Sematia

p.babatha.15.xml

TM: 23494HGV: 23494Date: 125 – 125Place: Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ἐν]άτουἐνάτου Αὐτοκράτορο[ς]Αὐτοκράτορος Τ̣ραιαν̣οῦΤραιανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ , ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Οὐαλερίου Ἀ̣σιατικοῦἈσιατικοῦ τὸ β|num:2| καὶ Τιτίου Ἀκυλείνου πρὸ
1-2 τεσσ̣[ά]∤[ρων]τεσσά∤ρων
2 [εἰ]δ̣ῶνεἰδῶν Ὀκ̣τ̣ω̣β̣ρίωνὈκτωβρίων , κ̣ατ̣ὰ̣κατὰ δὲ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπαρχείας Ἀραβίας ἔτους εἰκοστοῦ μηνὸς Ὑπερβερεταίου λεγομένου Θεσρεὶ τετάρτῃ καὶ ∼ε̣ἰ̣κὰς∽εἰκάδι ,
3 [ἐν]ἐν [Μα]ωζᾳΜαωζᾳ πε̣ρὶ̣περὶ Ζοαραν .
None None [0]
3 m1 S-2 ἐπὶ τῶν ἐπιβε̣βλ̣η̣μένωνἐπιβεβλημένων μαρτύρων ἐμαρτυροποιήσατο Βαβαθα Σίμωνος τοῦ Μαναή̣μουΜαναήμου κατὰ Ἰωάνου̣Ἰωάνου
3-4 Ἰ̣ωσή∤[που]Ἰωσή∤που
4 [το]ῦ̣τοῦ Ἐ̣γ̣λ̣α̣Ἐγλα [κ]αὶκαὶ Αβδοοβδ̣α̣Αβδοοβδα Ἐλλο̣υ̣θαἘλλουθα ἐ̣π̣ιτρόπωνἐπιτρόπων Ἰησοῦ Ἰησοῦτος υἱοῦ αὐτῆς ὀρφανοῦ , κατασταθέντων τῷ αὐτῷ ὀρφανῷ
4-5 ἐ̣π̣ιτρό∤πωνἐπιτρό∤πων
5 ὑ̣[πὸ]ὑπὸ β̣ο̣υ̣λ̣ῆςβουλῆς τῶν Πετ̣ρ̣α̣ί̣ων̣Πετραίων , π̣[α]ρ̣ό̣ν̣τωνπαρόντων τῶν αὐτῶν ἐπιτρόπων , λέγουσα · S-3 διὰ τ̣ὸ̣τὸ ὑμᾶς μὴ δεδωκέ̣ναιδεδωκέναι τῷ υἱῷ μο[υ]μου [ὀρφανῷ]ὀρφανῷ
6 |gap:8| ∼τ̣ρ̣ο̣φῖ̣α∽τροφεῖα πρὸς τ̣ὴ̣ν̣τὴν δ̣[ύ]ν̣αμ̣ιν̣δύναμιν ⸢τ̣[όκ]ου⸣τόκου , ἀ̣ρ̣γ̣[υ]ρ̣ίουἀργυρίου αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ καὶ μάλιστα πρὸς ∼ὁμειλίαν∽ὁμιλίαν ἣν̣ἣν ε̣ἰκου̣[σα]εἰκουσα
7 |gap:5| [αὐ]τ̣ῷ̣αὐτῷ [κ]αὶκαὶ μὴ χ̣[ορ]η̣[γ]εῖνχορηγεῖν αὐτῷ τόκον τοῦ ἀργυρίου εἰ μὴ ∼τροπαιεϊκὸν∽τροπαϊκὸν ἕνα|num:1| εἰς ἑκατὸν|num:100| δηνάρια , ἔχουσα ὑπάρχοντα
7-8 ἀξιό∤[χρεα]ἀξιό∤χρεα
8 [τούτ]ουτούτου τοῦ ἀρ[γυρίο]υἀργυρίου οὗ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ , διὸ προεμαρτυροποίησα ἵνα εἰ δοκεῖ ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν δοῦναί μοι τ̣ὸτὸ ἀργύριον
