Sematia

p.babatha.18.xml

TM: 23498HGV: 23498Date: 128 – 128Place: Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia)

1 m1 S-1 [ἐπὶ]ἐπὶ [ὑπάτων]ὑπάτων [Πουβλίου]Πουβλίου [Μετειλίου]Μετειλίου [Νέπωτος]Νέπωτος [τὸ]τὸ [β|num:2|]β|num:2| [καὶ]καὶ [Μάρκου]Μάρκου [Ἀννίου]Ἀννίου [Λίβωνος]Λίβωνος [νώναις]νώναις
1-2 [Ἀπρι]∤[λίαις]Ἀπρι∤λίαις
2 [,], [ἀριθμῷ]ἀριθμῷ [δὲ]δὲ [τῆς]τῆς [νέας]νέας [ἐπαρχείας]ἐπαρχείας [Ἀραβίας]Ἀραβίας [ἔτους]ἔτους [τρίτου]τρίτου [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ [μηνὸς]μηνὸς
2-3 [Ξανδί]∤κ̣οῦΞανδί∤κοῦ
3 πεντ̣ε̣[καιδεκάτῃ]πεντεκαιδεκάτῃ [,], [ἐν]ἐν [Μαωζᾳ]Μαωζᾳ [περὶ]περὶ [Ζοαραν]Ζοαραν [.].
None None [0][0]
3 m1 S-2 [ἐξέδοτο]ἐξέδοτο [Ἰούδας]Ἰούδας [Ἐ]λ̣ε̣α̣[ζ]ά̣ρ̣ο̣υ̣Ἐλεαζάρου το̣[ῦ]τοῦ [καὶ]καὶ
4 Χθουσίωνος Σ̣[ελα]μ̣ψ̣ι̣ώ̣ν̣η̣ν̣Σελαμψιώνην [τὴν]τὴν [ἰδίαν]ἰδίαν [θυγατέρα]θυγατέρα [α]ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ παρθένον Ἰούδα̣[τι]Ἰούδατι [υἱῷ]υἱῷ
5 Ἀ̣ν̣α̣ν̣ί̣ο̣υ̣Ἀνανίου Σ̣ω̣μαλαΣωμαλα καλ̣ο̣υμέ̣ν̣ῳ̣καλουμένῳ [Κίμβερι]Κίμβερι [,], [ἀμφότεροι]ἀμφότεροι [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Ἐνγαδῶν]Ἐνγαδῶν [τ]ῆ̣ς̣τῆς
5-6 Ἰ̣ο̣υ̣δαί∤[ας]Ἰουδαί∤ας
6 [ἐ]ν̣θ̣ά̣δ̣ε̣ἐνθάδε κ̣α̣τ̣α̣μ̣έ̣ν̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς̣καταμένοντες , ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι τ̣ὴ̣ν̣τὴν Σ̣ε̣λ̣α̣μ̣ψ̣ι̣ώ̣νη<ν>Σελαμψιώνην Ἰούδατι̣Ἰούδατι Κ̣ί̣μ̣β̣ε̣ρ̣ι̣Κίμβερι γ̣υ̣ν̣α̣ῖ̣κ̣α̣γυναῖκα
7 γ̣α̣μετὴνγαμετὴν πρὸ̣ςπρὸς γάμου κοινων̣[ία]νκοινωνίαν κατὰ τοὺς ν̣όμουςνόμους , προσφερομένην αὐτῷ
8 εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν ∼γ̣υ̣ναικίαν∽γυναικείαν ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ καὶ
8-9 ἱματισ∤μῷ
9 ∼διατετειμημένην∽διατετιμημένην ἐ̣ν̣ἐν ἀ̣λλή[λ]οιςἀλλήλοις , ὡς λ̣έγουσινλέγουσιν οἱ ἀμφότεροι , ἀξιοχρέαν
10 εἶναι ἀργυρίου δηναρίων διακοσίων|num:200| , ἣν ∼τειμογραφίαν∽τιμογραφίαν ὡμολόγησεν γήμας
11 Ἰούδας Κίμβερ ἀπειληφέναι παρὰ τῆς αὐτῆς Σελαμψιοῦς γυναικὸς
11-12 αὐ∤τοῦ
12 διὰ χειρὸς παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφείλειν
12-13 αὐ∤τὸν
