Sematia

p.ammon.2.42.xml

TM: 23638HGV: 23638Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:17| . S-2 αι|gap:2|ν̣|gap:1||gap:?|αι|gap:2|ν|gap:1||gap:?|
1bis |gap:?|
2 |gap:14| ἐ̣π̣ειδὴἐπειδὴ δὲ καὶ πα̣[ρῆλθ]ε̣νπαρῆλθεν τότε τ̣ὸ̣τὸ [ἡμέτερον]ἡμέτερον [ἡμῖν]ἡμῖν
3 [εὖ]εὖ [καὶ]καὶ [ἀναγκαίως]ἀναγκαίως [τῶι]τῶι γ̣ρ̣[αμ]μ̣α̣τ̣ε̣ί̣ω̣ι̣γραμματείωι π̣ρ̣[οσθεῖ]ν̣αιπροσθεῖναι αὐτὸ δὴ [τ]ο̣[ῦτο]τοῦτο [τὸ]τὸ [εἰ]εἰ [μὴ]μὴ
4 |gap:1||gap:2||gap:3| τ̣ελευτ̣ησα̣|gap:1|τελευτησα|gap:1| μ̣η̣δὲμηδὲ ἄλλο τι περὶ [τῶν]τῶν ἀνδραπόδων ὥρισεν το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣τούτων δεσ̣π̣[ό]τ̣η̣ς̣δεσπότης , |g:filler|
4,ms τ̣ὰ̣τὰ
4bis,ms-5,ms φρου∤ρούμε∤να
5,ms καὶ
6,ms ὑπὸ
6,ms-6bis,ms τού∤του
6bis,ms-7,ms κα∤τακε∤κλεισμέ∤να
5 ἡνίκα τελευτᾶν ἔμελλεν , νυνὶ δὲ κα[τ’]κατ’ [ἐμ]αυτὸνἐμαυτὸν σκεψάμενος τοῦτο ἐντεθύμημαι
6 καὶ τὸ γενόμενον σφ̣[άλμα]σφάλμα κατεί̣λ̣ηφ[α]κατείληφα [,], [ἐγὼ]ἐγὼ [γ]ὰρ̣γὰρ ὥσπερ ἐκπεπλη[γμέν]ο̣ς̣ἐκπεπληγμένος ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [τῶι]τῶι
6-7 [παρα]∤δ[όξ]ω̣ιπαρα∤δόξωι
7 τοῦ πράγματος καὶ σχεδὸν μηδὲ̣μηδὲ ἐμαυτῶ̣ιἐμαυτῶι εἶναι δοκ[ῶ]ν̣δοκῶν τ̣[ὰ]τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα
7-8 [παρ]∤εδίδουνπαρ∤εδίδουν
8 ὁρῶν τοὺς βουλομένους οὕτω̣ς̣οὕτως ἄγοντας καὶ φέροντας τὰ ἡμέ̣τεραἡμέτερα ὡς ἐπ’
8-9 ἀν∤δρῶν
9 δήμευσιν τι τοιοῦτον ἕ̣τ̣ερον̣ἕτερον [πεπον]θ̣[ό]τ̣ω̣ν̣πεπονθότων , διὰ τοῦτο νῦν ἀσφαλίζομαι ἀξιῶν
10 καὶ δεόμενος τῆς σῆς , δέσποτα , π̣[ρὸ]ς̣πρὸς τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς ν̣ό̣μουςνόμους ἀκριβείας , εἴπερ ἀνάγκη με τὴν
11 ἐπὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἀπάτην φέρει̣νφέρειν , κ̣ἂνκἂν διόρθωσιν τοῦ γενομένου σφάλματος
12 ἐπὶ ὑπομνημάτων γενέσθ[αι]γενέσθαι κ̣αὶκαὶ προ̣σ̣[τ]εθῆναιπροστεθῆναι τοῦτο · S-3 εἰ̣εἰ γνω̣σ̣θή̣σονται̣γνωσθήσονται μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα
