Sematia

p.ammon.2.41.xml

TM: 23641HGV: 23641Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 [πολλῆς]πολλῆς [μὲν]μὲν [οἱ]οἱ |gap:10_precision=low| , [ὦ] [δέσποτα]δέσποτα [,], [κατ’]κατ’ [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον [τότε]τότε [τὸν]τὸν [χρόν]ονχρόνον εὐδα̣ι̣μ̣ο̣ν̣ί̣[α]ςεὐδαιμονίας
1-2 ἐν̣επλή̣σ̣θ̣η̣|gap:?|∤[σαν]ἐνεπλήσθη|gap:?|∤σαν
2 [,], [ἡνίκα]ἡνίκα [τῆς]τῆς [ἐνθέου]ἐνθέου [Τύχης]Τύχης [καὶ]καὶ [θ]ε̣ῶ̣ν̣θεῶν προνοίας ἡγο̣υμένηςἡγουμένης σὺν Ἀγαθῶ̣ι̣Ἀγαθῶι Δ̣α̣ίμο̣ν̣ι̣Δαίμονι τῆς χώ̣ρ̣α̣ς̣χώρας
3 [τ]ῆ̣ς̣τῆς τ̣ῶ̣ν̣τῶν [Θηβ]α̣ί̣ω̣ν̣Θηβαίων [προὔστης]προὔστης κα̣ὶκαὶ πα̣ρὰπαρὰ τ̣οῖςτοῖς κάτω Αἰγυπτίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ❨ἀνθρ(ώποις)❩ἀνθρώποις μακάριοι
4 κ̣[αὶ]καὶ ❨[ζ]η̣λ(ωτοὶ)❩ζηλωτοὶ ❨ἐ̣ῴ̣κ(εμεν)❩ἐῴκεμεν σ̣υ̣[ν]εῖναισυνεῖναι ❨ἄρ̣[χο]ν̣τ̣(ι)❩ἄρχοντι ❨τοιούτ(ωι)❩τοιούτωι ❨εὐτυχ(ήσαντες)❩εὐτυχήσαντες , ὧι ❨παραπλ(ήσιον)❩παραπλήσιον ἕτερον ἐκείνη λῆξις ❨κηδεμ̣(όνα)❩κηδεμόνα καὶ ❨προστά̣τ̣(ην)❩προστάτην
5 [οὔτ]ε̣οὔτε τ̣[ε]θ̣έ̣[αταί]τεθέαταί [π]ω̣πω ❨πρότερ(ον)❩πρότερον ο̣ὔ̣τ̣ε̣οὔτε ❨ὕστερ(ον)❩ὕστερον προσδοκᾷ θεάσεσθαι . S-2 διάδοχοι δὲ νῦν τῆς ❨εὐδαιμ(ονίας)❩εὐδαιμονίας ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν ❨ἐκεί(νης)❩ἐκείνης
6 οἱ τὴν ❨λ̣α̣μ̣προ̣τ̣ά̣τ(ην)❩λαμπροτάτην ❨οἰκ(οῦντες)❩οἰκοῦντες ❨πό̣λ̣(ιν)❩πόλιν , ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πά̣λ̣ι̣ν̣πάλιν ἐν τῶι ❨παρόντ(ι)❩παρόντι εἰς εὐ̣δ̣α̣ι̣μονίαςεὐδαιμονίας ❨μέρ̣ο̣(ς)❩μέρος λογίζομαι
7 φ̣ο̣ιτῆσ̣α̣ι̣φοιτῆσαι , [ὡ]ς̣ὡς ἐ[πέ]π̣ρ̣ω̣[το]ἐπέπρωτο κἀμοὶ [δ]ι̣κ̣αστ̣η̣ρ̣ί̣ω̣ι̣{δικαστηρίωι} ν̣ῦ̣ν̣{νῦν} ὁ̣μ̣ι̣λ̣εῖν̣{ὁμιλεῖν} ὑπὸ̣ὑπὸ τοιο̣ύτω̣ι̣τοιούτωι [ἄρχον]τ̣ι̣ἄρχοντι κ̣α̣ὶ̣καὶ δ̣ι̣κ̣α̣στῆιδικαστῆι
