Sematia

p.ammon.2.40.xml

TM: 23642HGV: 23642Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1a m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ς πόλεως τῆς |gap:?|
1b |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ς̣|gap:?|ς α̣υ̣|gap:?||gap:1||gap:3||gap:2||gap:2|ο̣ςαυ|gap:?||gap:1||gap:3||gap:2||gap:2|ος δε̣|gap:2||gap:2||gap:3||gap:?|δε|gap:2||gap:2||gap:3||gap:?|
2 |gap:?|υτου ἐνταυθ|gap:1||gap:1||gap:2|με |gap:?||gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 |gap:?| [ἐν]ἐν δὲ τῆι ἀποδ[η]μ̣ίᾳἀποδημίᾳ ἐκεῖνος γεν[όμενος]γενόμενος [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [χώρας]χώρας [εἰς]εἰς [χώραν]χώραν [ἑκάστοτε]ἑκάστοτε
4 [μεταβ]α̣ίνωνμεταβαίνων ἀ̣[πὸ]ἀπὸ τ̣ῆςτῆς Ἑλλάδος εἰς [Ῥώμην]Ῥώμην [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ [Ῥώμης]Ῥώμης [εἰς]εἰς [Κωνσταντινόπολιν]Κωνσταντινόπολιν [καὶ]καὶ
5 [ἀπʼ]ἀπʼ [ἄλλης]ἄλλης [εἰ]ς̣εἰς ἄλλη[ν]ἄλλην [τ]ὰ̣τὰ π̣λ̣ε̣[ῖστα]πλεῖστα [τῆς]τῆς γ̣ῆ̣[ς]γῆς [περιελθὼν]περιελθὼν [μέρη]μέρη [τ]ῶ̣ντῶν καλλινίκω̣[ν]καλλινίκων
6 [δεσποτῶν]δεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν [τὰς]τὰς [νίκας]νίκας [καὶ]καὶ [λόγους]λόγους [βασιλικοὺς]βασιλικοὺς [πανταχοῦ]πανταχοῦ ἐ̣πιδεικνύμε[νος]ἐπιδεικνύμενος
7 |gap:13| [,], [αὐτὸς]αὐτὸς [γ̣ὰρ]γὰρ [ἐν]ἐν [ταῖς]ταῖς [ἐπισήμοις]ἐπισήμοις [πόλεσι]πόλεσι [τῆς]τῆς [Ἑλλάδος]Ἑλλάδος [καὶ]καὶ
7-8 [ἐπι]∤[τροπε]ί̣α̣ς̣ἐπι∤τροπείας
8 κ̣α̣ὶ̣καὶ λ̣ο̣γ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ί[ας]λογιστείας [ἔπ]ρ̣α̣ξ̣[ε]ν̣ἔπραξεν κ̣α̣[ὶ]καὶ [διὰ]διὰ [ταύτας]ταύτας [τὰς]τὰς [ἀφορμὰς]ἀφορμὰς [ἐπὶ]ἐπὶ [πολὺν]πολὺν
9 [χρό]ν̣ονχρόνον τὴν ἀποδημίαν ἐξέτε̣ι̣νενἐξέτεινεν τ[ούτου]τούτου [ἀεὶ]ἀεὶ [πρ̣οσδοκῶντος]προσδοκῶντος [ἐκείνου]ἐκείνου [τὴν]τὴν
10 [ἐπά]ν̣ο̣δονἐπάνοδον , ἐπε̣ὶ̣ἐπεὶ καὶ οὕτω γράφων ἀ̣[εὶ]ἀεὶ π̣α̣[ρεμυθήσατο]παρεμυθήσατο [ἡμᾶς]ἡμᾶς [διὰ]διὰ [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [.]. S-2 [ἀλλʼ]ἀλλʼ
11 [ἐν]ἐν [τῶι]τῶι μεταξὺ μήτε ἐκεί̣ν̣ο̣υ̣ἐκείνου τα[χέως]ταχέως [ἐπανελθόντος]ἐπανελθόντος [,], [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τε]τε [ἀεὶ]ἀεὶ
11-12 [προσδοκῶν]∤[τος]προσδοκῶν∤τος
