Sematia

p.babatha.14.xml

TM: 23492HGV: 23492Date: 125 – 125Place: Maoza (Bezirk von Petra, Provinz Arabia)

1 m1 S-1 [ἔ]τουςἔτους ἐν̣[άτ]ουἐνάτου Αὐτο[κράτορος]Αὐτοκράτορος |gap:?|
2 [Ο]ὐ̣α̣λ̣ερί̣[ο]υΟὐαλερίου Ἀσια[τικοῦ]Ἀσιατικοῦ |gap:?|
3 [κατὰ]κατὰ δ̣ὲ̣δὲ τ̣[ὸ]ν̣τὸν ἀ̣ρ̣ι̣θ[μὸν]ἀριθμὸν |gap:?|
3-4 [Ὑπερβερε]∤[ταί]ο̣υ̣Ὑπερβερε∤ταίου
4 λ̣ε̣γ̣ο[μέ]ν̣ουλεγομένου Θ̣ε̣[σ]ρ̣εὶΘεσρεὶ τ̣ε̣[τάρτῃ]τετάρτῃ |gap:?|
4-5 [ἐπι]∤β̣εβ̣λ̣ημένων̣ἐπι∤βεβλημένων
5 μ̣α̣ρ̣τ̣[ύρων]μαρτύρων |gap:?| [Μαναήμου]Μαναήμου
6 δ̣ι̣ὰ̣διὰ ἐ̣π̣ι̣τρόπ̣ο̣υ̣ἐπιτρόπου αὐτῆς|gap:?| [Ἰωάνῃ]Ἰωάνῃ
6-7 [Ἰωσή]∤[π]ο̣υ̣Ἰωσή∤που
7 τ̣[ο]ῦ̣τοῦ Ἐ̣γλ̣αἘγλα ἑ̣ν̣ὶ̣|num:1|ἑνὶ|num:1| |gap:?| [ὄντι]ὄντι
8 ∼[ὀ]ρφαν̣οῦ∽ὀρφανῷ τ̣[ο]ῦτοῦ Ἰ̣η̣[σοῦ]Ἰησοῦ |gap:?| [δεδωκέναι]δεδωκέναι
9 [τῷ]τῷ [υἱῷ]υἱῷ [μου]μου |gap:?| [καθάπερ]καθάπερ
10 [δ]έ̣[δω]κ̣ενδέδωκεν [Ἀβ]δ̣ο̣ο̣[βδας]Ἀβδοοβδας |gap:?|
10-11 [παρ]∤εδρεῦσαιπαρ∤εδρεῦσαι
11 ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ βήμα[τ]ο̣[ς]βήματος [Ἰ]ο̣υ̣[λίο]υ̣Ἰουλίου Ἰ̣ο̣υ̣λ̣ι̣[ανοῦ]Ἰουλιανοῦ |gap:?|
11-12 [μητροπό]∤λ̣ε̣ιμητροπό∤λει
12 τῆς Ἀραβίας μέχρ[ι]μέχρι [οὗ]οὗ [δ]ι̣ακ̣ο̣υσ̣[θ]ῶ̣[μεν]διακουσθῶμεν |gap:?|
12-13 [τριβου]∤[ν]αλίῳτριβου∤ναλίῳ
13 ἐπὶ Ἰουλια̣ν̣[ο]ῦ̣Ἰουλιανοῦ ἐ̣πά[ρχου]ἐπάρχου |gap:?| [Δίου]Δίου [μηνὸς]μηνὸς
14 εἰς τὴν αὐτοῦ ἔν̣γ̣ισταἔνγιστα πα̣ρ̣[ουσίαν]παρουσίαν |gap:?|
15 ἔτους ἐνάτου Αὐτο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣[ορος]Αὐτοκράτορος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Καίσαρος]Καίσαρος
16 Σεβαστοῦ , ἐπὶ ὑπάτω̣νὑπάτων Μάρκ[ου]Μάρκου Ο̣ὐ̣α̣λ̣ε̣ρίο̣υ̣Οὐαλερίου Ἀσιατ̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣Ἀσιατικοῦ τ̣ὸ̣τὸ [β|num:2|]β|num:2| [κα]ὶκαὶ
17 Τιτίου Ἀκυλείνου πρὸ τεσ̣σ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣|num:4|τεσσάρων|num:4| εἰδῶν Ὀκ̣τ̣ω̣β̣ρ̣ίω̣[ν]Ὀκτωβρίων [,], [κατὰ]κατὰ
18 δὲ τὸν ἀρ̣ι̣θ̣μ̣ὸ̣ν̣ἀριθμὸν τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἐπαρχείας]ἐπαρχείας [Ἀραβίας]Ἀραβίας [ἔτους]ἔτους [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ
