τ̣αιβούληται Θα⋰ι⋱σάριονΘαισάριον ἀ̣πογράψε[τ]α̣ιἀπογράψεται ∼αὐ[τ]ηι̣∽αὐτὴ
27 [δι]ὰδιὰ τῆς τῶν ἐνκ[τήσεων]ἐνκτήσεων β̣ιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης τὸ προκείμενον ἀρούρης
28 [ἡμ]ί̣σους|num:1/2|ἡμίσους|num:1/2| ἀρκουμ[ένη]ἀρκουμένη [ἀντιγ]ρ̣άφῳἀντιγράφῳ τ̣ῆσ̣δετῆσδε τῆ̣[ς]τῆς ∼ὁ̣μο̣λ̣ο̣γείας∽ὁμολογίας καὶ μὴ
28-29 προσ∤[δεομένη]προσ∤δεομένη
29 τῆς τῆς ὁμ̣[ολογούσης]ὁμολογούσης π̣α̣[ρουσία]ςπαρουσίας . S-5 ὑπο̣γρα[φεὺς]ὑπογραφεὺς |gap:?|
30 |gap:?_lines|