Sematia

p.ammon.2.45.xml

TM: 23637HGV: 23637Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 [πρὸ]πρὸ [πολλοῦ]πολλοῦ τ̣ινοςτινος χρόνου οὗτο[ς]οὗτος [ὁ] [ἀδελφός]ἀδελφός μ̣[ου]μου Ἁρποκρατίων ∼το̣ὔνομα∽το $ὄνομα περὶ λόγους
2 [καὶ]καὶ [αὐτὸς]αὐτὸς [ἐσπουδακὼς]ἐσπουδακὼς [ἀποδη]μ̣[ία]ν̣ἀποδημίαν ἔ̣ξ̣ωἔξω τ̣[ῆς]τῆς [Αἰγύπτ]ο̣υ̣Αἰγύπτου τυγ̣[χάνει]τυγχάνει
3 στειλάμενος . S-2 ἐντεῦθεν δ̣ὲ̣δὲ ἀ̣π̣ο̣δ̣η̣μῶνἀποδημῶν κατ̣έ[λε]ι̣π̣ενκατέλειπεν ἀνδράποδα ἑαυτοῦ
4 ἐν τῆιδε τῆι πόλει προδιατρίψα̣[ντι]προδιατρίψαντι [τότε]τότε ἐ̣[μο]ὶ̣ἐμοὶ καὶ ἄλλον τινὰ χρόνον . S-3 προσεδόκα
5 γὰρ δ̣εῦροδεῦρο μετὰ βραχύν τινα ἐπανή̣[ξ]ε̣ι̣νἐπανήξειν χρόνον . S-4 ἐν δὲ τῆι ἀποδημίᾳ ἐκεῖν̣ο̣ςἐκεῖνος
6 γενόμενος καὶ̣καὶ ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ χώρας εἰς χώρα[ν]χώραν ἑκάστοτε μεταβαίνων , ἀπὸ τῆς Ἑλλ̣άδοςἙλλάδος
7 εἰς Ῥώμην καὶ ἀπὸ̣ἀπὸ Ῥώμης εἰς Κωνσταντινόπολιν καὶ ἀπʼ ἄλλης εἰς ἄλλην , διὰ
8 τὴν τῶν λόγων ἀφορμὴν ἐπὶ π̣[ολ]ύ̣ν̣πολύν τινα̣τινα χρόνον τὴν ἀποδημίαν ἐξέτεινεν .
9 S-5 ἐν δὲ τῶι μεταξὺ μήτε ἐ̣κ̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ἐκείνου [ταχ]έ̣ω̣[ς]ταχέως ἐ̣π̣ανελθόντοςἐπανελθόντος , ἐμοῦ τε ἀεὶ προσδοκῶντος
10 αὐτοῦ τὴν ἐπάνοδον ἐξ ὧν ἑκ̣ά̣σ̣τ̣ο̣τεἑκάστοτε ἔπεμπεν γραμμάτων τοῦτο δηλούντων ,
11 οἱ δοῦλοι αὐτοῦ οἱ ἐν τῆιδε τῆι πόλει κα̣θʼκαθʼ ἑαυτοὺς ζῶντες ἄνετοι καὶ ὥσπερ
11-12 ἀπροστάτη∤τοι
12 εἶναι ἐδόκουν διὰ τὴν πολυχρόν̣[ι]ονπολυχρόνιον τοῦ δεσπότου αὐτῶν ἀποδημίαν . S-6 φήμης
13 τοίνυν πρὸ ὀλίγου διαδοθείσης , ὡς εἴη τελευτήσας ἐκεῖνος , |g:dash| πρὸ βραχ̣έοςβραχέος γὰρ χρόν̣ο̣υ̣χρόνου