8 ἑστάναι δικαζόμενον , οὗ τ̣ὸ̣τὸ ἀ̣μ̣ί̣μ̣η̣τονἀμίμητον τ̣ῆ̣ς̣τῆς κ̣ρ̣ί̣σ̣ε̣ω̣ς̣κρίσεως ἐν̣ἐν δια̣φ̣ό̣ρ̣ο̣ι̣ς̣διαφόροις ἔθνε̣σιἔθνεσι κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣άλαιπάλαι καὶ νῦν
9 πεῖρα ἔδειξεν . S-3 ἡσυχίαν τοίνυν ἀπράγμονα τοῖς ἐν φιλοσοφία⊢ι⊣φιλοσοφίαι καὶ λόγοις ἀνηγμένοις
9-10 πρέ∤π̣ε̣ι̣ν̣πρέ∤πειν
10 καὶ αὐτὸς ❨ἐπιστάμ̣(ενος)❩ἐπιστάμενος ἥκω ❨κατα̣να̣γ̣[κ]α̣σ̣θ̣(είς)❩καταναγκασθείς , δέσποτα , ὑπὸ τῶν ἐν πράγμασιν ἐ̣ξ̣ε̣τά̣ζ̣εσθαιἐξετάζεσθαι ἡμᾶς
11 πεποιηκότων , προαχθεὶς ἐπὶ ταυτηνὶ̣ταυτηνὶ [τὴ]ντὴν διαμαρτυρίαν . S-4 εἰ μὲν γὰρ ἐξῆν̣ἐξῆν το̣ῖ̣[ς]τοῖς [ἀ]να̣χ̣[ω]ρ̣ε̣ῖ̣[ν]ἀναχωρεῖν
11-12 π̣ρ̣[ο]ῃ̣ρ̣η∤μένοιςπροῃρη∤μένοις
12 κατὰ τὸ τῆς φύσεως α̣ὐ̣[θα]ί̣ρ̣ετοναὐθαίρετον μέχρι τέλους ἀπολαύειν τῆς [γνώμης]γνώμης [,],
13 |gap:15_precision=low||gap:2|υπ|gap:3||gap:2||gap:1| , ἐ̣π̣ειδ̣ὴ̣ἐπειδὴ δ̣ὲδὲ φθόνος ἀεὶ τοῖς καλο̣ῖ̣ς̣καλοῖς |gap:8| ε̣ἰεἰ μή μ̣ο̣ι̣μοι |gap:?|
14 |gap:35_precision=low||gap:15_precision=low||gap:12_precision=low||gap:5|
15 |gap:1||gap:2||gap:1||gap:10_precision=low||gap:1||gap:13_precision=low|ο̣ι̣ς̣|gap:1||gap:2||gap:1||gap:10_precision=low||gap:1||gap:13_precision=low|οις |gap:2||gap:1|χ̣|gap:2||gap:1|χ |gap:2|σ〚ρ〛ε̣ι̣ν̣α̣|gap:2|σρεινα |gap:2||gap:15_precision=low| |gap:3|γνώμη̣|gap:3|γνώμη
16 χ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|χ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1| κα̣ὶ̣καὶ |gap:17_precision=low||gap:3||gap:1||gap:2||gap:4||gap:7| π̣ρ̣[ὸ]πρὸ πολλοῦ τ̣[ινος]τινος [χρόνου]χρόνου [⸢ὁ⸣] [ἀ]δ̣ελφόςἀδελφός 〚τις〛τις 〚ἐμὸς〛ἐμὸς ⸢μ̣ο̣υ⸣μου
