Sematia

p.athen.14.xml

TM: 10123HGV: 10123Date: 22 – 22Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ἐνάτου Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ τρίτηι
2 ἐν Φιλαδελφείᾳ τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ .
3 S-2 ἐμίσθωσε[ν]ἐμίσθωσεν Κ̣[άστω]ρΚάστωρ Καλλιστράτου ὡς ἐτῶν πεντήκοντα ἐνν[έα]|num:59|ἐννέα|num:59|
4 οὐλὴ ἀγκῶνι ἀριστερῶι Μέν[ω]νιΜένωνι Καλλιστράτου Πέρσῃ τῆς
4-5 ἐπι[γο]∤νῆςἐπιγο∤νῆς
5 ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἐννέα|num:29| ο[ὐλ]ὴοὐλὴ γόνατι δεξιῷ τὸν ὑπάρχον[τα]ὑπάρχοντα
6 αὐτῷ περὶ [τ]ὸντὸν κατὰ Φιλαδέλφειαν δρυμὸν κλῆρον κατοι[κικὸν]κατοικικὸν
7 ἀρουρῶν τ[εσσ]άρωντεσσάρων ἡμ[ίσ]ο̣υςἡμίσους τετάρτου|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| σχοινίῳ τῷ
7-8 ἐνενηκ̣ο̣[ντα]∤εξαπή[χ]ε̣ι̣ἐνενηκοντα∤εξαπήχει
8 [εἰς]εἰς ἔτη τρ[ία][|num:3|]τρία|num:3| [ἀ]πὸἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἐνάτου ἔτους [Τιβερίου]Τιβερίου
9 Καίσαρος Σεβαστοῦ , ἐκφορίου σὺν αἷς λήμψεται μεμισθ[ωμένος]μεμισθωμένος
10 παρὰ τοῦ Κάστορος κατʼ ἔτος σπερμάτων πυροῦ ἀρτάβαις τέσσαρσι
11 ἡμίσους τετάρτου|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| τοῦ παντὸς τὸ μὲν πρῶτον ἔτος πυροῦ
11-12 [ἀ]ρτα∤βῶνἀρτα∤βῶν
12 πεντήκ̣ο̣[ντα]πεντήκοντα τρι̣[ῶ]ν|num:53|τριῶν|num:53| τὸ δὲ δεύτερον ἔτος πυροῦ ἀρταβῶν
13 τεσσαράκοντα τριῶν|num:43| τὸ δὲ ἔσχατον ἔτος πυροῦ ἀρταβῶν εἴκοσι
14 πέντε|num:25| , πάσας δὲ μέτρῳ τε[τάρ]τῳτετάρτῳ ἐκ πόρων καὶ θαλλοῦ κατʼ [ἔτ]ο[ς]ἔτος
15 ἄρτων ἀρτ[ά]βηςἀρτάβης μιᾶς|num:1| , πάντα δὲ ἀκίνδυνα παντὸς κινδύνου ,
16 τὰ δʼ ἔργα πά[ν]ταπάντα καὶ τὴν ἄλλην γεωργικὴν ὑπουργίαν πᾶσαν
16-17 ἐπιτε∤λείτω
17 μεμ[ισθω]μένοςμεμισθωμένος κατ̣ὰ̣κατὰ ∼π̣ρ̣ο̣σ̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣∽προσήκοντα καιρὸν βλάβος μηδὲν
17-18 ποι∤[ῶ]νποι∤ῶν
18 καὶ ποτι̣ζ̣έ̣[τ]ωποτιζέτω τὸν κλῆρον καὶ κατασπειράτω ἐπὶ μὲν τὰ πρῶτ[α]πρῶτα
19 [ἔτ]ηἔτη δύο|num:2| κατʼ ἔ[τος]ἔτος πυρῶι , τῷ δὲ ἐσχάτωι ἔτει χόρτωι εἰς κατάβρωσιν καὶ