19 μη̣νὸςμηνὸς Ὑπερβερεταί̣ουὙπερβερεταίου λ̣ε̣γ̣[ομένου]λεγομένου [Θεσρεὶ]Θεσρεὶ [τετάρτῃ]τετάρτῃ [καὶ]καὶ
19-20 ∼[εἰ]∤κας∽εἰ∤κάδι
20 , ἐν Μαωζᾳ περὶ Ζ[οαραν]Ζοαραν [,], [ἐπὶ]ἐπὶ [τῶν]τῶν [ἐπιβεβλημένων]ἐπιβεβλημένων
21 μαρτύρων παρή̣ν̣γ̣ε̣ι̣[λεν]παρήνγειλεν [Βαβαθα]Βαβαθα [Σίμωνος]Σίμωνος [τοῦ]τοῦ
21-22 [Μανα]∤ήμουΜανα∤ήμου
22 , διὰ ἐπιτρόπου αὐ̣τ̣[ῆς]αὐτῆς [τ]ο̣ῦ̣δετοῦδε τοῦ πράγμ̣[ατος]πράγματος
23 Ἰούδα Χθουσίωνος , Ἰωάνῃ Ἰωσήπου τοῦ Ἐγλα ἑ[νὶ][|num:1|]ἑνὶ|num:1| [τῶν]τῶν
24 κατ̣ασταθέντωνκατασταθέντων ἐπιτ̣ρ̣[όπ]ω̣νἐπιτρόπων Ἰησο̣ῦ̣Ἰησοῦ [υἱῷ]υἱῷ [αὐτῆς]αὐτῆς [ὄντι]ὄντι
25 [ὀρ]φανῷὀρφανῷ τοῦ Ἰησοῦ ὑπὸ̣ὑπὸ βο[υλ]ῆ̣ςβουλῆς τ̣ῶ̣ντῶν Πετ̣ρ̣α̣ί̣ω̣[ν]Πετραίων [,],
25-26 [λέγου]∤[σ]α̣λέγου∤σα
26 · S-2 διὰ τό σ̣ε̣σε μ̣ὴ̣μὴ δε[δωκέναι]δεδωκέναι [τῷ]τῷ υ̣[ἱῷ]υἱῷ [μου]μου |gap:10| [τῷ]τῷ
27 αὐτῷ ὀρφανῷ ἐ̣ξἐξ ο̣ὗ̣οὗ |gap:1||gap:2||gap:1||gap:3||gap:1|εστ|gap:1||gap:?|
28 καθάπερ δέδωκεν Ἀβδο̣ο̣β̣δαςἈβδοοβδας Ἐλλο[υ]θαἘλλουθα ὁ̣ κολλ̣ή̣[γας]κολλήγας [σου]σου
29 διʼ ἀποχῆς , διὸ παρανγέλλω σοι παρ̣ε̣δρεῦσαιπαρεδρεῦσαι [ἐπὶ]ἐπὶ
29-30 [βήμα]∤τος̣βήμα∤τος
30 Ἰουλίου Ἰουλιανοῦ ∼ἡγεμώνος∽ἡγεμόνος ἐν̣ἐν Πέ̣τρᾳΠέτρᾳ [μητροπόλει]μητροπόλει
31 [τῆ]ς̣τῆς Ἀ̣ρ̣αβ̣ί̣α̣ς̣Ἀραβίας [μέχρι]μέχρι [οὗ]οὗ [διακουσθῶμεν]διακουσθῶμεν [ἐ]ν̣ἐν τ̣ῷ̣τῷ ἐν Π̣έ̣[τρᾳ]Πέτρᾳ [τριβουναλίῳ]τριβουναλίῳ
32 [τῆ]ς̣τῆς δ̣ευτέρ̣ας̣δευτέρας ἡ̣μ̣έρ̣α̣ς̣ἡμέρας τ̣[οῦ]τοῦ [Δίου]Δίου [μηνὸς]μηνὸς [ἢ] [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἔγγιστα]ἔγγιστα
33 |gap:2|ι ἐν Πέ[τρᾳ]Πέτρᾳ [π]α̣ρου[σίαν]παρουσίαν |gap:?|
34 [κ]α̣ίπερκαίπερ |gap:4||gap:2||gap:?|
35 |gap:?||gap:1||gap:?|
36 [ο]ἱ̣οἱ ἐπ̣[ιβε]β̣[λ]η̣μένοιἐπιβεβλημένοι μάρτυρ̣[ε]ς̣μάρτυρες · S-3 Ἰωάνης Μακ̣[ου]θ̣[α]Μακουθα
37 Σ̣αμμοῦοςΣαμμοῦος Μαναήμου
38 Θαδδαῖος Θαδδαίου
39 Ἰώσηπος Ἀνανία
40 |gap:3|α̣ς|gap:3|ας Λ̣ι̣βανο̣ῦ̣Λιβανοῦ |gap:?|
41 |gap:2-3lines|
44 ἔ̣[γρ]αψαἔγραψα .
45 m2 S-4 |gap:1_lines|
46 m3 |gap:1_lines|
47 m4 Θ̣α̣δ̣αῖοςΘαδαῖος Θα[δαίου]Θαδαίου ❨μ̣άρ(τυς)❩μάρτυς
48 m5 |gap:1_lines|
49 m6 |gap:4||gap:2||gap:8||gap:1||gap:?|