9 [διʼ]διʼ [ἀσφαλείας]ἀσφαλείας [περὶ]περὶ [ὑποθήκης]ὑποθήκης [τῶ]ν̣τῶν ὑπαρχόντων μου χορηγοῦσα τόκον τοῦ ἀργυρίου ὡς ἑκα̣τὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| δ̣ην[α]ρ̣ί̣ω[ν]δηναρίων [δηνάριον]δηνάριον [ἓν]ἓν
10 [ἥμισυ][|num:1|⧼|num:1/2|]ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| [,], [ὅθεν]ὅθεν [λαμπρῶς]λαμπρῶς [διασω]θ̣ῇδιασωθῇ μου υἱὸς ∼εὐχ[αρι]σ̣τουν̣τα∽εὐχαριστῶν μακαριωτάτοις καιροῖς ἡγ̣[ε]μ̣ων[ί]ας̣ἡγεμωνίας Ἰ̣[ουλίο]υ̣Ἰουλίου [Ἰουλιανοῦ]Ἰουλιανοῦ
10-11 [ἡγε]∤[μόνος]ἡγε∤μόνος
11 [,], [ἐπὶ]ἐπὶ [οὗ]οὗ [περὶ]περὶ [τῆς]τῆς ∼[ἀπειθαρ]χ̣ε̣[ί]α̣ς∽ἀπειθαρχίας ἀποδόσεως τῶν ∼τροφίων∽τροφείων παρήν̣[γ]ε̣ι̣λ̣έ̣παρήνγειλέ γ̣ε̣γε ἡ̣ Βαβαθα Ἰ̣ω̣ά̣ν̣ῃ̣Ἰωάνῃ [τ]ῷ̣τῷ π̣ρ̣ο̣γ̣[εγ]ρ̣[αμμένῳ]προγεγραμμένῳ [,],
12 [ἑνὶ]ἑνὶ [τῶν]τῶν [ἐπιτρόπων]ἐπιτρόπων [τοῦ]τοῦ [ὀρφαν]οῦὀρφανοῦ .
None None [0]
12 m1 S-4 〚και〛και ⸢ε̣ἰ̣⸣εἰ ⸢δὲ⸣δὲ ⸢μή⸣μή ⸢,⸣, ⸢ἔσται⸣ἔσται τοῦτο τὸ μαρτυροποίημα 〚ἐγένετο〛ἐγένετο εἰς δικαίωμα κέρδους ἀργυρίου τοῦ
12-13 ὀρφα∤[νοῦ]ὀρφα∤νοῦ
13 |gap:?| |vac:?|
None None [0]
16 m1 S-5 ἔτου[ς]ἔτους [ἐνάτου]ἐνάτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σε̣βαστο̣ῦ̣Σεβαστοῦ , ἐπὶ ὑπάτ[ω]ν̣ὑπάτων [Μάρκου]Μάρκου [Οὐαλερίου]Οὐαλερίου
17 [Ἀσιατικοῦ]Ἀσιατικοῦ [τὸ]τὸ [β|num:2|]β|num:2| [καὶ]καὶ [Τιτίου]Τιτίου [Ἀκυλεί]νουἈκυλείνου πρὸ τ̣[εσσάρων]|num:4|τεσσάρων|num:4| ε̣ἰ̣δῶνεἰδῶν [Ὀκ]τ[ωβρίων]Ὀκτωβρίων [,], [κατὰ]κατὰ [δὲ]δὲ [τὸν]τὸν [ἀριθμὸν]ἀριθμὸν [τῆς]τῆς [ἐπαρχείας]ἐπαρχείας
18 [Ἀραβίας]Ἀραβίας [ἔτους]ἔτους [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ [μηνὸς]μηνὸς [Ὑ]π̣ε̣ρ̣[βε]ρ̣[εταίου]Ὑπερβερεταίου [λεγομένου]λεγομένου [Θεσρε]ὶ̣Θεσρεὶ [τ]ε̣[τά]ρ̣[τῃ]τετάρτῃ [καὶ]καὶ [εἰκάδι]εἰκάδι [,], [ἐν]ἐν [Μαωζᾳ]Μαωζᾳ [περὶ]περὶ
19 [Ζοαραν]Ζοαραν [.].