20 κοίτην προβάτ[ω]νπροβάτων βοϊκῶν κ[τ]ηνῶνκτηνῶν καὶ μὴ ἐξέστω αὐτῷ
20-21 ἐκλι∤πεῖν
21 τὴν μίσθωσιν ἐντὸς τοῦ χρόνου μηδὲ τῷ Κάστορι ἑτέρ[ο]ιςἑτέροις
22 μεταμισθοῦν μ̣[ηδ]ὲ̣μηδὲ αὐτουρ̣γ̣[εῖν]αὐτουργεῖν [,], [τά]τά [τε]τε ἄλλα καὶ [τ]ὰτὰ σημαινόμενα κατʼ ἔτος
23 ἐκφόρια ἀποδ[ό]τωἀποδότω τ[ῷ]τῷ Κάστο[ρι]Κάστορι [ἢ] τοῖς παρʼ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ ἀεὶ τῷ Παῦνι μηνὶ
24 ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κ[ώμῃ]κώμῃ [Φιλ]αδελφείᾳΦιλαδελφείᾳ , ἀποδιδοὺς ∼βυ̣ρὸν∽πυρὸν ν̣έ[ο]ννέον
25 καθαρὸν ἀπὸ πάντων καὶ ἄδολον μέτρῳ τῷ προκειμένῳ τι|gap:4||gap:1|
26 |gap:8| [εἰ]εἰ [δὲ]δὲ μὴ ἀποτεισάτω τῶι Κάστορι παραχρῆμα ∼τειμὴν∽τιμὴν
27 [ἑκάστης]ἑκάστης ἀρτά[β]ηςἀρτάβης , ἧς ἐὰν ὀ̣φ̣ειλήσῃὀφειλήσῃ ἀπὸ τῶν ἐκφορίων ἀργυρίου
28 [δραχμὰς]δραχμὰς [ἑκ]α̣τ̣[ὸ]ν|num:100|ἑκατὸν|num:100| τὴν ἐσ[ο]μένηνἐσομένην ἐν ἀγ̣ο̣ρᾷἀγορᾷ πλείστην τιμήν ,
29 [καὶ]καὶ |gap:4| [τ]ὰτὰ βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα διπλᾶ καὶ ∼ἐπίτειμ[ον]∽ἐπίτιμον
30 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [ἑκ]ατὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| καὶ εἰς τὸ δημ[ό]σιονδημόσιον [τ]ὰςτὰς ἴσας , γι[νο]μ̣έ̣νηςγινομένης
31 [τῆς]τῆς [πράξεως]πράξεως [τῷ]τῷ [Κάσ]τοριΚάστορι [ἢ] [τοῖς]τοῖς [π]α̣ρʼπαρʼ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ ἔ̣κ̣ἔκ τε αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ
31-32 [Μέ]∤[νωνος]Μέ∤νωνος
32 [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων [αὐ]το̣ῦ̣αὐτοῦ [πάν]τω̣[ν]πάντων [.]. S-3 [ὑ?]π̣ο̣γ̣[ρα?]φ̣ε̣[ὺς?]ὑπογραφεὺς
33 |gap:23|ς βεβαιού[τω]βεβαιούτω αὐτῷ Κάστωρ ω̣ς̣ως
34 |gap:12| [δη]μοσίῳδημοσίῳ [ἡ] συγγραφὴ κυρία ἔστω
35 [πανταχῇ?]πανταχῇ [ἐπιφερομένη?]ἐπιφερομένη [.?]. m2 S-4 [Μένων?]Μένων [Καλιστράτου?]Καλιστράτου Πέρση[ς]Πέρσης [τῆ]ςτῆς ἐπιγονῆς
35-36 με[μί]∤[σθωμαι]μεμί∤σθωμαι
36 [παρὰ]παρὰ [Κάστορος]Κάστορος [Καλ]λιστρ̣[ά]τουΚαλλιστράτου τ[ὸ]ντὸν ὑπάρχ[οντα]ὑπάρχοντα
37 [αὐτῷ]αὐτῷ [περὶ]περὶ [τὸν]τὸν [κατὰ]κατὰ [Φιλαδ]έλφε[ια]νΦιλαδέλφειαν δρυμὸν κλ[ῆρον]κλῆρον
