Sematia

p.babatha.5.xml

TM: 23488HGV: 23488Date: 110 – 110Place: Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia)

1 m1 S-1 |gap:?|ρμη̣|gap:?|ι̣|gap:?||gap:3|ονα̣|gap:6||gap:1|τα|gap:8||gap:?|ρμη|gap:?|ι|gap:?||gap:3|ονα|gap:6||gap:1|τα|gap:8|
1-2 ∼τρι̣[σκαιδε]∤κάτῃ∽τρεισκαιδε∤κάτῃ
2 Δα[ι]σίουΔαισίου ἐπὶ ὑπάτων Μάρκο[υ]Μάρκου Σα̣λουειδιη̣[νοῦ]Σαλουειδιηνοῦ [Ὀρφ]ίτου̣Ὀρφίτου [καὶ]καὶ
3 Κοίντου Πεδουκ̣αίουΠεδουκαίου Πρισκείνου , τῆς δὲ κατ̣[αστ]ά̣σ̣ε̣ω̣[ς]καταστάσεως [τῆς]τῆς
4 ἐπαρχείας ἔτους πέμπτου ἐ[ν]ἐν Μαω[ζοις]Μαωζοις [τ]ῶ̣ντῶν περὶ
4-5 Ζ[οα]∤ραΖοα∤ρα
5 .
None None [0][0]
5 m1 S-2 ὁμολ̣ογῶὁμολογῶ ἐ̣γὼἐγὼ Ἰώσηπο̣ς̣Ἰώσηπος τοῦ̣τοῦ Ἰωσήπ[ου]Ἰωσήπου [ἐπι]κ̣αλουμ[ένου]ἐπικαλουμένου
6 Ζαβούδο[υ]Ζαβούδου τῶν̣τῶν ἀπὸ̣ἀπὸ Μαωζ̣ωνΜαωζων [σο]ὶσοὶ Ἰη[σοῦ]Ἰησοῦ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ Ἰησ[οῦ]Ἰησοῦ [τοῦ]τοῦ
7 ἀδελφοῦ̣ἀδελφοῦ μου α̣ὐ̣τόθεναὐτόθεν ἔχ̣[ει]νἔχειν σε παρʼ ἐ̣μ̣[οὶ]ἐμοὶ [ἀργυρ]ίουἀργυρίου μέ[λανας]μέλανας
8 ∼χείλια∽χίλια καὶ [ἑ]κατὸνἑκατὸν εἴκο̣σ̣ι|num:1120|εἴκοσι|num:1120| παραθήκη[ν]παραθήκην π̣άν̣τωνπάντων
8-9 ὑ̣[παρχόν]∤τωνὑπαρχόν∤των
9 καὶ ἀ[ρ]γυρίουἀργυρίου καὶ χ[ει]ρογράφωνχειρογράφων ὀφ̣[ει]λήματοςὀφειλήματος κα[ὶ]καὶ
9-10 [δ]απ̣ά∤ν̣η̣ςδαπά∤νης
10 ἐργαστη̣ρίουἐργαστηρίου κ̣α̣ὶκαὶ ∼τειμῆς∽τιμῆς [ὀ]λύνθωνὀλύνθων κα[ὶ]καὶ ∼τειμῆ̣ς∽τιμῆς οἴνου
11 κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼τ̣ε̣ιμῆς∽τιμῆς φοίν̣ικοςφοίνικος καὶ ∼τε[ι]μῆς∽τιμῆς ἐλαίου̣ἐλαίου καὶ ἐκ παντὸς
12 τ̣ρόπ̣ο̣υτρόπου ∼με̣ικροῦ∽μικροῦ καὶ με̣γάλουμεγάλου ἐκ πάντω[ν]πάντων ὧν εὑρέθη
12-13 ∼π̣α̣∤τρεί∽πα∤τρί
13 σ[ο]υσου καί μοι μετα̣ξύμεταξύ μου καὶ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ ἀ̣ργυρίουἀργυρίου μέλανες̣μέλανες
14 ∼χείλ[ι]ον∽χίλιον ἓν καὶ ἑκ̣ατὸνἑκατὸν ε̣ἴκοσι|num:1120|εἴκοσι|num:1120| π̣ερισσ̣[ό]τερο̣ιπερισσότεροι ὑ̣πὲρὑπὲρ ἀργ̣υρίουἀργυρίου
14-15 μέ̣∤λ̣ανας̣μέ∤λανας
15 ἑπτ̣ακοσίουςἑπτακοσίους καὶ δέκα|num:710| οὓς εἴλ[η]φενεἴληφεν μήτη̣ρμήτηρ σου
15-16 ἀ̣ρ∤γ̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣νἀρ∤γύριον
16 γαμικὸ̣ν̣γαμικὸν α̣ὐτῆςαὐτῆς ∼[ὁ]ν∽ εἶ̣χ̣[ε]νεἶχεν κατ̣[ὰ]κατὰ Ἰ̣η̣σ̣ο̣ῦἸησοῦ πατ[ρ]όςπατρός σου .