None None [0]
19 m1 S-6 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [ἐπιβεβλη]μ̣ένωνἐπιβεβλημένων μαρτύρων ἐμαρτυ̣ρ̣ο̣ποιήσατο̣ἐμαρτυροποιήσατο Βαβαθα Σίμωνος τοῦ
19-20 Μανα∤[ήμου]Μανα∤ήμου
20 [κατὰ]κατὰ [Ἰωάνου]Ἰωάνου [Ἰωσή]πουἸωσήπου τοῦ Ἐγλα καὶ Ἀβδο̣οβδαἈβδοοβδα Ἐλλουθα ἐπιτρόπων Ἰησοῦ Ἰησοῦτος
21 [υἱοῦ]υἱοῦ [αὐτῆς]αὐτῆς [ὀρφανοῦ]ὀρφανοῦ [κατασ]ταθέντωνκατασταθέντων τῷ αὐτῷ ὀρφανῷ ὑπὸ̣ὑπὸ β̣ο̣υλῆ̣ς̣βουλῆς τ̣ῶν̣τῶν Π̣ετ̣ραίων̣Πετραίων , παρόντω[ν]παρόντων
22 [τῶν]τῶν [αὐτῶν]αὐτῶν [ἐπιτρόπων]ἐπιτρόπων [,], λέγουσα · S-7 διὰ τὸ ὑ̣μ̣ᾶςὑμᾶς μὴ δεδω̣κ̣έναιδεδωκέναι τῷ υἱῷ [μου]μου [ὀρ]φ̣α̣ν̣ῷ̣ὀρφανῷ
22-23 δ|gap:1||gap:1|ε∤|gap:2|
23 [τροφεῖα]τροφεῖα [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν [δύν]αμ̣ιν̣δύναμιν τόκου [ἀ]ρ̣γ̣υρ̣ί̣ο̣υ̣ἀργυρίου [αὐ]τοῦαὐτοῦ [κ]α̣ὶκαὶ [τῶν]τῶν λ̣ο̣ι̣πῶ[ν]λοιπῶν ὑ̣[παρχόντων]ὑπαρχόντων [αὐτοῦ]αὐτοῦ
24 [κ]α̣[ὶ]καὶ [μ]ά̣λ̣[ιστα]μάλιστα [πρὸς]πρὸς [ὁμιλία]ν̣ὁμιλίαν ἣ̣ν̣ἣν |gap:2||gap:3||gap:1|α̣|gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2||gap:3||gap:1|α|gap:2||gap:2||gap:2||gap:1| |gap:1| [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [χορηγεῖν]χορηγεῖν [αὐτῷ]αὐτῷ [τόκον]τόκον
25 τ̣ο̣[ῦ]τοῦ ἀρ[γυρ]ί̣ουἀργυρίου ε̣[ἰ]εἰ [μὴ]μὴ ∼[τροπαι]εϊκὸν̣∽τροπαϊκὸν ἕ̣ν̣α̣|num:1|ἕνα|num:1| ε̣ἰ̣ς̣εἰς ἑ̣κ̣α̣τ̣ὸν̣|num:100|ἑκατὸν|num:100| δ̣η̣ν̣ά̣ρ̣ι̣α̣δηνάρια , ἔ̣[χουσ]α̣ἔχουσα ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣[οντα]ὑπάρχοντα ἀ̣ξ̣ι̣[όχρεα]ἀξιόχρεα
26 τ̣ο̣[ύτ]ο̣υ̣τούτου [τοῦ]τοῦ [ἀργυρίου]ἀργυρίου ο̣ὗ̣οὗ ἔχετε τοῦ ὀρφανοῦ , διὸ προεμαρτυροποίησα ⋰ἵ⋱ναἵνα εἰ δοκεῖ
27 ∼ὑ̣μ̣ε̣ῖν∽ὑμῖν δ̣ο̣ῦ̣ναίδοῦναί μ̣[οι]μοι [τὸ]τὸ ἀ̣ργύριονἀργύριον διʼ ∼ἀσφαλίας∽ἀσφαλείας ⸢|gap:4||gap:1|⸣|gap:4||gap:1| περὶ ὑποθήκης τῶν ὑπαρχόντων μου ,
27-28 χορη∤[γ]οῦσαχορη∤γοῦσα
