Sematia

p.ammon.2.39.xml

TM: 23639HGV: 23639Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:70_precision=low||gap:1|
2 |gap:?||gap:3|
3 |gap:?||gap:5||gap:1||gap:5|
4 |gap:20_precision=low| [ἀλλὰ]ἀλλὰ [ἐνταυθοῖ]ἐνταυθοῖ [ἀναμεῖναι]ἀναμεῖναι [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [ἀδελφοῦ]ἀδελφοῦ [μο]υ̣μου π̣αρουσίανπαρουσίαν καὶ
5 |gap:50_precision=low| [ἐκείνωι]ἐκείνωι ἀποκαταστήσηι
6 [τὰ]τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα [,], [προσεδόκων]προσεδόκων [γὰρ]γὰρ [τὴν]τὴν [ἐκείνου]ἐκείνου [ἐπάνοδον]ἐπάνοδον [μετὰ]μετὰ [βραχύν]βραχύν [τι]ν̣α̣τινα γενήσεσθαι χρόνον |g:middot| .
7 S-2 |gap:10_precision=low| [ἐλάνθανε]ἐλάνθανε [δὲ]δὲ [ἄρα]ἄρα [ἡμῶν]ἡμῶν [ὁ] [δαίμων]δαίμων [ἐλπίσι]ἐλπίσι [ματαίαις]ματαίαις [τὸν]τὸν ἡμέτερον ἀναρτῶν τότε
8 [λογισμόν]λογισμόν [.]. S-3 |gap:25_precision=low| [πρὸ]πρὸ [ὀφθαλμῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχων]ἔχων [καὶ]καὶ κ̣α̣θʼκαθʼ ἑκάστην σχεδὸν
9 [ἡμέραν]ἡμέραν |gap:40_precision=low| |gap:?| τ̣ὰ̣τὰ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ά̣π̣ο̣[δ]α̣ἀνδράποδα
10 |gap:40_precision=low| |gap:?|
11 |gap:40_precision=low| [κα]τ̣απλέοντας̣καταπλέοντας ὅπως |gap:7||gap:1||gap:3|
12 |gap:40_precision=low| [τ]ῶ̣ι̣τῶι ἀδελφῶι ἐ̣πανελθό̣ν̣τ̣ι̣ἐπανελθόντι δ̣ε̣ῦρο̣δεῦρο |gap:2|
13 |gap:40_precision=low||gap:2|α|gap:1||gap:5|ν̣τ̣ο̣ς|gap:40_precision=low||gap:2|α|gap:1||gap:5|ντος ε|gap:?|ο̣υ̣ε|gap:?|ου |gap:?|
14 |gap:40_precision=low||gap:2||gap:2||gap:1||gap:1|υ|gap:2||gap:2||gap:2||gap:2|
15 |gap:60_precision=low| [ὑπη]ρ̣ετεῖσθαιὑπηρετεῖσθαι
16 |gap:60_precision=low||gap:1||gap:1|α|gap:4|
17 |gap:60_precision=low| [μ]ε̣τ̣αβολὴν̣μεταβολὴν
18 |gap:50_precision=low| [πε]μ̣φθέντων̣πεμφθέντων μο̣ιμοι ὑ̣π̣’ὑπ’ α̣ὐ̣το̣[ῦ]αὐτοῦ
19 |gap:45_precision=low||gap:2||gap:1||gap:1| π̣ά̣νταπάντα ἀγχίνοια|gap:1| τ̣ὰςτὰς αἰτίας
20 |gap:25_precision=low| [τὴν]τὴν [ἀποδημίαν]ἀποδημίαν ἐ̣ξέτεινενἐξέτεινεν καὶ ὅπως ἔπειθεν ἡμᾶς
21 |gap:35_precision=low| [εἰς]εἰς [ἐ]πάνοδονἐπάνοδον μέχρι τῆς τελευταίας ὥρας̣ὥρας