None None [0][0] [1][1]
17 m1 S-3 καὶ τ[οῦ]τότοῦτό σοι |gap:1||gap:2|εμε|gap:3|κη ε̣|gap:4|ε|gap:4| [κ]ληρον̣[ομ]κληρονομ |gap:?|
18 |gap:?|οτι|gap:?||gap:3||gap:?|
19 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| ὧν ἠγοράκ̣αμενἠγοράκαμεν ἐ̣γ̣[ὼ]ἐγὼ κα̣ὶκαὶ [ὁ] [πατήρ]πατήρ [σου]σου |gap:15|
2 κ̣α̣ὶκαὶ χωρὶς δ[ι]πλω̣μάτ̣ωνδιπλωμάτων ∼δ[α]νίου∽δανείου [τ]ριῶν|num:3|τριῶν|num:3| ὅτι ∼δυ̣ω̣∽|num:2|δύο|num:2| ἐ̣ξ̣ἐξ [αὐτῶν]αὐτῶν |gap:?|
3 [κα]τ̣ὰ̣κατὰ Θενν̣α̣τ[ο]ςΘεννατος ∼Θαμμανο̣ς∽Θαμμάνου καὶ τὸ ∼ἀλλον∽ἄλλο τρίτον κατὰ
3-4 Να∤|gap:4||gap:1|ελλ̣ουΝα∤|gap:4||gap:1|ελλου
4 |gap:3||gap:1|αιου̣|gap:3||gap:1|αιου τοῦ Αζα ὅτι̣ὅτι ἐστὶν ἐν ἀργυ̣ρίῳἀργυρίῳ μελαίνας
5 |gap:4-5||gap:1|κ̣α̣|gap:1||gap:2|∼[δ]υω∽|num:2||gap:4-5||gap:1|κα|gap:1||gap:2|δύο|num:2| [Θ]ενναΘεννα Θαμμ̣άνουΘαμμάνου ἀργυρίου δ̣η̣νάριαδηνάρια Τύρια
6 |gap:7|ο̣|gap:1|α̣|gap:2|ε̣ξ̣|gap:1||gap:2|ειν̣|gap:7|ο|gap:1|α|gap:2|εξ|gap:1||gap:2|ειν ἐντ|gap:2|ιοι|gap:1| ἐ̣ννέα|num:9|ἐννέα|num:9| ἵνα δώσω σοι
7 [τὸ]τὸ [προγε]γ̣ρ̣α̣[μ]μ̣έν̣[ον]προγεγραμμένον ἀ[ργ]ύ̣ρ̣ι̣ονἀργύριον [τοῦ]τοῦ Αζ̣[α]Αζα μ̣ερίσ̣[ω]μερίσω σοι τὰ̣ςτὰς αὐλὰ[ς]αὐλὰς
8 |gap:10||gap:3||gap:?|π̣|gap:1||gap:?|μα|gap:?||gap:10||gap:3||gap:?|π|gap:1||gap:?|μα|gap:?| τῷ
8-9 [π]ρ̣ο[γ]εγρα̣∤[μμένῳ]προγεγρα∤μμένῳ
9 ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣[ί]ῳ̣ἀργυρίῳ [Ἰω]ά̣ν[ου]Ἰωάνου τ̣[οῦ]τοῦ [Μα]χ̣υ̣θ̣[α]Μαχυθα [ὡ]ς̣ὡς αἱ δίκαι ε|gap:?|
10 |gap:5||gap:2||gap:3|η̣|gap:1|ε̣ι̣ν̣|gap:1|πλ|gap:?|ο̣υ̣τ̣|gap:?|ω̣μη|gap:5||gap:2||gap:3|η|gap:1|ειν|gap:1|πλ|gap:?|ουτ|gap:?|ωμη
10-11 Ἰου∤|gap:?|
11 ἀ̣ργ̣[ρύριο]νἀργρύριον |gap:4|ζρα̣|gap:?|ω|gap:1||gap:?|ροπ̣|gap:?||gap:4|ζρα|gap:?|ω|gap:1||gap:?|ροπ|gap:?|
12 |gap:?|ζ̣|gap:?||gap:1|α̣|gap:?||gap:1|ιη|gap:1||gap:?||gap:1|ση|gap:?|υ|gap:?|ζ|gap:?||gap:1|α|gap:?||gap:1|ιη|gap:1||gap:?||gap:1|ση|gap:?|υ κ[α]ὶκαὶ
13-14 |gap:?||gap:1|ες|gap:?|εα̣ε|gap:?|ο̣ι̣ς̣|gap:?|ταυ̣∤|gap:?||gap:1|π|gap:?||gap:1|ε|gap:?||gap:2||gap:?|α̣|gap:?||gap:1|ες|gap:?|εαε|gap:?|οις|gap:?|ταυ∤|gap:?||gap:1|π|gap:?||gap:1|ε|gap:?||gap:2||gap:?|α
14-15 γυ∤|vac:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|
2 |gap:4||gap:1|ο|gap:4||gap:?|
3 |gap:4||gap:1|εντ̣α̣|gap:6|υ̣η|gap:1||gap:?||gap:4||gap:1|εντα|gap:6|υη|gap:1||gap:?|