28 τ̣ό̣κοντόκον τ̣ο̣ῦτοῦ [ἀργυρίο]υ̣ἀργυρίου ὡ̣ςὡς ἑκατὸν|num:100| δηνα̣ρ̣ίωνδηναρίων δηνάριν ἓ̣νἓν ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| , ὅθεν λαμπρῶς
28-29 διασω∤θ̣[ῇ]διασω∤θῇ
29 [μου]μου ὁ̣ υἱὸς εὐχ̣α̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ῶνεὐχαριστῶν τοῖς μακ̣αριωτάτοιςμακαριωτάτοις καιροῖς ∼ἡγεμωνε[ίας]∽ἡγεμονίας Ἰουλ̣[ί]ο̣υ̣Ἰουλίου Ἰ̣ουλιανοῦἸουλιανοῦ
30 ∼ἡγεμώνος∽ἡγεμόνος , ἐπὶ οὗ περὶ τῆς ∼ἀπειθαρ̣χείας∽ἀπειθαρχίας ἀποδόσεως τῶν ∼τροφίων∽τροφείων παρήνγειλα ἐγὼ
30-31 Βα∤βαθα
31 Ἰωάνῃ τῷ προγεγραμμέν̣ῳ̣προγεγραμμένῳ ∼ἑνεὶ∽ἑνὶ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ὀρφανοῦ .
None None [0][0]
31 m1 S-8 ε̣ἰεἰ δὲ μή , ἔσται
32 τοῦτ̣ο̣τοῦτο [τὸ]τὸ [μαρτυρο]π̣ο̣ίημαμαρτυροποίημα εἰς δικαίωμα κέρδους ἀργυρίου τοῦ ὀρφανοῦ εἰ διδόντες
33 |gap:4||gap:1||gap:1||gap:4|
None None [0][0]
33 m1 S-9 [ἐμαρ]τυροποιήσατοἐμαρτυροποιήσατο Βαβαθα ὡς προγέγραπται διὰ ἐπιτρόπου αὐτῆς τοῦδε
34 τοῦ πράγματ[ος]πράγματος [Ἰούδου]Ἰούδου [Χ]θουσίωνοςΧθουσίωνος ὃς παρὼν ὑπέγραψεν . m2 S-10 Βαβαθας Σίμωνος ἐμαρτυροποιησάμη<ν>ἐμαρτυροποιησάμην
35 κα̣τ̣ὰκατὰ Ἰωάνου Ἐγλα Ἀ<βδ>αοβδαἈβδαοβδα Ἐλλουθα ∼ἐπιτρώπων∽ἐπιτρόπων ∼Ἠσους∽Ἰησοῦ υ<ἱ>ο<ῦ>υἱοῦ μου ὀρφανοῦ διʼ ἐπιτρόπου μου Ἰούδα
36 Χαθουσ̣ίωνοςΧαθουσίωνος ἀκο̣λ̣[ο]ύθω̣ςἀκολούθως ∼τε͂ς∽ταῖς ∼προγεγραμμένες∽προγεγραμμέναις ∼ἐρέσασιν∽αἰρέσεσιν .
None None [0]
36 m2 S-11 Ἐλεάζαρος Ἐλεαζάρ̣ουἘλεαζάρου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς
37 ἐρωτηθ̣εὶςἐρωτηθεὶς διὰ τὸ ∼αὐτ̣ης∽αὐτὴν μὴ ε<ἰ>δένα<ι>εἰδέναι γράμματα . S-12 |vac:?|
38 m1 καὶ ἐπεβάλοντο μάρτυρες ἑπτά|num:7| .
36 S-13 |gap:1_lines|
37 |gap:1_lines|
38 |gap:1_lines| δὲ γράψας τοῦτο Θεενας Σίμωνος ∼λιβλάριος∽λιβράριος
39 |gap:2|
40 |gap:1_lines|
None None [0][0]
41 m1 S-14 Θαδ̣ᾶ̣ιςΘαδᾶις Θαδαίου ❨μάρτ̣(υς)❩μάρτυς
42 |gap:3_lines|
None None [0][0]