Sematia

p.bagnall.27.xml

TM: 219304HGV: 219304Date: 397 – 398Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?|ε̣ι̣ῳ|gap:?|ειῳ Σιμ̣π̣λ̣ικίῳΣιμπλικίῳ |vac:?| τῷ λ̣[α]μπρο̣τά̣τ̣[ῳ]λαμπροτάτῳ [|vac:?|?]|vac:?| [ἡγεμόνι]ἡγεμόνι
2 [παρὰ]παρὰ [Οὐίκτορος]Οὐίκτορος [κυεστωναρίου]κυεστωναρίου [τ]ῆ̣[ς]τῆς σ̣ῆςσῆς τοῦ ἐμ[οῦ]ἐμοῦ κυ̣ρ̣ίουκυρίου τάξεω̣ς̣τάξεως |vac:?| τῶ̣ν̣τῶν ἀπ̣ο|gap:1||gap:3||gap:1||gap:4|μ̣έν̣ωνἀπο|gap:1||gap:3||gap:1||gap:4|μένων κατὰ̣κατὰ τ̣ῶ̣ν̣τῶν ν̣ό̣μ̣ωννόμων |gap:4||gap:5_precision=low|συ|gap:1|ε̣ρη̣|gap:4-5|α̣σ̣επι|gap:?||gap:4||gap:5_precision=low|συ|gap:1|ερη|gap:4-5|ασεπι|gap:?|
3 |gap:?||gap:1| εἰς τὴ̣ντὴν ὑπηρεσίαν τοῦ δικασ̣τηρίο̣υ̣δικαστηρίου καὶ π̣ρ̣ὸςπρὸς ταύ̣τηνταύτην ἀφην̣ι̣α̣ζ̣ό̣[ντ]ων̣ἀφηνιαζόντων ἐπὶ τῆς τηλικαύτης ἀ̣ρχῆςἀρχῆς · S-2 ἐγὼ γὰ̣ργὰρ Οὐί̣κ̣τωρΟὐίκτωρ τ̣ὴ̣ν̣τὴν προ̣σηγορ̣[ίαν]προσηγορίαν |gap:?|
4 |gap:?| π̣α̣ρ[ὰ]παρὰ [τ]ῆ̣ς̣τῆς τ̣άξεωςτάξεως τῶν κο̣μ̣μέντωνκομμέντων ἀπ̣ο̣σταλεὶςἀποσταλεὶς ἐπ̣ὶἐπὶ τὴν τῶν ∼Ἑρμουπολειτῶν∽Ἑρμοπολιτῶν προσώπων τινῶν τὴν παρ̣ά̣στασινπαράστασιν [ποιήσασθαι?]ποιήσασθαι
5 |gap:?|μ̣ο̣ι̣|gap:?|μοι ὑ̣πὸὑπὸ Κύ̣ρουΚύρου τοῦ νυκτοστρατήγου τῆς π̣ροειρημένη̣ς̣προειρημένης π̣ό̣λε̣ωςπόλεως ὥστε ἐμέ , ἐπ’ ἀλλοδαπῆς διάγον〚ν〛ταδιάγονντα , τὴν τούτ̣ο̣υτούτου ἔφοδο̣ν̣ἔφοδον ο̣|gap:?|ο|gap:?|
6 |gap:?|τον καταναγκάζειν τὰ κατεντευ̣χθέντακατεντευχθέντα μοι πρόσ̣ωπαπρόσωπα π̣α̣ραδ[ο]ῦνα̣ι̣παραδοῦναι , ἧ[τ]τ̣ονἧττον ἐφρόντι̣σενἐφρόντισεν τοῦ σοῦ μ̣ε̣γ̣έθουςμεγέθους καὶ [τ]ῆ̣ς̣τῆς τ̣άξε̣[ως]τάξεως |gap:?|
7 |gap:?| [κα]ὶ̣καὶ τὸν ἀδελφὸν ὕβρει̣ςὕβρεις συνεχεῖς καὶ διὰ τῶν χειρῶν πληγάς μοι ἐπήνεγκεν ἐπεγγελῶν τοῖς προστ̣ετ̣α̣γ̣μέν̣ο̣ι̣ς̣προστεταγμένοις ὑ̣π̣[ὸ?]ὑπὸ [τῆς?]τῆς [σῆς?]σῆς [ἀρετῆς?]ἀρετῆς
8 |gap:?| [κατεντ]ε̣υχθεῖσινκατεντευχθεῖσιν · S-3 ἐγὼ τοίνυν πρὸς τ̣ἆλλατἆλλα τοιαῦτα παθὼν κα̣ὶ̣καὶ ο̣ὐ̣δεμ̣ίανοὐδεμίαν βοήθειαν ἔχων , πολλοὺς̣πολλοὺς τ̣οὺ̣[ς]τοὺς [π]αρόνταςπαρόντας ἐμαρτυράμην |gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:1| γ̣ενομένηγενομένη μοι βία|gap:3| . S-4 υ̣|gap:1||gap:1|ρ̣ε̣τοῦντι̣υ|gap:1||gap:1|ρετοῦντι τῇ̣τῇ σῇ̣σῇ ἀρετῇ , παρακαλῶν προστάξαι̣προστάξαι τ̣ῇτῇ αὐτῇ τάξει βοήθειαν ἀποστεῖλαι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὴν̣τὴν Ἑρμ̣[ουπολιτῶν]Ἑρμουπολιτῶν
10 |gap:?| [τὸν]τὸν [ταῦ]τ̣α̣ταῦτα κατ’ ἐμοῦ τολμήσαν̣[τα]τολμήσαντα κ̣αὶ̣καὶ τὸν τούτ̣[ου]τούτου π̣ατέραπατέρα καὶ τ̣ὸ̣[ν]τὸν [ἀ]δ̣ε̣λφὸν̣ἀδελφὸν καὶ τοὺς μαρτυ̣[ρ]εῖνμαρτυρεῖν δυναμένους̣δυναμένους , ἡγ̣εμὼνἡγεμὼν κύρ̣ιεκύριε .
11 m2 S-5 |gap:?| [εἰσὶ]εἰσὶ [δέ]δέ [·]· S-6 |gap:?|ε̣ριος|gap:?|εριος ἀρ̣χέφοδ̣οςἀρχέφοδος
12 |gap:?||gap:2|ε̣ριος|gap:?||gap:2|εριος ὀνηλ̣άτ̣η̣[ς]ὀνηλάτης
13 m3 [ὑπατείας]ὑπατείας [❨Φλ(αουίων)❩]Φλαουίων [Καισαρίου]Καισαρίου [καὶ]καὶ [Ἀττικοῦ]Ἀττικοῦ [τ]ῶ̣ν̣τῶν λα̣μ̣προ̣τάτωνλαμπροτάτων
14 m4 |gap:3| Ο[ὐ]ίκ̣τ̣ωρΟὐίκτωρ κυεστωνάρι̣[ος]κυεστωνάριος |gap:4_precision=low||gap:2|ω κύ̣ριέ̣κύριέ μου .