14 τ̣α̣ῦτα̣ταῦτα ἀ̣κηκόη̣ἀκηκόη , οὐ γὰρ ταχέως εἰς̣εἰς ἀ̣[κ]οὴνἀκοὴν τῶν οἰκείων ἀφικνεῖτ̣α̣ι̣ἀφικνεῖται ὁ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ θα̣ν̣ά̣[το]υ̣θανάτου
15 τῶν ἐπὶ ξένης λόγος , |g:dash| παρεσκευασάμη̣ν̣παρεσκευασάμην μὲν ἐπὶ τῆι ἀκοῆι ταύτηι δεῦρο καταπλεῦσαι
16 διὰ τ̣αῦταταῦτα ⸢ἡμῶν⸣ἡμῶν τὰ ἀνδράπ̣οδαἀνδράποδα τὰ̣τὰ ἐνταυθοῖ δι̣α̣[τρ]ί̣β̣ονταδιατρίβοντα . S-7 ἕως δὲ περὶ τὴν ἀποδημίαν ἤμην ,
17 ἥκει̣ἥκει τι̣ςτις |gap:3||gap:7| [π]α̣ρ̣α̣γ̣γ̣έ̣λ̣λ̣ω̣ν̣παραγγέλλων , ὡ̣ςὡς ἔξω̣[θ]έ̣ν̣ἔξωθέν τ̣ι̣ς̣τις ἐπιστὰς Εὐγένειος ∼τοὔνομα∽το $ὄνομα ἔφη τα̣[ῦτα]ταῦτα
18 τὰ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἀνδράποδα τοῦ ἀ̣δ̣ε̣λφ̣οῦἀδελφοῦ μου̣μου Ἁ̣ρποκρατίω̣ν̣ο̣[ς]Ἁρποκρατίωνος [ὡς]ὡς [νῦν]νῦν [ὄ]ν̣τα̣ὄντα ἀδέσποτα
19 καὶ ὡς μὴ ἐπὶ κληρονόμοις ἐκείνου τελε̣υτήσαντοςτελευτήσαντος ἐ̣ξἐξ αἰτήσεως ἐσχηκέναι
20 [πα]ρ̣ὰ̣παρὰ τῆς θ̣ε̣[ιότ]η̣τοςθειότητος τῶν καλλινίκ̣[ων]καλλινίκων δεσποτῶν ἡμῶν καὶ τετυχηκέναι ἀντιγραφῆς
21 ο̣ὕ̣τ̣ωςοὕτως ἐχούσης κατὰ τοὺς ν̣όμου[ς]νόμους · S-8 ε̣ἰ̣εἰ μή τις το̣ύτωντούτων ἀντιπ̣οιοῖτοἀντιποιοῖτο μηδὲ φανείη̣φανείη τις
22 τὴν 〚δεσ〛τ̣ο̣ύτων̣δεστούτων δ̣ε̣[σποτ]ε̣[ί]α̣ν̣δεσποτείαν ἐ̣κ̣δ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣ἐκδικῶν , [παραδοθῆναι]παραδοθῆναι [αὐτῶι]αὐτῶι [.]. S-9 [τοῦτο]τοῦτο [ἐν]ἐν [Θη]β̣[αίδι]Θηβαίδι
23 ἀκηκοὼς ἔ̣τιἔτι μᾶλλον πρὸς τὴν ἀπ[ο]δ̣ημίανἀποδημίαν ἠπείχ̣θηνἠπείχθην . S-10 ἀλλὰ π̣ρ̣ὸ̣πρὸ τ̣ῆ̣ςτῆς ἐ̣μ̣ῆ̣[ς]ἐμῆς π̣αρουσίαςπαρουσίας
24 ἐν Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣[νδρείαι]Ἀλεξανδρείαι |gap:6||gap:4||gap:2| γ̣ενόμενοςγενόμενος καὶ γνοὺς ἐκεῖνον τὸν Ἁ̣ρ̣π̣οκρ̣α̣τ̣ί̣ωναἉρποκρατίωνα
25 κ̣λ̣η̣ρ̣[ο]ν̣ό̣μ̣ο̣ν̣κληρονόμον [ἔ]χ̣ειν̣ἔχειν [ἀδελφὸν]ἀδελφὸν [ὁμοπάτρ]ιόνὁμοπάτριόν τε κα̣ὶ̣καὶ ὁ̣μ[ο]μήτρι[ο]νὁμομήτριον , ἐμὲ δ̣ὴδὴ τὸν Ἄμμωνα