17 Ἁ̣ρ̣π̣ο̣κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣ω̣ν̣Ἁρποκρατίων τ̣ο̣ὔ̣[νομ]α̣τοὔνομα π̣[ε]ρ̣ὶ̣περὶ λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣ς̣λόγους καὶ αὐτὸς [ἐ]σπουδακὼςἐσπουδακὼς ἀποδημ̣[ίαν]ἀποδημίαν [ὑ]περόριονὑπερόριον ἔξω τῆς
18 Αἰ̣γ̣ύ̣π̣τουΑἰγύπτου τυγχάνει σ̣τ̣ε̣ιλάμενο̣ς̣στειλάμενος , ἐντ̣ε̣ῦθενἐντεῦθεν δὲ ἀποδημῶν ἀπὸ τῆς̣τῆς λ̣α̣μ̣π̣ρᾶςλαμπρᾶς ταυτησὶ πόλεως
19 〚κατέλειπεν〛κατέλειπεν 〚ἀνδράποδα〛ἀνδράποδα 〚ἑαυτοῦ〛ἑαυτοῦ 〚ἐνταυθὶ〛ἐνταυθὶ κατέ̣λειπενκατέλειπεν ἀνδράποδα π̣[α]ρ̣’παρ’ ἐ̣μ̣[ο]ὶ̣ἐμοὶ ἐνταυθοῖ τότε διατρίβ[ο]ντιδιατρίβοντι
20 |gap:8| |gap:?|
21 Κόμωνί τινι Ἀλεξανδρεῖ φίλωι ὄντι ἐκείνου , ὅπως ἐπανελθὼν ἀπολάβηι . S-5 προσεδόκων γὰρ
22 τὴν ἐκείνου ἐπάνοδον μετὰ ❨βραχ(ύν)❩βραχύν τινα ❨γενήσ(εσθαι)❩γενήσεσθαι ❨χρόν(ον)❩χρόνον . S-6 ❨ἐλάνθαν(ε)❩ἐλάνθανε δὲ ἄρα ❨ἡμ(ᾶς)❩ἡμᾶς δαίμων ❨ἐλπ(ίσι)❩ἐλπίσι ❨ματ(αίαις)❩ματαίαις τὸ̣ν̣τὸν
23 ❨ἡμέτ(ερον)❩ἡμέτερον ❨ἀναρτ̣(ῶν)❩ἀναρτῶν ❨τότ(ε)❩τότε ❨λογισμ(όν)❩λογισμόν . S-7 ἐν γὰρ τῆι ἀποδημία⊢ι⊣ἀποδημίαι ἐκεῖνος ❨γενόμ(ενος)❩γενόμενος καὶ ἀπὸ χώρας εἰς ❨χώρ(αν)❩χώραν ❨ἑκάστοτ(ε)❩ἑκάστοτε ❨μεταβαίν̣(ων)❩μεταβαίνων
24 ἀπὸ τῆς ❨Ἑλλάδ(ος)❩Ἑλλάδος εἰς Ῥώμην καὶ ἀπὸ Ῥώμης εἰς Κωνσταντινόπολιν καὶ ἀπ’ ἄλλης εἰς ἄλλην τὰ πλεῖστα
25 ❨σχεδ(ὸν)❩σχεδὸν τ̣ῆςτῆς γ̣ῆ̣ς̣γῆς ❨π̣ε̣ρ̣ι̣ε̣λθ(ὼν)❩περιελθὼν μέρη τῶν καλλιν̣ίκωνκαλλινίκων δεσποτῶν ἡμῶν τὰς νίκας καὶ λόγους βασιλικοὺς ❨πανταχ(οῦ)❩πανταχοῦ
26 |gap:5||gap:7|ρ̣|gap:1||gap:5||gap:7|ρ|gap:1| [ἐ]π̣ιδε̣ι̣κ̣ν̣ύ̣μ̣ε̣[νος]ἐπιδεικνύμενος [,], [αὐτὸς]αὐτὸς γ̣ὰργὰρ ἐν ταῖς ❨ἐπισ(ήμοις)❩ἐπισήμοις ❨πόλ(εσι)❩πόλεσι τῆς ❨Ἑλλάδ(ος)❩Ἑλλάδος καὶ ❨ἐπιτρ(οπείας)❩ἐπιτροπείας καὶ ❨λογισ(τείας)❩λογιστείας ❨ἔπραξ(ε)❩ἔπραξε καὶ διὰ ❨ταύτ(ας)❩ταύτας
