Sematia

p.babatha.25.xml

TM: 23505HGV: 23505Date: 131 – 131Place: Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia)

1 m1 S-1 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [ἐπι]βεβλημένωνἐπιβεβλημένων καὶ ἐπισφραγισαμένων
2 [μαρ]τ̣ύ̣ρ̣[ων]μαρτύρων [π]α̣ρ̣[ήγγειλ]ε̣ν̣παρήγγειλεν Ἰ̣ο̣υ̣[λία]Ἰουλία [Κ]ρ̣[ισπῖν]α̣Κρισπῖνα θ̣[υ]γ̣α̣τ̣ὴ̣ρ̣θυγατὴρ Βερνικ⋰ι⋱ανοῦΒερνικιανοῦ
3 [ἐπίσκο]π̣ο̣ς̣ἐπίσκοπος τ̣ῶντῶν 〚ν〛ν ὀ̣ρ̣φ̣α̣νῶ̣ν̣ὀρφανῶν Ἰησούου Χθουσίωνος
4 Β̣α̣β̣α̣θ̣[ᾳ]Βαβαθᾳ [Σί]μ̣ωνοςΣίμωνος · S-2 ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ ἐπίτροπος Βησᾶς Ἰησούου τῶν
5 αὐτῶν [ὀρ]φ̣ανῶ̣ν̣ὀρφανῶν ἀσ̣θενέστε̣ρόςἀσθενέστερός ἐστιν καὶ οὐκ
5-6 ἠδυνάσ∤θη̣ἠδυνάσ∤θη
6 πα̣ρ̣[αγγεῖλαι]παραγγεῖλαι ἐ̣σ̣[ὲ]ἐσὲ [σ]ὺ̣[ν]σὺν ἐ̣[μο]ί̣ἐμοί , ∼νυ̣νεὶ̣∽νυνὶ [π]αρανγέλλωπαρανγέλλω σοι κατὰ τὴν
7 ὑ̣[πογραφ]ὴ̣ν̣ὑπογραφὴν τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος ∼συνεξελθῖν∽συνεξελθεῖν αὐτὴ<ν>αὐτὴν
8 εἰς̣εἰς [Π]έ̣[τραν]Πέτραν [πρ]οσ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|η̣μι̣α̣σθαι̣προσ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ημιασθαι τ̣ὰτὰ νόμι̣μανόμιμα ἐξαυ̣τ̣ῆ̣[ς]ἐξαυτῆς
9 χ̣ρ̣ᾶ̣σ̣[θαι]χρᾶσθαι |gap:10||gap:1||gap:3| ὑ̣π̣α̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣ὑπαρχόντων τῶν αὐτῶν
10 ὀ̣ρ̣φ̣α̣ν[ῶ]νὀρφανῶν β̣ίᾳβίᾳ ∼διακρατῖς∽διακρατεῖς οὐκ ἀνῆκέν σοι , οὐδὲν δὲ
11 ἧ[σσον]ἧσσον [καὶ]καὶ ∼π̣αρε̣[δ]ρ̣εύιν∽παρεδρεύειν ἐν Ἁδριανῇ ∼Πέπ̣τρᾳ∽Πέτρᾳ μέχρι <οὗ>οὗ
11-12 δι∤[ακουσθῶμε]ν̣δι∤ακουσθῶμεν
12 . S-3 εἰ [δὲ]δὲ [μ]ή̣μή [γ]ε̣γε , [γίνω]σ̣κ̣[ε]γίνωσκε [ὅτ]ι̣ὅτι π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣τούτου
13 λ̣[όγον]λόγον ∼[ὑφέ]ξ̣ι̣ς̣∽ὑφέξεις τ̣ῷ̣τῷ κρ̣ατίστῳκρατίστῳ ἡ̣γ̣εμόνιἡγεμόνι . S-4 ∼ὃς∽ὣς δὲ
13-14 ἀπεκρ̣[ίθ]∤[η]ἀπεκρίθ∤η