13 τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα δηναρίων ἄλλων
14 τριακοσίων|num:300| ὡμολόγησεν δοῦναι αὐτῇ πρὸς τ̣ὰ̣τὰ τῆς
14-15 προγεγραμμέ∤νης
15 προσφορᾶς αὐτῆς πάντα εἰς λόγον ∼προιοκὸς∽προικὸς αὐτῆς ἀκολούθως αἱρέσει
16 τροφῆς καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόντων τέκνων ⸢ἑλληνικῷ⸣ἑλληνικῷ ⸢νόμῳ⸣νόμῳ ἐπὶ τῆς
17 τοῦ αὐτοῦ Ἰούδα Κίμβ[ε]ρ̣ο[ς]Κίμβερος π̣ίστε̣ωςπίστεως καὶ κ̣ινδύνουκινδύνου καὶ πάντων
17-18 ὑπαρχόν∤των
18 ὧν τε ἔχει ἐν τῇ̣τῇ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ [πα]τ̣ρ̣ί̣δ̣ιπατρίδι αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ καὶ ὧδε καὶ ὧν ἐπικτήσηται
19 πάντῃ πά̣[ν]τ̣ωνπάντων κυρίω[ς]κυρίως [,], [τ]ρ̣ό̣π̣ῳ̣τρόπῳ ᾧ̣ ἂν α[ἱ]ρ̣ῆ̣τ̣α̣ιαἱρῆται Σελαμψ̣ι̣ών<η>Σελαμψιώνη γυνὴ αὐτοῦ ὃς
20 διʼ αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς ἢ̣ [ὑ]π̣[ὲ]ρὑπὲρ αὐτῆς πρ̣[ά]σ̣σωνπράσσων αἱρῆται τ̣ὴ̣ν̣τὴν ε̣ἴ̣[σ]π̣ρ̣[αξιν]εἴσπραξιν ποιεῖσθαι .
None None [0][0]
21 m1 S-3 ἀλλ̣άξ̣[ει]ἀλλάξει δ̣[ὲ]δὲ [Ἰο]ύδαςἸούδας κ̣αλούμ̣ε̣ν̣οςκαλούμενος Κίμβε̣[ρ]Κίμβερ [τῇ]τῇ [γυνα]ι̣[κὶ]γυναικὶ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ Σελαμψιώνῃ τὴ[ν]τὴν
22 ∼σ̣υνγ̣ρ̣α̣[φ]η∽συγγραφὴν [τ]αύτηνταύτην ἐν ἀ̣[ργύρ]ῳ̣ἀργύρῳ ἠσφαλισμένῳ ὡς καθήκει ὁπόταν αὐτὸν
22-23 ∼ἀπα̣ι̣∤τήσει∽ἀπαι∤τήσῃ
23 ταῖς ἑαυτοῦ δαπ̣[άναις]δαπάναις κατὰ μη̣δ̣ὲ̣νμηδὲν [ἀ]ντιλέγωνἀντιλέγων . S-4 εἰ δὲ μή γε , ἐκτίσει
23-24 αὐ∤τῇ
24 τὰ προγεγραμμέν̣[α]προγεγραμμένα [δηνάρ]ι̣α̣δηνάρια πάν̣τ̣α̣πάντα δ̣ι̣πλοῦνδιπλοῦν , καὶ τῆς πράξεως
24-25 γεινο̣∤μένηςγεινο∤μένης
25 αὐτῇ ἀπό τε Ἰο̣[ύδου]Ἰούδου [Κίμ]β̣ε̣[ρος]Κίμβερος ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ςἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντω̣[ν]ὑπαρχόντων
26 αὐ̣τοῦαὐτοῦ κυρίω̣[ς]κυρίως , τρόπῳ [ᾧ] [ἂν]ἂν α̣ἱ̣[ρ]ῆ̣τ̣α̣ιαἱρῆται ὃ̣ς̣ὃς [δ]ι̣ʼδιʼ [α]ὐτῆςαὐτῆς ὑπ̣ὲρὑπὲρ αὐτῆς πράσσων
27 τὴν εἴσ[π]ρ̣α̣[ξι]νεἴσπραξιν ποιεῖσθα̣ιποιεῖσθαι .
None None [0][0] [1][1]
27 m1 S-5 πί̣[σ]τ̣ειπίστει ἐπηρωτήθη κα̣[ὶ]καὶ [ἀνθω]μ̣ο̣λ̣[ογ]ή̣θηἀνθωμολογήθη ταῦτα
28 οὕτω̣[ς]οὕτως [καλῶς]καλῶς γ̣είνεσ̣θαιγείνεσθαι .