27 τὰς ❨ἀφορμ(ὰς)❩ἀφορμὰς ἐπὶ ❨πολ(ύν)❩πολύν τινα ❨χρόν(ον)❩χρόνον τὴν ❨ἀποδ(ημίαν)❩ἀποδημίαν ❨ἐξέ̣τ(εινεν)❩ἐξέτεινεν , ἐμοῦ ἀεὶ ❨πρ̣ο̣σ̣δοκῶντ(ος)❩προσδοκῶντος αὐτοῦ τὴν ❨ἐπάνοδ(ον)❩ἐπάνοδον , ἐπεὶ καὶ οὕτω γράφων
28 ἀεὶ ❨παρε̣μ̣υ̣θ̣(εῖτο)❩παρεμυθεῖτο ἡμᾶς διὰ τῶν ❨γραμμάτ(ων)❩γραμμάτων , ἀλλ|g:apostrophe| ἐν τῶι μεταξὺ μήτε ἐκείνου ταχέως ἐπανελθόντος , ἐμοῦ δ̣ὲ̣δὲ 29 ἀεὶ π̣ρ̣[ο]σ̣δ̣ο̣κῶντοςπροσδοκῶντος αὐτὸν ἐπανήξειν ἔτι τε καὶ ἀσχολουμένου περὶ τὴν τῶν δημοσίων μο̣υ̣μου
30 τελ̣ε̣σμάτωντελεσμάτων διάδ̣[οσ]ινδιάδοσιν καὶ μὴ ❨δυνηθέντ(ος)❩δυνηθέντος δεῦρο καταπλεῦσαι , αὐτοὶ οἱ ❨δοῦλ(οι)❩δοῦλοι μηκέτι ❨ἀνασχόμ(ενοι)❩ἀνασχόμενοι
31 παρὰ̣παρὰ ξέ[ν]ο̣ι[ς]ξένοις ε̣ἶ̣ν̣[α]ι̣εἶναι |gap:9_precision=low||gap:1| ἑ̣αυτ̣(…)ἑαυτ… ὑπ|gap:1||gap:1|ε̣τ̣(…)ὑπ|gap:1||gap:1|ετ… , πρὸ πολλο̣ῦ̣πολλοῦ ❨ἀπέστησ(αν)❩ἀπέστησαν τῆς τούτων ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας καὶ καθ’ ἑαυτοὺς
32 ἔζησαν μηδεν̣ὸ̣ς̣μηδενὸς α̣ὐτῶναὐτῶν ❨πρ̣[οι]σ̣τ̣(αμένου)❩προισταμένου ⸢ὡ̣ς̣⸣ὡς ἐ̣[ν]ἐν ❨ἐ̣ρ̣η̣μ̣(ίαι)❩ἐρημίαι |gap:3||gap:1||gap:2||gap:2|(…)|gap:3||gap:1||gap:2||gap:2|… π̣|gap:2||gap:1||gap:3|π|gap:2||gap:1||gap:3| δεσπότου διὰ τὴν ❨πολυχρ(όνιον)❩πολυχρόνιον μὲν
33 ἐκείνου ❨ἀποδημ(ίαν)❩ἀποδημίαν , ἀ̣ε̣ὶ̣ἀεὶ δ̣ὲδὲ ⋰ὑ⋱φ’ὑφ’ ἡμῶν εἰς̣εἰς ἐπαν̣όδουἐπανόδου ❨μεταβολ̣(ὴν)❩μεταβολὴν ❨προσδοκωμ(ένου)❩προσδοκωμένου μέχρι καὶ τῆς τελε[υταίας]τελευταίας
34 ὥρας ἐκείνης , κ̣αθ’καθ’ ἣ̣νἣν τὴν ❨ἀναγκ(αίαν)❩ἀναγκαίαν ❨μοῖρ(αν)❩μοῖραν ❨ἐκπλ(ηρώσας)❩ἐκπληρώσας ❨οἴχετ(αι)❩οἴχεται . S-8 Διὰ ❨τοσοῦτ(ον)❩τοσοῦτον γὰρ καὶ ❨τηλ̣ι̣κ(οῦτον)❩τηλικοῦτον κα̣|gap:5-10|κα|gap:5-10|