4 |gap:4||gap:1| ἀποδ[ώσω]ἀποδώσω [ἐ]νἐν τ[ῇ]τῇ |gap:?|
5 [τὴν]τὴν π̣ρογε̣γρ̣[αμμέν]η̣νπρογεγραμμένην [παραθήκην]παραθήκην |gap:?|
6 |gap:4| ἀ̣ρνησο̣|gap:6|ἀρνησο|gap:6| τὸ γ|gap:?|
7 |gap:4|η βεβα̣|gap:6|νω|gap:?|βεβα|gap:6|νω|gap:?|
8 θ̣[η]κ̣ηνθηκην ἐν χρ|gap:6||gap:1|ν|gap:1||gap:?|
9 μετη̣μωνμετημων δ[ι]π̣οῦ̣[ν]διποῦν τ̣ῶντῶν |gap:?|
10 καὶ Καίσαρι ὡ̣σ̣αύτ̣ω̣ς̣ὡσαύτως κ|gap:?|
11 προγέγραπτ̣αιπρογέγραπται κα̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:?|
12 θα αὐθεντ̣[ί]ᾳ̣αὐθεντίᾳ καὶ ἐ̣νγύ[ῃ]ἐνγύῃ |gap:?|
13 μέναις πρὸς [τ]αῦταταῦτα
14 ἐπιγραφή ·
15 S-4 Ἰώσηπος Ἰωσήπου μ|gap:1|θ̣|gap:1|αγ̣|gap:?|μ|gap:1|θ|gap:1|αγ|gap:?|
16 |gap:2| [κ]ώμηκώμη Ἰου̣δ̣|gap:3||gap:2|Ἰουδ|gap:3||gap:2| α̣ὐτῆςαὐτῆς
16-17 χ̣ρ̣η̣∤|gap:5||gap:1|οςχρη∤|gap:5||gap:1|ος
17 κα|gap:4| ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τῆ̣ςτῆς ἐν̣ἐν
18 |gap:?_lines|
1 |gap:6| κ̣αθα̣|gap:?|καθα|gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:?|
3 Ὀνίας Σ̣ίμω[νος]Σίμωνος Θ|gap:2|ε̣|gap:1||gap:?|Θ|gap:2|ε|gap:1||gap:?|
4 μ[ά]ρ̣τυρε[ς]μάρτυρες [·]· S-5 |gap:?|
5 Ἰώσηπος Ἰω̣άνου̣Ἰωάνου
6 Ἐλεάζαρο[ς]Ἐλεάζαρος Ἰ̣ούδουἸούδου
7 Σίμων Μα̣νουν|gap:1|ί̣[ου]Μανουν|gap:1|ίου
8 Σί̣μ̣ω[ν]Σίμων |gap:2|α̣μ̣α|gap:?||gap:2|αμα|gap:?|
9 Σίμ̣ων̣Σίμων Σ̣[ίμ]ω̣νο̣[ς]Σίμωνος
10 Ἰούδας Κορα̣⋰ΐ⋱νουΚοραΐνου
11 [Θε]νναςΘεννας |gap:2||gap:1||gap:?|
12 |vac:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?|υ̣η|gap:2||gap:?||gap:?|υη|gap:2||gap:?|
2 |gap:?|ντ̣|gap:?|ντ [ξ?]ξ
3 |gap:?|η̣ν|gap:?||gap:?|ην|gap:?|
4 |gap:?|τοπ|gap:?|
5 |gap:?|νς̣|gap:1||gap:?||gap:?|νς|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|α̣ν|gap:2||gap:?||gap:?|αν|gap:2||gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|τ̣ων|gap:?||gap:?|των|gap:?|
2 |gap:?|ω̣ς|gap:1||gap:?||gap:?|ως|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:?_lines| |gap:?_lines|
1 |gap:?|παρ̣|gap:?||gap:?|παρ|gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ω|gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:?|
3 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|λ̣ει̣|gap:?||gap:?|λει|gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ρν|gap:?|
2 |gap:?|ω̣|gap:?||gap:?|ω|gap:?|
3 |gap:?_lines|