26 Ν̣ί̣κ̣η̣ςΝίκης τ̣[ῆς]τῆς [μητρὸς]μητρὸς [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [σωμάτων]σωμάτων [μαρτυρομένης]μαρτυρομένης [,], [παραυτίκα]παραυτίκα [εἰς]εἰς
26-27 [Θη]∤βαίδαΘη∤βαίδα
27 ἀνέδρα̣μ̣ε̣νἀνέδραμεν , [ἴσως]ἴσως [τοῦτο]τοῦτο π̣υ̣ν̣θάν̣ε̣σθ̣α̣ι̣πυνθάνεσθαι β̣ο̣υ̣λ̣ό̣μ̣ε̣ν̣ο̣ςβουλόμενος , ἔλεγεν̣ἔλεγεν δ̣ὲ̣δὲ γ̣ρ̣[άμματα]γράμματα
28 ἔχειν παρὰ τοῦ κυ̣ρ̣ί̣[ου]κυρίου μου Σισινν̣ί̣ο̣υ̣Σισιννίου κ̣α̣λ̣[ο]ῦντ̣ά̣καλοῦντά μ̣ε̣με εἰς τὴν Ἀλεξανδρέων πόλιν διὰ
29 ταῦτα τὰ ἀνδράπ[ο]δαἀνδράποδα , τὸν καὶ πρὸ τῆ̣ςτῆς [τ]ο̣[ύ]τ̣ο̣υ̣τούτου ἀφίξεως προπαρεσκευασμένον δεῦρο
30 καταπλεῦσαι διʼ αὐτὸ τοῦτο . S-11 ἐπεὶ το̣ί̣ν̣υντοίνυν τὰ ἀνδράποδα ταῦτα ἐφρουρήθη παρὰ
31 τῆι τάξει τῆς καθολικότητος μέχρ̣ι̣μέχρι τῆς ἐμῆς πα̣ρουσίαςπαρουσίας , Εὐγενεί̣[ο]υΕὐγενείου τ̣ε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ
31-32 συλ∤λαβόντος
32 καὶ ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ φρουρὰν ε̣ἶ̣να̣ιεἶναι ἀ̣[ξι]ώσαντοςἀξιώσαντος καὶ πρὸ[ς]πρὸς ἐμὲ̣ἐμὲ ο̣ὐ̣[δὲν]οὐδὲν [ἀντιλέγειν]ἀντιλέγειν
33 ἔτι ἔχει Εὐγένειος , ἀξιῶ , δέσποτα , [τ]αῦτάταῦτά μοι παραδοθῆναι καὶ ἀπὸ τῆς φρουρᾶς
34 ταύτης ἀ̣πολυθῆ̣ναιἀπολυθῆναι , ἐμὲ γὰρ [ν]ῦννῦν καλοῦσιν οἱ νόμοι ἐπὶ τὴν τ[ο]ύτωντούτων δεσποτείαν ,
35 ἀδελφὸν ὄντα ἐκείνο̣υ̣ἐκείνου τοῦ Ἁ̣ρ̣π̣[οκρατ]ί̣ω̣ν̣ο̣ςἉρποκρατίωνος ὁ̣μοπάτρι̣ό̣ν̣ὁμοπάτριόν τ̣ετε καὶ ὁ̣μ̣ο̣μ̣ή̣τ̣ρ̣ι̣ο̣ν̣ὁμομήτριον κ̣α̣ὶ̣καὶ ὡ̣ςὡς
36 ἔχει τὰ ἐνγεγραμμένα τῆι δοθε[ίσ]ηιδοθείσηι Ε̣ὐ̣γ̣ε̣ν̣[είωι]Εὐγενείωι [θείαι]θείαι ἀ̣ν̣τ̣ι̣γ̣[ρ]α̣φῆ̣ι̣ἀντιγραφῆι τὴν τῶν νόμων̣νόμων
37 ἀ̣κ̣ο̣[λου]θ̣ί̣αν̣ἀκολουθίαν [τηροῦντα]τηροῦντα .