35 ❨ἀρ̣ε̣τ̣(ῆι)❩ἀρετῆι [π]αντὸ̣ς̣παντὸς τ̣ο̣ῦτοῦ βίου τῆι τῆς ἄνω ❨κινήσ(εως)❩κινήσεως ❨ἐνεργ(είαι)❩ἐνεργείαι καὶ τοῦ ❨εἰληχ(ότος)❩εἰληχότος ❨αὐτ(ὸν)❩αὐτὸν ἐξ ❨ἀρχ(ῆς)❩ἀρχῆς δαίμονος |gap:5-10|
36 |gap:?||gap:?||gap:1| βίου , ἀλλ|g:apostrophe| ἐπὶ ξένης , ❨πορρωτ(άτω?)❩πορρωτάτω μὲν τῆς ε|gap:5-10| [πατρίδος]πατρίδος
37 |gap:2-3|ρ̣|gap:1|λ̣(…)|gap:2-3|ρ|gap:1|λ… Ἀ̣έτιοςἈέτιος π̣α̣ρ̣α̣γένηιπαραγένηι , ❨ἀ̣ν̣ελ̣[θ(ὼν)]❩ἀνελθὼν ὁ̣ Ἀέτι[ο]ς̣Ἀέτιος ❨ἀναρπασθ(εὶς)❩ἀναρπασθεὶς οἴχεται . S-9 φήμης τοίνυν πρ̣[ὸ]πρὸ [ὀλίγου]ὀλίγου
37-38 [δια]∤❨δ̣ο̣θ(είσης)❩δια∤δοθείσης
38 , ὡς εἴη τελευτήσας ἐκε̣ῖ̣νοςἐκεῖνος , πρ̣ὸ̣πρὸ βρ̣α̣χ̣[έος]βραχέος [γὰ]ρ̣γὰρ ❨χρ(όνου)❩χρόνου τοῦτο αὐτὸς ἀκήκο̣αἀκήκοα , εἰ κα̣ὶκαὶ πρόπ̣α̣λ̣[αι]πρόπαλαι |gap:5-10|
39 οὐ γὰρ ❨ταχ(έως)❩ταχέως εἰς ❨ἀκοὴ(ν)❩ἀκοὴν τῶν ❨οἰκ̣(είων)❩οἰκείων ❨ἀφι̣[κ]ν(εῖται)❩ἀφικνεῖται περὶ τοῦ ❨θαν(άτου)❩θανάτου τῶν ἐπὶ ❨ξ(ένης)❩ξένης λόγος διὰ τὸ μη̣δ̣έ̣ν̣[α]μηδένα [❨βούλ(εσθαι)❩]βούλεσθαι [μετὰ]μετὰ
40 ❨τοι(αύτης)❩τοιαύτης ❨ἀγγελ(ίας)❩ἀγγελίας προσιέναι τοῖς τῶι ❨τελευτ(ήσαντι)❩τελευτήσαντι κατ’ ❨ἀ[γ]χ̣ι̣σ̣(τείαν)❩ἀγχιστείαν προσήκ[ο]υ̣[σ]ι̣προσήκουσι , π̣[αρε]σ̣κ̣ε̣υ̣α̣[ζό]μ̣[ην]παρεσκευαζόμην [μὲν]μὲν [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ τ̣ῆ̣ι̣τῆι
41 ἀ̣κο̣ῆιἀκοῆι ταύτηι δε̣ῦρο̣δεῦρο καταπλεῦσ̣α̣ικαταπλεῦσαι , πρῶτον μὲν δι’ ἐκεῖνον , ἔπειτ̣α̣ἔπειτα κ̣α̣ὶ̣καὶ δι̣ὰ̣διὰ [τ]α̣ῦ̣[τα]ταῦτα [τὰ]τὰ ❨[ἀνδρ]ά̣π̣ο̣δ̣(α)❩ἀνδράποδα αὐτο̣[ῦ]αὐτοῦ
42 τ̣ὰτὰ ἐ̣νταυθοῖἐνταυθοῖ διατρίβοντα . S-10 ἕως̣ἕως δὲ 〚ε〛ταύτηνεταύτην ἔτ̣ιἔτι ἐν χερσὶν εἶχον τὴν ❨φροντ̣ί(δα)❩φροντίδα , ἥ̣κ̣[ει]ἥκει
42-43 [π]α̣ρ̣∤αγγέλλωνπαρ∤αγγέλλων
43 Σ̣[ερ]η̣νιανὸςΣερηνιανὸς τοῦ Παλλαδίου , ὡς ἔξωθέν τις ἐπιστὰς Εὐγένειος τοὔνο̣[μα]τοὔνομα