14 Β̣α̣β̣α̣θ̣[α]ς̣Βαβαθας Σίμωνος διὰ <ἐ>π̣ιτρόπουἐπιτρόπου αὐτῆς Μαρας
14-15 Ἀβδαλ̣∤[γου]Ἀβδαλ∤γου
15 [Πετραίου]Πετραίου , λέγ[ο]υ̣[σ]α̣λέγουσα · S-5 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ πρὸ τού<του>τούτου ∼παρήνγιλ̣έ̣ς∽παρήγγειλές με εἰς
16 [Ἁδριανὴν]Ἁδριανὴν [Πέτραν]Πέτραν [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν κ̣ρ̣ά̣τ̣[ι]σ̣[τ]ο̣ν̣κράτιστον [ἡ]γ̣[ε]μό̣ν̣α̣ἡγεμόνα
16-17 <ε>κη̣∤|gap:?|ω̣ν̣|gap:1||gap:1||gap:2|α|gap:4|σ|gap:4||gap:1||gap:2|σί̣ᾳ̣εκη∤|gap:?|ων|gap:1||gap:1||gap:2|α|gap:4|σ|gap:4||gap:1||gap:2|σίᾳ
17 μ̣έ̣[χρι]μέχρι
18 [διακουσθῶμε]νδιακουσθῶμεν β̣ίανβίαν μ̣οιμοι χρωμένῃ σ̣υ̣κ̣ο̣[φ]α̣ν̣τ̣ο̣ῦ̣σ̣ά̣συκοφαντοῦσά
19 [μοι]μοι [καὶ]καὶ [ἔδωκα]ἔδωκα [καθʼ]καθʼ [ὑμ]ῶ̣ν̣ὑμῶν π̣ι̣τ̣τ̣ά̣κ̣ι̣νπιττάκιν τ̣ῷ̣τῷ κρ̣[ατί]σ̣τ̣ῳ̣κρατίστῳ
19-20 ἡ̣γ̣ε̣μ̣ό̣∤νιἡγεμό∤νι
20 κ̣α̣ὶ̣καὶ [ὑπέγρα]ψ̣έ̣ν̣ὑπέγραψέν μ̣οιμοι [εἰς]εἰς [Π]έ̣τ̣ρ̣[αν]Πέτραν [σὺν]σὺν [ὑμ]ῖ̣[ν]ὑμῖν [τ]ὰτὰ [νόμι]μανόμιμα
20-21 χρ̣ᾶ̣[σ]∤θ̣α̣ι̣χρᾶσ∤θαι
21 , καὶ τὰ νῦν παρανγέλλω σοι πρώτως πρὸς τὸν
21-22 κράτισ̣∤[τ]ο̣ν̣κράτισ∤τον
22 ἡγ[εμό]ν̣α̣ἡγεμόνα εἰς Ῥαββαθμωαβα χάρ̣[ι]ν̣χάριν ο̣ὗοὗ ἔχω πρός σε
23 κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὴ̣ντὴν δ̣ι̣ά̣γ̣ν̣ωσινδιάγνωσιν τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος
24 [τὰ]τὰ [νόμιμα]νόμιμα [ἀρ]νοῦμαιἀρνοῦμαι . S-6 [ὣ]ςὣς δὲ ∼ἀποκριθοῦσα∽ἀποκριθεῖσα Ἰουλία Κρισπῖ⸢ν⸣αΚρισπῖνα ,
25 [λέγουσα]λέγουσα [·]· S-7 [τὰ]τὰ [νόμιμα]νόμιμα [τοῦ]τοῦ [κρατίστου]κρατίστου [ἡγεμόνος]ἡγεμόνος [τῇ]τῇ
25-26 [δικαιοδ]ο̣σ̣ί̣∤[ᾳ]δικαιοδοσί∤ᾳ
26 [εἰς]εἰς [Πέτραν]Πέτραν [ἀ]π̣[ή]ρ̣τισα̣ἀπήρτισα , κ̣[αὶ]καὶ [εἴ]εἴ [τι]τι [λόγον]λόγον [ἔχεις]ἔχεις [πρὸς]πρὸς [ἐμὲ]ἐμὲ
27 ∼[π]α̣ρ̣ε̣[δ]ρ̣ε̣ύ̣ιν∽παρεδρεύειν [ἐ]πὶἐπὶ τὸν αὐτὸ[ν]αὐτὸν [Νέπωτα]Νέπωτα [ἐπιτροπ]|gap:2|ἐπιτροπ|gap:2| [ἔχεις]ἔχεις