38 [κατοικικὸν]κατοικικὸν [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν τεσσάρων [ἡ]μίσουςἡμίσους τετά[ρτου]|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|
39 [σχοινίῳ]σχοινίῳ ❨[ἐνενηκοντα]ε̣ξαπήχ(ει)❩ἐνενηκονταεξαπήχει εἰς ἔτη τρ[ία][|num:3|]τρία|num:3| [ἀπὸ]ἀπὸ
40 [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος [ἐνάτου]ἐνάτου ἔτους Τι[βερ]ίουΤιβερίου Καίσ̣α̣[ρος]Καίσαρος
40-41 [Σε]∤[βαστοῦ]Σε∤βαστοῦ
41 [,], [ἐκφορίου]ἐκφορίου [σὺν]σὺν [αἷς]αἷς [λήμ]ψε̣τ̣αιλήμψεται κατʼ ἔτος σπερ[μάτων]σπερμάτων
41-42 [πυ]∤[ροῦ]πυ∤ροῦ
42 [ἀρτάβαις]ἀρτάβαις [τέσσαρσιν]τέσσαρσιν [ἡμίσο]υςἡμίσους τέ⸢τα⸣ρ⸢τ⸣ον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:4|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| τοῦ [παντός]παντός [,],
43 [τὸ]τὸ [μὲν]μὲν [πρῶτον]πρῶτον [ἔτος]ἔτος [πυροῦ]πυροῦ ἀρταβῶν πεντήκ[οντα]πεντήκοντα [τριῶν][|num:53|]τριῶν|num:53|
44 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [δεύτερον]δεύτερον [ἔτος]ἔτος [π]υροῦπυροῦ [ἀ]ρταβῶνἀρταβῶν
44-45 τε[σσα]∤[ράκοντα]τεσσα∤ράκοντα
45 [τριῶν][|num:43|]τριῶν|num:43| [τὸ]τὸ [δʼ]δʼ [ἔσχ]⸢α⸣τονἔσχατον ἔτος πυροῦ ἀρτ[αβῶν]ἀρταβῶν
46 [εἴκοσι]εἴκοσι [πέντε][|num:25|]πέντε|num:25| [,], [πάσας]πάσας [δὲ]δὲ [μ]έτρῳμέτρῳ τετάρτῳ ἐ̣κἐκ [πόρων]πόρων
47 [καὶ]καὶ [θαλλοῦ]θαλλοῦ [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [ἄρτων]ἄρτων [ἀ]ρτ[άβ]ηςἀρτάβης μιᾶς|num:1| , ἅσ[περ]ἅσπερ
48 [ἀποδώσω]ἀποδώσω [ἀεὶ]ἀεὶ [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [Πα]ῦ̣νι̣Παῦνι [μ]ηνὶ̣μηνὶ ἐν Φιλαδ[ελφείᾳ]Φιλαδελφείᾳ
49 [μέτρῳ]μέτρῳ [τῷ]τῷ [προκειμένῳ]προκειμένῳ [καθὼς]καθὼς [π]ρ̣όκιταιπρόκιται . m3 S-5 Κάστωρ
49-50 Κα[λλι]∤[στράτου]Καλλι∤στράτου
50 [μεμίσθωκα]μεμίσθωκα [καθὼς]καθὼς [πρό]κειταιπρόκειται .
51 m4 S-6 ἔτους θ|num:9| Τι[βερίου]Τιβερίου
52 [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [μηνὸς]μηνὸς [Νέ]ουΝέου Σεβαστοῦ γ|num:3| .
52-53 S-7 [ἐ]ν̣τ[έτακ]∤[ται]ἐντέτακ∤ται
53 [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [ἐν]ἐν [❨Φιλαδελφ(είᾳ)❩]Φιλαδελφείᾳ [❨γρ(αφείου)❩]γραφείου [.].