44 ἔ̣φ̣[η]ἔφη τ̣[αῦτα]ταῦτα [τὰ]τὰ [ἐ]ν̣ἐν Ἀλεξανδρεία⊢ι⊣Ἀλεξανδρείαι ἀνδράπ[ο]δ̣α̣ἀνδράποδα τοῦ ἀδελφοῦ μου Ἁρποκρατίωνος ὡς ὄντ̣[α]ὄντα
45 [ἀδ]έ̣σ̣ποτ̣αἀδέσποτα καὶ ὡς μὴ ἐπὶ κ̣λ̣ηρ̣ο̣ν̣ό̣μ̣ο̣ι̣ςκληρονόμοις ἐκ̣είνουἐκείνου τελε̣υ̣τ̣[ήσαντος]τελευτήσαντος ἐ̣ξἐξ αἰτήσεω̣ςαἰτήσεως ἐσχηκέναι̣ἐσχηκέναι
46 παρὰ τῆς θειότ̣η̣τοςθειότητος τῶν καλλ̣ι̣ν̣ίκωνκαλλινίκων [δ]ε̣σ̣ποτῶν̣δεσποτῶν ἡμῶν καὶ τετυχηκέναι ἀντιγραφῆ̣ς̣ἀντιγραφῆς
47 οὕτω̣ς̣οὕτως ἐχούσης · S-11 εἰ μή τις τούτων ἀντιποιοῖτο μηδὲ φανείη τις τὴν το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣τούτων δεσποτείαν ἐκδικῶν ,
48 πα̣ρ̣α̣δοθῆναιπαραδοθῆναι αὐτῶι . S-12 ταῦτα παρ’ ἐκείνου τοῦ Σερηνιανοῦ ⸢ἀκούσας⸣ἀκούσας ἔτι μᾶλλον πρὸς τὴ̣ν̣τὴν ἀποδημίαν ἠπείχθην .
49 S-13 [ἐν]ἐν [Ἀ]λεξανδρεία⊢ι⊣Ἀλεξανδρείαι δὲ γενόμενος ἐκεῖνος καὶ γνοὺς ἐκεῖνον τὸν Ἁρποκρατίωνα̣Ἁρποκρατίωνα κληρονόμον ἔχειν
50 [ἀδελ]φ̣ὸ̣ν̣ἀδελφὸν ὁμοπάτρ̣ιόνὁμοπάτριόν τ̣ετε καὶ ὁμομ̣ή̣τ̣ριονὁμομήτριον , ἐμὲ δὴ τὸν Ἄμμωνα , ⸢Νίκης⸣Νίκης τῆς μητρὸς τούτων τῶν σωμάτων
51 [μαρτυρομένης]μαρτυρομένης [,], [παραυτίκα]παραυτίκα [εἰς]εἰς [Θηβαίδα]Θηβαίδα [ἀ]ν̣έ̣δ̣[ρ]α̣μ̣ε̣ν̣ἀνέδραμεν ἴσως τοῦτο πυ̣ν̣θ̣ά̣ν̣ε̣σθαιπυνθάνεσθαι β̣ο̣υλόμενοςβουλόμενος , ἔλεγεν
52 [δὲ]δὲ [γράμματα]γράμματα [ἔχειν]ἔχειν [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [μου]μου [Σισιννίου]Σισιννίου [καλοῦντά]καλοῦντά [με]με [εἰς]εἰς τ̣ὴντὴν Ἀ̣λεξα̣ν̣δ̣ρέωνἈλεξανδρέων πόλιν διὰ
53 διὰ{διὰ} ταῦτα τὰ ἀνδράποδα , τὸν καὶ πρὸςπρὸ{ς} τῆς τούτου ἀφίξεως προπαρεσκευασμένον̣προπαρεσκευασμένον [δεῦρ]οδεῦρο κατα[πλε]ῦσαικαταπλεῦσαι
54 δι’ αὐτὸ τοῦτο . S-14 ἀφικόμενος δὲ̣δὲ εἰ̣ς̣εἰς τὴν πατρίδα τὴν ἐμὴν καὶ γνο̣ὺςγνοὺς τοῦ πράγματ̣[ος]πράγματος [τὴ]ν̣τὴν ἀκρί[βει]ανἀκρίβειαν