28 [τῶν]τῶν [αὐτῶν]αὐτῶν [ὀ]ρ̣φ̣α̣[ν]ῶ̣ν̣ὀρφανῶν . S-8 ἐπράχθη ἐν Μαωζᾳ περὶ Ζοορων
29 [ὑπατείας]ὑπατείας [Λαίνα]Λαίνα [Ποντιανοῦ]Ποντιανοῦ [καὶ]καὶ [Μάρκου]Μάρκου [Ἀντωνίου]Ἀντωνίου
30 [Ῥουφίνου]Ῥουφίνου [πρὸ]πρὸ [ἑπτὰ][|num:7|]ἑπτὰ|num:7| [εἰδῶν]εἰδῶν [Ἰουλίων]Ἰουλίων [.]. S-9 [|vac:?|]|vac:?| |gap:?_lines|
31 |gap:?| [κα]ὶκαὶ οὐ[κ]οὐκ
31-32 [ἠδ]υ̣∤νάσ̣θηἠδυ∤νάσθη
32 ∼π̣α̣ρ̣α̣νγῖλε∽παραγγεῖλαι ἐ[σ]ὲἐσὲ σὺ̣νσὺν ἐ̣μ̣ο̣ί̣ἐμοί , ν̣υν̣[ὶ]νυνὶ
33 π̣αρανγέλλ̣ω̣παρανγέλλω [σοι]σοι κ̣ατ̣ὰκατὰ [τ]ὴντὴν [ὑ]π̣ογ̣ρ̣αφὴνὑπογραφὴν τοῦ κρα̣τ̣ί̣σ̣τ̣[ο]υκρατίστου
34 [ἡγεμόνο]ς̣ἡγεμόνος ∼σ̣υ̣νεξ̣ε̣λ̣θῖν∽συνεξελθεῖν α̣ὐτ̣ὴ<ν>αὐτὴν ε̣ἰ̣ς̣εἰς Π̣έ̣[τ]ρ̣[α]ν̣Πέτραν
34-35 προσ∤|gap:12|
35 [τὰ]τὰ [νό]μιμα̣νόμιμα ἐ̣ξ̣[αυτῆς]ἐξαυτῆς [χρᾶσθαι]χρᾶσθαι [ἐ]πι|gap:2|η|gap:1||gap:2|ἐπι|gap:2|η|gap:1||gap:2|
36 |gap:?||gap:1|αι|gap:4||gap:1| ὑπα̣ρ̣χ̣ό̣ν̣[των]ὑπαρχόντων [τῶν]τῶν [αὐτῶν]αὐτῶν
36-37 [ὀ]ρ̣φ̣α̣∤[νῶν]ὀρφα∤νῶν
37 [,], [οὐδὲν]οὐδὲν [δὲ]δὲ [ἧσσον]ἧσσον [καὶ]καὶ ∼[παρεδρ]ε̣ύ̣ι̣[ν]∽παρεδρεύειν [ἐν]ἐν [Ἁδρια]ν̣ῇ̣Ἁδριανῇ
38 Π̣[έτ]ρ̣ᾳ̣Πέτρᾳ μ̣έ̣χ̣ρ̣ιμέχρι οὗ δ[ιακου]σ̣θ̣ῶ̣μ̣ε̣νδιακουσθῶμεν . S-10 ε̣ἰ̣εἰ δ̣ὲδὲ μή γ̣εγε ,
38-39 γί∤ν̣ω̣σ̣κ̣ε̣γί∤νωσκε
39 ὅ̣τ̣ι̣ὅτι π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υτούτου λόγον ∼ὑ̣φέξις∽ὑφέξεις τῷ̣τῷ
39-40 κρ̣α∤[τ]ί̣[στῳ]κρα∤τίστῳ
40 ἡ̣γ̣ε̣μόνιἡγεμόνι . S-11 ∼ὃς∽ὣς δὲ ἀπεκρίθη Βαβαθας
41 Σ̣ίμ̣ωνοςΣίμωνος διὰ ἐπ̣ιτ̣ρ̣ό̣π̣ουἐπιτρόπου α̣ὐτ̣ῆςαὐτῆς Μαρας
42 Ἀβ[δ]αλγουἈβδαλγου ∼Πετρα̣ῖ̣ος∽Πετραῖον , λέγουσα · S-12 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ πρὸ τούτου
43 ∼πα̣[ρ]ήνγιλές∽παρήγγειλές με [εἰ]ς̣εἰς Ἁ̣δ̣ρ̣ιανὴν̣Ἁδριανὴν Π̣έ̣τ̣ρ̣α̣ν̣Πέτραν εκ̣|gap:2||gap:1||gap:1|εκ|gap:2||gap:1||gap:1|