12 [αὐ]τὸναὐτὸν ἐπ̣α̣νήξεινἐπανήξειν ἔ̣[τι]ἔτι [τε]τε [καὶ]καὶ [ἀσχολουμένου]ἀσχολουμένου [περὶ]περὶ [τὴν]τὴν [τῶν]τῶν [δημοσίων]δημοσίων [αὐτοῦ]αὐτοῦ
13 [τελεσμάτων]τελεσμάτων [διάδοσιν]διάδοσιν [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [δυνηθέντος]δυνηθέντος [δεῦρο]δεῦρο [καταπλεῦσαι]καταπλεῦσαι [διὰ]διὰ [ταῦτα]ταῦτα
14 τὰ ἀνδράπ̣[ο]δαἀνδράποδα , αὐτοὶ οἱ δοῦλ̣[οι]δοῦλοι [μηκέτι]μηκέτι [ἀνασχόμενοι]ἀνασχόμενοι [παρὰ]παρὰ [ξένοις]ξένοις [εἶναι]εἶναι [καὶ]καὶ
15 πορευόμεν̣ο̣ιπορευόμενοι ἐν ἐρημίαι̣ἐρημίαι [καθʼ]καθʼ [ἑαυ]τ̣ο̣ὺ̣ς̣ἑαυτοὺς ἔ̣ζ̣[ησαν]ἔζησαν [καὶ]καὶ [διὰ]διὰ [τὴν]τὴν [πολυχρόνιον]πολυχρόνιον
15-16 [ἐκεί]∤νουἐκεί∤νου
16 ἀποδημίαν ἄ̣[νετοι]ἄνετοι [καὶ]καὶ [ὥσ]π̣ε̣[ρ]ὥσπερ [ἀ]π̣ρ̣[ο]σ̣τ̣ά̣[τ]ητ̣ο̣ι̣ἀπροστάτητοι ε̣ἶ̣[ν]α̣ι̣εἶναι [ἐ]δ̣ό̣κ[ο]υ̣[ν]ἐδόκουν [.]. S-3 |gap:8_precision=low|
17 |gap:1||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:22|τ̣ου|gap:1||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:22|του , οὗτος [ὁ] [Ἄμ]μ̣[ω]ν̣Ἄμμων ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ὸ̣ς̣ἀδελφὸς ἀ̣π̣|gap:10_precision=low|ἀπ|gap:10_precision=low|
18 |gap:1||gap:11| [πρῶτον]πρῶτον [μὲν]μὲν [διʼ]διʼ [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον [,], [ἔπειτα]ἔπειτα κ̣[α]ὶ̣καὶ [δ]ι̣ὰδιὰ ταῦτα τὰ ἀνδρ̣[άποδα]ἀνδράποδα [.]. S-4 [ἕως]ἕως [δὲ]δὲ
19 περ̣ὶ̣περὶ τ̣ὴ̣ντὴν ἀποδ̣η̣μίανἀποδημίαν [ἦ]ν̣ἦν , [παρα]γ̣γ̣[έ]λ̣λ̣ε̣ιπαραγγέλλει αὐτῶι Σερη̣[νιανὸς]Σερηνιανὸς [ὁ] τ̣οῦτοῦ Παλλαδίου , [ὡς]ὡς [ἔξωθεν]ἔξωθεν
20 ἐ[π]ι̣σ̣[τὰ]ς̣ἐπιστὰς Εὐ̣γ̣έ̣ν̣[ε]ι̣ό̣ςΕὐγένειός τ̣[ις]τις ἔ̣φ̣η̣ἔφη τ̣αῦτ̣α̣ταῦτα [τὰ]τὰ [ἐν]ἐν [Ἀλε]ξ̣α̣νδ̣ρ̣[εί]αιἈλεξανδρείαι ἀ̣ν̣δ̣ρ̣[άποδα]ἀνδράποδα
21 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὡς ὄντα ἀδ̣[έσπ]οτ̣α̣ἀδέσποτα καὶ ὡς μὴ ἐπὶ κληρον[όμοις]κληρονόμοις [ἐκείνου]ἐκείνου
21-22 [τελευ]∤τή[σα]ν̣τοςτελευ∤τήσαντος
22 ἐξ αἰτή[σεως]αἰτήσεως [ἐσχηκ]έναι̣ἐσχηκέναι παρὰ τῆς θειότητος τῶν δ̣ε̣[σποτῶν]δεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν
23 καὶ τετυχηκέναι [ἀντιγραφῆ]ςἀντιγραφῆς οὕτως ἐχούσης · S-5 εἰ μή τις τούτω[ν]τούτων [ἀντιποιοῖτο]ἀντιποιοῖτο
24 [μηδὲ]μηδὲ φ̣α̣ν̣ε̣ί̣[η]φανείη [τ]ι̣ς̣τις τ̣[ὸ]τὸ δίκαιον τ̣[ῆς]τῆς [το]ύτωντούτων δεσπ[ο]τ̣είαςδεσποτείας ἐκδικῶν , π̣α̣[ραδοθῆναι]παραδοθῆναι [αὐτῶι]αὐτῶι [.].