55 καὶ ὡς τοῦ `πρώτου´ ἐπιχειρήματος ἀποτυχών , λοιπὸν εἰς ἄλλο τι ἐτράπη καὶ περὶ ἄλλην δ̣[εσπο]τείανδεσποτείαν
55-56 [ἐστ]ρέ∤φετοἐστρέ∤φετο
56 . S-15 φίλους γὰρ ἀξιώσας με̣ταξὺμεταξὺ γενέσθαι Πανίσκον τὸν ἀπὸ δικ̣αι[ο]δότουδικαιοδότου κα[ὶ]καὶ [Ἀπόλλωνα]Ἀπόλλωνα τὸν [ποι]η̣τὴνποιητὴν
57 τὸν ἀδελφιδοῦν τὸν ἐμόν , ὃν καὶ σή , δέσποτα , περὶ τοὺς̣τοὺς λόγους ἀρε̣[τή]ἀρετή [τε]τε [καὶ]καὶ [φιληκο⋰ί⋱α]φιληκοία [γιν]ώ̣σ̣[κει]γινώσκει [τὴν]τὴν
58 παρὰ σοῦ , κύριε , ἐν Θηβαίδι εὐτ̣υχήσανταεὐτυχήσαντα ἀκρόασιν , κ̣α̣ὶκαὶ ἄλλα προε̣[φέρετο]προεφέρετο [ὁ] [Εὐγένειος]Εὐγένειος [ἀναλώματά]ἀναλώματά
59 τινα καὶ καμάτους π[ρο]β̣[αλ]λόμενοςπροβαλλόμενος , ἕως ἂν συλλάβηι̣συλλάβηι καὶ συνα̣[γάγηι]συναγάγηι [τὰ]τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα [ταῦτα]ταῦτα [τῆιδε]τῆιδε
59-60 [ἐκεῖσε]|gap:?|∤ἐσκορπισμέναἐκεῖσε|gap:?|∤ἐσκορπισμένα
60 καὶ δρασμὸν ἤ[δ]ηἤδη μελετήσαντα καὶ ὡς ἐν ἐρημί[αι]ἐρημίαι [ἀδέσποτα]ἀδέσποτα [ὄντα]ὄντα [μηδενὸς]μηδενὸς [αὐτῶν]αὐτῶν |gap:?|
6 προισταμένου , καὶ τοιαῦτά ⸢τιν̣α⸣τινα λέγω̣νλέγων ⸢πα̣ρ̣ά̣ν̣ομα̣⸣παράνομα τ̣ο̣ὺ̣ςτοὺς φίλους τοὺς με[τ]αξὺμεταξὺ κατηνάγκα̣[σεν]κατηνάγκασεν [εἰς]εἰς [διάλυσίν]διάλυσίν [με]με [πρὸς]πρὸς [αὐτὸν]αὐτὸν [ἀγα]γ̣ε̣ῖ̣ν̣ἀγαγεῖν
62 οὕτω βιαιοτάτην ὥστε ἔχε̣ινἔχειν ο̣ὐοὐ δικ̣αίωςδικαίως αὐ̣τ̣ὸςαὐτὸς ἑαυτῶι καθ’ ἰδία̣νἰδίαν ❨δ̣ε̣σ̣π̣(οτείαν)❩δεσποτείαν τῶν ❨ἀνδραπ(όδων)❩ἀνδραπόδων
63 τὸ ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ❨αὐτ(ὸν)❩{αὐτὸν} ἔχειν{ἔχειν} καὶ τὸν ❨κ̣λ̣ηρ(ονόμον)❩κληρονόμον ❨ν̣[ό]μι̣μ(ον)❩νόμιμον τὸ ἄλλο ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ , ἐμὲ |gap:4||gap:1|την |gap:7||gap:1||gap:2||gap:1|ε̣νέγκαι|gap:7||gap:1||gap:2||gap:1|ενέγκαι μ̣ε̣θ̣(…)μεθ…