44 |gap:?|ε|gap:2||gap:1|
45 |gap:4||gap:4|ν|gap:2||gap:8||gap:1||gap:6| [δ]ι̣καιοδοσίᾳδικαιοδοσίᾳ
46 μέ̣χ̣ριμέχρι διακο̣υσθῶμενδιακουσθῶμεν ∼βιαν∽βίᾳ μοι χρωμένῃ
47 συκοφαντοῦσά μοι καὶ ἔδωκα καθʼ ὑμῶν
48 πιττάκιν τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι καὶ
48-49 ὑπέ∤γραψέν
49 μοι εἰς Πέτραν σὺν ὑμ̣ῖ̣ν̣ὑμῖν τ̣[ὰ]τὰ [ν]όμιμανόμιμα
50 χ̣ρ̣ᾶ̣[σ]θ̣[αι]χρᾶσθαι , κ̣α̣[ὶ]καὶ [τ]ὰ̣τὰ [ν]ῦ̣[ν]νῦν [πα]ρ̣α̣[γγέλλω]παραγγέλλω [σοι]σοι [π]ρ̣[ώ]τ̣[ως]πρώτως
51 [π]ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς τ̣ὸ̣ν̣τὸν κ̣ρ̣ά̣τ̣ι̣σ̣τ̣[ον]κράτιστον [ἡγεμόνα]ἡγεμόνα [εἰς]εἰς
51-52 [Ῥα]β̣β̣α̣θ̣μ̣ω̣∤α̣β̣α̣Ῥαββαθμω∤αβα
52 χ̣ά̣[ριν]χάριν ο̣ὗ̣οὗ [ἔχ]ω̣ἔχω πρ̣ό̣ς̣πρός σ̣εσε κ[ατ]ὰ̣κατὰ [τὴ]ν̣τὴν
52-53 διά∤γ̣ν̣ω̣σινδιά∤γνωσιν
53 τ̣[ο]ῦτοῦ κ̣ρ̣ατ̣[ίστο]υ̣κρατίστου ἡ̣γε̣[μόνο]ς̣ἡγεμόνος τ̣ὰ̣τὰ νόμιμα
54 ἀ̣ρ̣ν̣[ο]ῦ̣μ̣αιἀρνοῦμαι . S-13 ∼ὃς∽ὣς δὲ̣δὲ ∼[ἀπο]κρι̣θ̣ο̣ῦ̣σ̣α∽ἀποκριθεῖσα Ἰουλία̣Ἰουλία Κρισπῖ̣να̣Κρισπῖνα ,
55 λ̣έγ̣ουσαλέγουσα · S-14 τὰ νόμιμα τοῦ κρα[τ]ίστουκρατίστου ἡγεμόνος
56 εἰς Πέτραν τῇ δικαιοδ̣ο̣σίᾳδικαιοδοσίᾳ ἀπήρτισα , καὶ εἴ τι
56-57 λό∤γον
57 ∼ἔχις∽ἔχεις πρὸς ἐμὲ ∼παρεδρεύιν∽παρεδρεύειν ἐπ̣ὶἐπὶ τὸν αὐτὸν
58 ∼Νεπωτα[ν]∽Νέπωτα ἐπιτροπ̣|gap:2|ἐπιτροπ|gap:2| ∼ἔχις∽ἔχεις τῶν̣τῶν α̣ὐτῶ̣ν̣αὐτῶν ὀρφανῶ̣[ν]ὀρφανῶν .
59 S-15 [ἐ]πράχθη̣ἐπράχθη [ἐν]ἐν Μ̣αωζᾳΜαωζᾳ π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ Ζ̣[οο]ρ̣ω̣ν̣Ζοορων ∼ὑπατίας∽ὑπατείας Λαίνα
60 Π̣ο̣[ν]τ̣ι̣ανοῦΠοντιανοῦ καὶ Μά[ρ]κ̣ο̣υΜάρκου Ἀντ[ω]ν̣ίουἈντωνίου Ῥ̣[ο]υ̣φίνουῬουφίνου
61 πρὸ ἑπτὰ|num:7| ε̣ἰδῶνεἰδῶν Ἰουλ̣[ί]ωνἸουλίων . S-16 ἐγρ̣[ά]φ̣η̣ἐγράφη ἀν̣τ̣ί̣τυπαἀντίτυπα
62 ∼δυω∽|num:2|δύο|num:2| .
63 S-17 ἐ̣γ̣ρ̣ά̣φη̣ἐγράφη [διὰ]διὰ [Γ]ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ο̣ῦ̣Γερμανοῦ Ἰ̣[ού]δ̣ο̣υ̣Ἰούδου .