25 S-6 τοῦτο ἐκ̣ε̣ῖ̣ἐκεῖ ἐν Θηβαίδι οὗτος ⸢ὁ⸣ ⸢[Ἄ]μ̣μων⸣Ἄμμων [ἀκ]ηκοὼςἀκηκοὼς ἔτι μᾶλλον πρ[ὸ]ς̣πρὸς τὴ̣ν̣τὴν ἀπο[δημίαν]ἀποδημίαν [ἠπείγετο]ἠπείγετο [.].
26 S-7 ἀλλὰ πρὸ τῆς αὐτοῦ π̣[α]ρουσίαςπαρουσίας [ἐξ]ε̣[τά]σ̣εω̣ς̣ἐξετάσεως τ̣οῦτοῦ πράγματος γενομέν[ης]γενομένης [ἐπὶ?]ἐπὶ [Φλαουίου]Φλαουίου
27 Σισιννίου ὑπεβλ̣ή̣θηὑπεβλήθη ὑπὸ̣ὑπὸ τ̣ῆ̣[ς]τῆς [μ]η̣τρὸςμητρὸς τούτων τῶν σωμάτω̣ν̣σωμάτων
27-28 [μαρτυρομέ]∤νηςμαρτυρομέ∤νης
28 αὐτὸς οὗτ[ο]ςοὗτος Ἄμμων εἶναι ἐν Πανὸς πόλει τῆς Θηβαίδος ἐκείν[ου]ἐκείνου [τοῦ]τοῦ [Ἁρποκρατίωνος]Ἁρποκρατίωνος
29 ἀδελφός . S-8 περὶ τούτου γράμματα πρ̣ὸςπρὸς τὸν κατὰ Θ̣ηβ̣α̣ί̣[δ]αΘηβαίδα ἐπίτροπον̣ἐπίτροπον ὑ̣[πὸ]ὑπὸ [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [μου]μου
30 Σισιννίου διὰ τοῦ Εὐγενείου τ̣[ο]ύ̣τ̣ο̣υ̣τούτου ἀ̣πεστάληἀπεστάλη , ὅπως , ε̣ἰ̣εἰ εὑρε̣θ̣ε̣[ίη]εὑρεθείη [τις]τις [Ἄμμων]Ἄμμων
30-31 [ἀδελ]∤φ̣[ὸ]ς̣ἀδελ∤φὸς
31 Ἁ̣ρ̣π̣ο̣κρατί[ωνος]Ἁρποκρατίωνος [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι Πανοπολιτῶν π̣ό̣λειπόλει , ἐπ̣ειχθῇἐπειχθῇ κ̣[α]τ̣α̣π̣λ̣[εῦσαι]καταπλεῦσαι [εἰς]εἰς
31-32 [Ἀλεξάν]∤δρειανἈλεξάν∤δρειαν
32 διὰ̣διὰ [τ]α̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα [τὰ]τὰ [ἀνδράποδ]α̣ἀνδράποδα . S-9 [ὁ] δ̣ὲ̣δὲ [ἐ]π̣ίτροποςἐπίτροπος ἐπιστείλας τοῖς Παν[οπολίταις]Πανοπολίταις |gap:?|
33 |gap:1|μ|gap:2||gap:1||gap:1| |gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:1|ι̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:1|ι κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:3||gap:2||gap:1||gap:1|να̣ι|gap:3||gap:2||gap:1||gap:1|ναι τ̣ὰ̣τὰ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ κ[υρίο]υκυρίου μ̣ο̣υμου Σισιννί[ο]υΣισιννίου γρά[μματα]γράμματα
34 ἐδέξατο παρὰ τούτων ἀναφ[ορ]ὰ̣νἀναφορὰν δηλοῦσαν Ἄμμωνα ἀδ̣ε̣λ̣φ̣ὸ̣ν̣ἀδελφὸν Ἁ̣[ρπ]ο̣κρα[τίωνος]Ἁρποκρατίωνος