29 S-6 ἐ[πὶ]ἐπὶ [ὑ]π̣άτωνὑπάτων Που̣[β]λ̣ε̣ί̣[ο]υ̣Πουβλείου Μετειλί̣[ου]Μετειλίου ∼Ν̣έ̣π̣ω̣νος∽Νέπωτος τὸ β|num:2| καὶ Μάρκου
30 Ἀν̣ν̣ί̣ουἈννίου Λίβωνος [νώναις]νώναις [Ἀπριλίαις]Ἀπριλίαις , ἀ[ρ]ιθμῷἀριθμῷ δὲ τῆς νέας
31 ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣ε̣ί̣α̣ςἐπαρχείας Ἀραβί̣α̣ς̣Ἀραβίας [ἔτους]ἔτους [τρίτου]τρίτου [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ μ̣η̣[νὸς]μηνὸς
31-32 Ξ̣α̣ν̣∤δι̣κοῦΞαν∤δικοῦ
32 π̣[ε]ν̣τεκα̣ι̣δεκ[ά]τῃπεντεκαιδεκάτῃ ἐν Μ̣αωζᾳΜαωζᾳ [περὶ]περὶ [Ζ]ο̣α̣[ραν]Ζοαραν .
None None [0][0]
32-33 m1 S-7 ἐ̣ξ̣[έδ]ο̣∤τ[ο]ἐξέδο∤το
33 [Ἰούδα]ς̣Ἰούδας Ἐ̣λ̣ε̣αζάρουἘλεαζάρου τοῦ καὶ [Χθουσί]ω̣ν[ος]Χθουσίωνος
33-34 [Σ]ελαμψ̣[ι]∤ών̣η̣ν̣Σελαμψι∤ώνην
34 τὴ̣ντὴν ἰδίαν ∼θυγατέραν∽θυγατέρα αὐτο̣ῦαὐτοῦ παρθ̣έ̣ν̣ο̣νπαρθένον
34-35 Ἰού̣∤δατιἸού∤δατι
35 ἐπικαλουμένῳ Κίμβερι υἱῷ Ἀνανίου τοῦ
35-36 Σ̣ω̣μα̣∤λαΣωμα∤λα
36 , ἀμφότεροι ἀπὸ̣ἀπὸ κ̣ώ̣μ̣ηςκώμης ∼Αἰνγαδῶν∽Ἐνγαδῶν τῆς Ἰου̣δαία[ς]Ἰουδαίας
37 ἐνθάδε καταμένοντ̣[ες]καταμένοντες , ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι τ̣ὴντὴν Σ̣ε̣λ̣αμψιών[ην]Σελαμψιώνην
38 Ἰούδατι Κίμβερι ∼γυνα̣ῖκαν∽γυναῖκα γαμετὴν π̣ρ̣ὸςπρὸς γάμου
38-39 κ̣[οι]∤νωνίανκοι∤νωνίαν
39 κατὰ τοὺς νόμους , προσ̣φερομένηνπροσφερομένην αὐτ̣[ῷ]αὐτῷ
40 εἰς λόγον προσφορᾶς κοσμίαν ∼γυναικίαν∽γυναικείαν ἐν ἀργύρῳ κα[ὶ]καὶ
41 χρυσῷ καὶ ἱματισμῷ ∼διατετειμένην∽διατετιμημένην ἐν ἀλλήλοις , ὡς
42 λέγουσιν οἱ ἀμφότεροι , ἀξιοχρέαν εἶναι ἀργυρίου δη̣[ναρίων]δηναρίων
43 διακοσίων|num:200| , ἣν ∼τειμο̣γ̣[ρ]α̣φίαν∽τιμογραφίαν ὡμολόγησεν γήμ̣[ας]γήμας
43-44 [Ἰού]∤δαςἸού∤δας
44 καλούμενος Κίμβε̣ρ̣Κίμβερ ἀπειληφέναι παρʼ αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς [διὰ]διὰ
44-45 χ̣[ει]∤ρὸςχει∤ρὸς
45 παραχρῆμα παρὰ Ἰούδου πατρὸς αὐτῆς καὶ ὀφε̣ί̣λ̣[ειν]ὀφείλειν
46 αὐτὸν τῇ αὐτῇ Σελαμψιώνῃ γυναικὶ αὐτοῦ ἅμα
46-47 δη̣[να]∤ρίωνδηνα∤ρίων
47 ἄλλων τριακοσίων|num:300| ὡμολόγησεν δοῦναι αὐ̣[τῇ]αὐτῇ