22 |gap:40_precision=low| [ἐκπληρώσας]ἐκπληρώσας οἴχεται μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν |vac:?|
23 |gap:40_precision=low| [τὰ]τὰ [πλεῖ]σ̣ταπλεῖστα τῆς οἰκουμένης π̣ε̣ρ̣ιῆλθενπεριῆλθεν μέρη
24 |gap:40_precision=low||gap:6| |gap:?|
1 |vac:?_lines| |gap:20_precision=low| [καλ]λινίκω̣ν̣καλλινίκων [δεσποτῶν]δεσποτῶν [ἡμ]ῶ̣νἡμῶν τὰς νίκα̣[ς]νίκας [καὶ]καὶ [λόγους]λόγους
1-2 [βασι]λι∤[κοὺς]βασιλι∤κοὺς
2 |gap:?||gap:2| κ̣αὶκαὶ [ἀπ]ὸἀπὸ χ̣[ώρας]χώρας |gap:6||gap:2|κ̣|gap:4||gap:2||gap:12||gap:1|ν̣|gap:6||gap:2|κ|gap:4||gap:2||gap:12||gap:1|ν
3 |gap:?||gap:1|α̣|gap:1||gap:15_precision=low||gap:?||gap:1|α|gap:1||gap:15_precision=low|
4 |gap:?||gap:8||gap:10_precision=low|
5 |gap:?|[τ]ῆς|gap:?|τῆς Ἑλλάδ̣ο̣ςἙλλάδος πό̣λε̣σιπόλεσι διὰ τα̣[ύ]τ̣α̣[ς]ταύτας [τὰ]ς̣τὰς
6 [ἀφορμὰς]|gap:?|ἀφορμὰς|gap:?| |gap:?|
7 |gap:50_precision=low||gap:3||gap:2||gap:1|η |vac:?| |vac:1_lines|
1 |gap:9||gap:3||gap:?||gap:5|
2 |gap:4||gap:1||gap:?||gap:1|στων οι
3 |gap:?||gap:10_precision=low|[ἀναρπασθεὶς]|gap:?||gap:10_precision=low|ἀναρπασθεὶς [οἴ]χεταιοἴχεται
4 φήμ[ης]φήμης [τοί]ν̣υ̣ντοίνυν πρώ̣ηνπρώην δ̣ι̣αδ̣ο̣θ̣ε̣ί̣σ̣η̣ςδιαδοθείσης ὡ̣[ς]ὡς [εἴη]εἴη [τελευτήσας]τελευτήσας [ἐκεῖνος]ἐκεῖνος [,], [πρὸ]πρὸ [βραχ]έοςβραχέος γὰρ χρόνου
4bis ⎴|gap:5|⎵|gap:5|
5 τοῦτο ἀκήκοα̣ἀκήκοα , οὐ γὰρ ταχέως ε̣ἰ̣ςεἰς ἀ̣κ̣οὴνἀκοὴν τ[ῶν]τῶν [οἰκεί]ω̣νοἰκείων ἀφικνεῖται πε̣[ρὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ θανάτου
6 τῶν ἐπὶ ξένης λόγος διὰ τὸ μηδένα βού̣[λεσθαι]βούλεσθαι μετὰ τοιαύτης ἀγγελ[ίας]ἀγγελίας [προ]σιέναιπροσιέναι τοῖς
7 τῶι̣τῶι τ̣[ετ]ε̣λ̣ε̣υτηκότιτετελευτηκότι κατʼ ἀγχιστείαν δ̣[ιαφέρ]ου̣[σι]διαφέρουσι , παρε̣σ̣κευα̣ζό[μην]παρεσκευαζόμην μὲν ἐπὶ
8 τῆι ἀκοῆι̣ἀκοῆι τ̣α̣ύτηι̣ταύτηι δ̣εῦροδεῦρο καταπλεῦ̣σ̣α̣ι̣καταπλεῦσαι , π̣[ρῶτον]πρῶτον [μὲν]μὲν [διʼ]διʼ ἐ̣κε̣ῖ̣[ν]ο̣ν̣ἐκεῖνον , ἔ̣π̣[ειτα]ἔπειτα κ̣α̣ὶ̣καὶ διὰ τὰ
8bis ⎴ἡμ̣[ῶν]⎵ἡμῶν
9 ἀ̣[νδ]ρ̣ά̣ποδαἀνδράποδα τ̣α̣[ῦτα]ταῦτα [τ]ὰ̣τὰ 〚ἡμέτερα〛ἡμέτερα ἐντ̣α̣υ̣[θοῖ]ἐνταυθοῖ [διατρίβοντα]διατρίβοντα [.]. S-4 [ἕ]ω̣ςἕως δὲ ἔτι ταύτην ἐν χερσὶν
10 εἶχον τὴν φ̣ρ̣ο̣ντίδαφροντίδα , ἥκ̣ε̣ι̣ἥκει π̣[αραγγέλλων]παραγγέλλων [Σερην]ιανὸςΣερηνιανὸς τοῦ Παλλα[δ]ί̣ουΠαλλαδίου τὰς μέσας