35 μετʼ Εὐγενείου ἀπηντηκέν[αι]ἀπηντηκέναι εἰς Ἀλεξάνδρειαν . S-10 ἀλλ|g:apostrophe| ἐ[π]ε̣ιδ̣ὴἐπειδὴ ο̣ὗ̣[το]ςοὗτος Εὐγ̣[ένειος]Εὐγένειος
36 ἐ[ν]ἐν [τ]ῆ̣[ι]τῆι [Πανοπολιτῶν]Πανοπολιτῶν [πόλει]πόλει [γεν]όμενοςγενόμενος ἔγνω τοῦ πράγματος τὴν ἀ̣κ̣ρ̣ίβε̣[ιαν]ἀκρίβειαν [,],
37 λ̣[οιπὸν]λοιπὸν [τοῦ]τοῦ [πρώτου]πρώτου [ἐπιχειρήματος]ἐπιχειρήματος ἀποτυχὼν εἰς ἄλλο τι ἐτράπ̣η̣ἐτράπη κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣ερὶπερὶ ἄ̣[λλην]ἄλλην
38 [δεσποτείαν]δεσποτείαν [ἐστρέφετο]ἐστρέφετο [.]. S-11 |gap:?||gap:1||gap:?|
38-39 [μετα]∤ξ̣ὺ̣μετα∤ξὺ
39 γ̣ε̣νέσθα[ι]γενέσθαι [,], |gap:?|
40 συλλάβηι κα[ὶ]καὶ [συναγάγηι]συναγάγηι
40-41 |gap:?|∤|gap:9||gap:?|
41 |gap:?_lines|
42 |gap:?_lines| ἀφηνιάσαντα , καὶ 〚α̣〛α τοιαῦτ[α]τοιαῦτα [λέγων]λέγων [τοὺς]τοὺς [φίλους]φίλους [τοὺς]τοὺς [μεταξὺ]μεταξὺ [κατηνάγκασεν]κατηνάγκασεν
43 εἰς διάλυσιν 〚με〛με ⸢τοῦτον⸣τοῦτον π̣ρὸςπρὸς αὐτ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν ἀγαγεῖν α̣|gap:1||gap:7_precision=low|α|gap:1||gap:7_precision=low| [ὥστε]ὥστε [ἔχειν]ἔχειν [οὐ]οὐ [δικαίως]δικαίως
43-44 [αὐ]∤τὸςαὐ∤τὸς
44 ἑαυτῶι τῶν ἀνδρα̣πόδωνἀνδραπόδων τὸ ἥ[μισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| [,], |gap:10| [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ [κληρονόμον]κληρονόμον
44-45 [νό]∤μιμοννό∤μιμον
45 τὸ ἄλλο ἥ̣μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| τοῦτον
45-46 ὑπ|gap:2|η̣|gap:?||gap:?|∤|gap:3|ο̣σ̣υνηςὑπ|gap:2|η|gap:?||gap:?|∤|gap:3|οσυνης
46 πλέ̣[ο]νοςπλέονος εἴτ̣εεἴτε καὶ 〚ὅτι〛ὅτι ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ⸢τῶν⸣τῶν δια̣π|gap:?|διαπ|gap:?|
47 ο̣ὖνοὖν καὶ ὁμολο[γ]|gap:?|ὁμολογ|gap:?| |gap:?| |gap:?|
48 |gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
49 |gap:?_lines|