13 διαθῆκαι ⸢ὑπ’⸣ὑπ’ ⸢ἐκείνου⸣ἐκείνου γεγενημέναι , ἐπάναγκες καὶ τοῦτον πεισθήσεσθαι τοῖς διὰ τῶν
13-14 δια∤θηκῶν
14 δειχθησομένοις , καὶ μηδὲν̣μηδὲν εἶναι πρόκριμα , εἰ τοῦτο φαίνεται
14-15 ∼παραλελιμ∤μένον∽παραλελειμ∤μένον
15 ἐν τῆι δοκ[ο]ύσηιδοκούσηι μὴ κατὰ τρ[ό]π̣οντρόπον γ̣[ε]γ̣ενῆσ̣θ̣α̣ι̣γεγενῆσθαι |gap:2||gap:1||gap:5| κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἐγ]γυητὴνἐγγυητὴν δεῖ̣δεῖ
16 αὐτὸν παρασχέσθαι ἄνδρα ἐν τῆιδε τ̣ῆιτῆι πόλει περὶ Θηβα⋰ί⋱δαΘηβαίδα ἔχοντα τὸ ἐφέσ̣τιονἐφέστιον ,
17 ∼[ἵ]ν̣|g:apostrophe|∽ἵν’ , ἤν τι μετὰ ταῦτα καινότερον περ[ὶ]περὶ τῶν ἀνδραπόδων τούτων δειχθῆι ὡς ἀπὸ
18 γνώμης τοῦ̣τοῦ ἐ̣π’ἐπ’ αὐτῶν δεσπότου , ἐκεῖνος ⸢ἐγγυητὴς⸣ἐγγυητὴς γ̣ένηταιγένηται ὑπεύθυνος τοῦ δειχθησ[ο]μένουδειχθησομένου τε
19 καὶ ἐσομένου τούτου μὴ παρόντος̣παρόντος , ἀ̣[λ]λ’ἀλλ’ ἐν ἄλλαις χώ̣ραιςχώραις διατρίβοντος . S-4 καὶ ἐπειδὴ
20 τὰ ἀνδράποδα ταῦτα ἐφρουρήθη [παρ]ὰ̣παρὰ τῆι τάξει τῆς καθο[λ]ικότητοςκαθολικότητος μέχρ[ι]μέχρι [τ]ῆ[ς]τῆς ἐ̣μ̣ῆ̣ς̣ἐμῆς
21 παρουσίας̣παρουσίας Εὐγε̣ν̣είουΕὐγενείου τε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ σ̣υ̣λ̣λ̣α̣βό̣[ντος]συλλαβόντος κ̣α̣ὶκαὶ ὑπὸ̣ὑπὸ φρουρὰν̣φρουρὰν εἶναι ἀξιώσαντος κ̣α̣[ὶ]καὶ [πρὸ]ς̣πρὸς
22 [ἐ]μὲἐμὲ οὐδὲν ἀντιλέγε̣ι̣νἀντιλέγειν ἔτι ἔχει Εὐγέ[ν]ειοςΕὐγένειος , ἀξιῶ , δέσποτα , ταῦτά μοι παραδοθῆναι καὶ
23 [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ τῆς φ̣ρουρᾶςφρουρᾶς ταύτης ἀπο̣λυθῆν̣α̣ι̣ἀπολυθῆναι , ἐμὲ γὰρ νῦν καλοῦσιν ο̣ἱ̣οἱ ν̣ό̣μοινόμοι ἐπὶ τ̣ὴ̣ν̣τὴν
24 τούτων δεσποτείαν , ἀδελφὸν ὄντ[α]ὄντα ἐκείνου τοῦ Ἁρπ[ο]κρα̣τ̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣Ἁρποκρατίωνος [ὁμοπάτριόν]ὁμοπάτριόν [τε]τε [καὶ]καὶ
25 ὁ̣μ̣[ομήτ]ριονὁμομήτριον καὶ ὡς ἔχει τὰ ἐνγεγραμμένα τῆι δοθείσηι Εὐγενείω̣ι̣Εὐγενείωι θ̣εί̣α̣ι̣θείαι ἀ̣[ντιγ]ρ̣[α]φ̣[ῆ]ι̣ἀντιγραφῆι
26 τὴν τῶν̣τῶν νόμων ἀκολουθίαν τε κα̣ὶ̣καὶ χ̣ά̣ριν̣χάριν τ̣ηρο̣ῦ̣ντ̣α̣τηροῦντα .