48 πρὸς τὰ τα{τα} τῆς προγεγραμμένης προσφορᾶς [α]ὐ̣τ[ῆς]αὐτῆς
49 πάντα εἰς λόγον ∼προιοκὸς∽προικὸς αὐτῆς ἀ[κολούθως]ἀκολούθως [αἱρέσει]αἱρέσει
49-50 [τρο]∤φῆςτρο∤φῆς
50 καὶ ἀμφιασμοῦ αὐτῆς τε καὶ τῶν μελλόν̣[των]μελλόντων
50-51 [τέ]∤κνωντέ∤κνων
51 ἑλληνικῷ νόμῳ ἐπὶ τῆς τοῦ αὐτοῦ Ἰού̣[δα]Ἰούδα
51-52 [Κίμ]∤βεροςΚίμ∤βερος
52 πίστε̣ωςπίστεως καὶ κινδύνου καὶ πάντων
52-53 ὑπα̣ρ̣[χόν]∤τωνὑπαρχόν∤των
53 ὧν τε ἔχει ἐν τῇ αὐτῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ
53-54 ἐνθ[ά]∤δεἐνθά∤δε
54 καὶ ὧν ἂν ἐπικτήσηται πάντῃ πάντων κυρίως̣κυρίως ,
54-55 [τρό]∤πῳτρό∤πῳ
55 ἂν αἱρῆται Σελαμψιώνη γυνὴ αὐτοῦ ὃς δ̣[ιʼ]διʼ [αὐτῆς]αὐτῆς
56 ὑπὲρ αὐτῆς πρ̣ά̣σσωνπράσσων αἱρῆται τὴν εἴσπραξιν π̣[οιεῖσθαι]ποιεῖσθαι [.].
None None [0][0]
57 m1 S-8 ἀλλάξει δὲ Ἰούδας καλούμενος Κίμβε̣ρ̣Κίμβερ [τῇ]τῇ [γυ]ν̣αι̣[κὶ]γυναικὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
58 Σελαμψιώνῃ τὴν συνγραφὴν ταύτην ἐν ἀργ̣[ύρῳ]ἀργύρῳ
58-59 [ἠσ]∤φαλισμένῳ̣ἠσ∤φαλισμένῳ
59 ὡς καθ̣ήκεικαθήκει ὁ̣πό̣τανὁπόταν αὐτὸν ἀπαιτήσ̣[ῃ]ἀπαιτήσῃ
60 ταῖς ἑαυτοῦ δαπάναις κατὰ μηδὲν ἀντιλέγων . S-9 εἰ δ̣[ὲ]δὲ
61 μή γε , ἐκτίσει αὐτῇ τὰ προγεγραμμένα δηνάρια
61-62 [πάν]∤ταπάν∤τα
62 διπλοῦν , καὶ τῆς πράξεως γεινομένης αὐτ[ῇ]αὐτῇ [ἀπό]ἀπό
63 τε Ἰούδ[ο]υἸούδου Κίμβερος ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν
63-64 ὑπ̣[αρχόν]∤τωνὑπαρχόν∤των
64 αὐτοῦ κυρίως , τρόπῳ ἂν αἱρῆτα̣[ι]αἱρῆται [Σε]λ̣αμψ[ιώνη]Σελαμψιώνη [ἢ] [ὃς]ὃς
65 διʼ αὐτῆς̣αὐτῆς ὑπὲρ αὐτῆς πράσσων τὴν ε̣ἴ̣σ̣π̣ρ[αξιν]εἴσπραξιν
65-66 [ποι]∤εῖσθαιποι∤εῖσθαι
66 .
None None [0][0]
66 m1 S-10 π̣ίσ̣τ̣[ε]ι̣πίστει [ἐπη]ρωτήθηἐπηρωτήθη καὶ ἀνθ̣ω̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ήθ̣[η]ἀνθωμολογήθη
66-67 [ταῦ]∤ταταῦ∤τα
67 οὕτως καλῶς γείνεσθαι .
68 S-11 |gap:5_lines|
73 Θεενας Σίμωνος ∼λιβλάριος∽λιβράριος ἔγραψα .
74 S-12 |gap:2_lines|
76 |gap:2||gap:4||gap:4|τιτος χε̣ιρχειρ
77 |gap:4_lines|