11 ταύτα̣ςταύτας α|gap:2| |gap:?|εν|gap:1|οσ|gap:1||gap:4| ἔφη ταῦτα
12 τὰ ἐν Ἀλεξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣Ἀλεξανδρείαι ἀ̣νδρ̣άποδα̣|gap:?||gap:3|νἀνδράποδα|gap:?||gap:3|ν
13 |gap:7_precision=low||gap:6||gap:5||gap:4||gap:4||gap:?|
14 [δεσ]π̣ο̣τῶ̣ν̣δεσποτῶν ἡμῶν̣ἡμῶν . S-5 ἐ̣νἐν Ἀ̣λε̣ξ̣α̣νδ̣ρ̣[είαι]Ἀλεξανδρείαι [δὲ]δὲ [γενόμενος]γενόμενος
1 |gap:15_precision=low||gap:7||gap:5||gap:5||gap:?| α̣π̣|gap:2||gap:?||gap:1|θ̣|gap:2||gap:?|απ|gap:2||gap:?||gap:1|θ|gap:2||gap:?|
2 αὐ̣[τ]οὶαὐτοὶ οἱ δο̣ῦλ̣ο̣ιδοῦλοι καθʼ ἑαυτο̣ὺ̣ς̣ἑαυτοὺς [ἔζησαν]|gap:5||gap:15_precision=low||gap:5||gap:?||gap:5|ἔζησαν|gap:5||gap:15_precision=low||gap:5||gap:?||gap:5| δόξηι ἀκωλύτων |gap:4|
2bis ⎴|gap:5|μια̣⎵|gap:5|μια ⎴τ̣οῦ⎵τοῦ ⎴ἰδι̣|gap:2||gap:?|⎵ἰδι|gap:2||gap:?|
3 |gap:2||gap:2| μ̣η̣[δ]ε̣ν̣ὸ̣ς̣μηδενὸς αὐτῶν̣αὐτῶν |gap:3||gap:2||gap:1||gap:5||gap:?|[διὰ]|gap:3||gap:2||gap:1||gap:5||gap:?|διὰ [τὴν]τὴν π̣ολυχρόνιονπολυχρόνιον τοῦ ⸢ἐκείνου⸣ἐκείνου δεσπότου
3bis ⎴〚|gap:?|〛⎵|gap:?| ⎴|vac:?|⎵|vac:?| ⎴καὶ⎵καὶ ⎴ὥ[σπερ]|gap:?|⎵ὥσπερ|gap:?|
4 αὐτῶν ἀ̣π̣οδημίανἀποδημίαν ἄν[ετ]οιἄνετοι ἀ̣π̣ρ̣[ο̣στάτητοι]|gap:?|ἀπροστάτητοι|gap:?|
5 |gap:13_precision=low||gap:3||gap:3||gap:1||gap:2||gap:3||gap:1||gap:?||gap:1|ο̣υλει̣αι|gap:13_precision=low||gap:3||gap:3||gap:1||gap:2||gap:3||gap:1||gap:?||gap:1|ουλειαι |gap:1-2| 〚π̣ο̣τ̣ε〛ποτε εἰπεῖν τὸ γενομ(…)γενομ…
1 καὶ ἐγγυητ̣ὴνἐγγυητὴν αὐτὸν παρα̣σ̣χέ̣σ̣θ̣α̣ι̣παρασχέσθαι ἄν̣δραἄνδρα ἐν̣ἐν [τῆι]τῆι [πόλει]πόλει ἢ̣ περὶ Θηβαίδα τὸ ἐφέστιον
2 ἔ̣χοντ̣αἔχοντα , ἵν’ |g:apostrophe| , ἤν τι μετὰ ταῦτα̣ταῦτα ν̣ῦ̣ν̣νῦν π̣ερ̣ὶ̣περὶ [τῶν]τῶν [ἀνδραπόδων]ἀνδραπόδων τούτων δειχθῇ , ἐκεῖνος
3 γένηται ὑ̣π̣ε̣ύ̣θ̣υ̣ν̣οςὑπεύθυνος τοῦ δειχθ̣η̣[σομένου]δειχθησομένου [τε]τε [κ]α̣[ὶ]καὶ [ἐσομένου]ἐσομένου [τούτου]τούτου μ̣ὴ̣μὴ [π]α̣ρ̣ό̣ν̣τ̣ο̣ςπαρόντος , ἄλλ’ |g:apostrophe| ἐν ἄλλα̣ι̣ς̣ἄλλαις
4 χ̣ώ̣ραις̣χώραις διατ̣ρ̣[ίβο]ν̣[το]ς̣διατρίβοντος |gap:?| |vac:?| |gap:?|
5,minf εν|gap:4|κ̣ο̣υ̣εν|gap:4|κου |gap:1|ν̣|gap:2|β|gap:3|ι|gap:1||gap:2|και|gap:2||gap:?||gap:1|ν|gap:2|β|gap:3|ι|gap:1||gap:2|και|gap:2||gap:?|