64 γ|gap:8|(…)γ|gap:8|… |gap:8_precision=low||gap:2||gap:2||gap:4|τ̣(…)|gap:3||gap:5|τ̣ο̣υ|gap:8_precision=low||gap:2||gap:2||gap:4|τ…|gap:3||gap:5|του |gap:20_precision=low|
65 |gap:22_precision=low||gap:3||gap:2||gap:2|τοι γοῦν̣γοῦν |gap:2||gap:3||gap:2||gap:3|ημ̣|gap:20_precision=low||gap:2||gap:3||gap:2||gap:3|ημ|gap:20_precision=low|
66 καὶ αὐτὸς οὗτος Εὐγέν̣ει̣ο̣ς̣Εὐγένειος ❨παρά̣[δ]οσ(ιν)❩παράδοσιν καὶ τὴν ❨παράστασ̣(ιν)❩παράστασιν τ̣ῶ̣ντῶν δούλων̣δούλων τ̣ῶντῶν |gap:8||gap:10|
67 κἄν τις ἐν αὐτοῖς ἦι ἀποδε[δρ]ακώςἀποδεδρακώς |vac:?|
68 καὶ̣καὶ |gap:2||gap:1|απλ̣|gap:10|μ̣|gap:3|υ̣|gap:2||gap:1|απλ|gap:10|μ|gap:3|υ τ̣οῦτοῦ ἔτι ⸢τότε⸣τότε κρατουμένου̣κρατουμένου , 〚[καίπ]ερ〛καίπερ 〚οὔτε〛οὔτε ⸢[ἀλλ]ὰ⸣ἀλλὰ ⸢οὐδὲ⸣οὐδὲ ⸢τ̣[ο]ῦτο⸣τοῦτο πεποίηκεν̣πεποίηκεν [ο]ὔτ̣[ε]οὔτε [τὴ]ν̣τὴν παράδ[ο]σινπαράδοσιν
69 τῶ̣ντῶν δι’ αὐ[τοῦ]αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ [Εὐγεν]ε̣ί̣[ο]υ̣Εὐγενείου π[αρ]ὰπαρὰ τῆι τάξει τῆς κα̣[θολι]κότητοςκαθολικότητος φρουρηθέντω̣νφρουρηθέντων [οὔτ]ε̣οὔτε τὴν
69-70 παρά̣[στ]α̣∤σινπαράστα∤σιν
70 τοῦ πε[φ]ε̣υ̣γ̣[ότος]πεφευγότος [|gap:5|]|gap:5| [κα]ὶ̣καὶ ο̣ὐ̣οὐ [π]α̣ρ̣ό̣ν̣τοςπαρόντος μοι{μοι} πεποίηκ̣[εν]{πεποίηκεν} [.]{.} S-16 [ἐν]ἐν [αὐ]τ̣ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς δὲ 〚ἤδη〛ἤδη ⸢λοιπὸν⸣λοιπὸν δύο , ἐξ οὗ ε̣ἰ̣[ς]εἰς [τήνδε]τήνδε ἀφικόμην τ̣ὴ̣ντὴν
71 πόλιν , ἤδη̣ἤδη διέδρα̣[σαν]|gap:3||gap:1|σαντοςδιέδρασαν|gap:3||gap:1|σαντος ἐ̣μοῦἐμοῦ καὶ δεινῶς ἐςχηκότο̣ςἐςχηκότος , καὶ τρίτος ἤδη ἐπισ|gap:1||gap:5| [ἐ]ν̣ταυθ̣(…)ἐνταυθ… ἐμο̣ὶἐμοὶ [α]ὐτόςαὐτός