Sematia

p.ammon.2.38.xml

TM: 23635HGV: 23635Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 Φ̣λαυίω[ι]Φλαυίωι [Σισιν]νίωΣισιννίω |vac:?| τῶι διασημ[οτάτωι]διασημοτάτωι καθολικῶι
2 παρὰ Αὐρ̣[ηλίου]Αὐρηλίου [Ἄμ]μ̣ωνοςἌμμωνος Π[ε]τ̣εαρβεσχίνι[ος]Πετεαρβεσχίνιος σχολαστικο[ῦ]σχολαστικοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [Παν]ὸ̣ςΠανὸς πόλεως τῆς̣τῆς
3 Θηβα⋰ί⋱δο[ς]Θηβαίδος [.]. S-2 [ἡσυχία]ν̣ἡσυχίαν ἀ̣πράγμο̣ν̣αἀπράγμονα τοῖς ἐν φι[λοσο]φ̣ία⊢ι⊣φιλοσοφίαι καὶ λό̣[γοις]λόγοις [ἀνηγ]μ̣ένοιςἀνηγμένοις πρέπ[ει]νπρέπειν
4 [ἐ]πιστάμε[νος]ἐπιστάμενος [ἥκω]ἥκω [κ]αταν̣[αγκασθεὶς]καταναγκασθεὶς [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν [τὰ]τὰ [ἡ]μέτεραἡμέτερα δια|gap:7| πειρωμέ̣[νω]ν̣πειρωμένων ,
5 π̣ροαχθεὶ[ς]προαχθεὶς [ἐπὶ]ἐπὶ [ταυτ]η̣ν⋰ι⋱ταυτηνι τ̣[ὴν]τὴν [διαμαρτυρίαν]διαμαρτυρίαν [·]· S-3 [εἰ]εἰ μὲν̣μὲν γὰρ ἐξῆ̣[ν]ἐξῆν [τ]ο̣ῖ̣[ς]τοῖς [ἀ]ναχωρεῖ[ν]ἀναχωρεῖν
5-6 [προ]∤ῃ̣ρημέν[οις]προ∤ῃρημένοις
6 [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ τ̣ῆ̣[ς]τῆς φύσεως αὐθ[αίρετον]αὐθαίρετον [μέχ]ρ̣ιμέχρι τέλ̣ο̣υ̣[ς]τέλους [ἀπ]ολαύεινἀπολαύειν τῆς γν̣[ώμης]γνώμης ,
7 κ̣ἀμοὶκἀμοὶ κερ̣[δ]κερδ |gap:6| |gap:1|ατο̣|gap:1|ατο τοι|gap:1||gap:2||gap:1|ν ὑπ̣|gap:8_precision=low||gap:1|ὑπ|gap:8_precision=low||gap:1| δὲ φθό̣[νος]φθόνος ἀ̣εὶἀεὶ τοῖς καλοῖς |gap:3_precision=low| [εἰ]εἰ
8 μ̣ήμή μοι νε|gap:1||gap:5| [δέ]σ̣ποτ[α]|gap:3|ςδέσποτα|gap:3|ς ταῦτα |gap:5| [ἀ]ν̣αγκασθέ̣ν̣τ̣|gap:1|μενἀναγκασθέντ|gap:1|μεν γὰρ κα|gap:5_precision=low| .
9 S-4 λ̣ογουσαλογουσα |gap:1||gap:10||gap:1|α̣σ|gap:2||gap:1|τ̣οις|gap:1||gap:10||gap:1|ασ|gap:2||gap:1|τοις ἀδι[κ]|gap:9||gap:3|ν̣|gap:2|δ|gap:3|ἀδικ|gap:9||gap:3|ν|gap:2|δ|gap:3| [ἀν]αγκ|gap:10_precision=low|ἀναγκ|gap:10_precision=low| .
10 S-5 |gap:2||gap:2||gap:14||gap:1|κ̣ατεμ|gap:9||gap:3||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:2||gap:14||gap:1|κατεμ|gap:9||gap:3||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1| πρὸ π̣ο̣λλ[οῦ]πολλοῦ [τινος]τινος [χρό]ν̣ουχρόνου
11 |gap:18|ντ̣ων|gap:18|ντων |gap:10| [ἀπ]ο̣δ̣ημ̣ί̣α̣ν̣ἀποδημίαν |gap:1||gap:13|ω̣ν|gap:1||gap:13|ων
12 |gap:18||gap:1||gap:1||gap:2||gap:12| εντ|gap:?|
13 |gap:17||gap:1|τε|gap:1||gap:2||gap:?| |vac:?| |gap:?| |vac:?|
14 |gap:4| τ̣ό̣τ̣ε̣τότε |gap:18_precision=low||gap:1||gap:?|
15 |gap:2||gap:1||gap:2| π̣α̣ρ̣’παρ’ ἐ̣[μοὶ]ἐμοὶ |gap:9_precision=low||gap:1| ἐ̣ν̣ε̣τείλατόἐνετείλατό μ̣ο̣ι̣μοι ἀ̣[ναγαγεῖν]ἀναγαγεῖν [εἰς]εἰς [Θη]β̣α[ί]δαΘηβαίδα
15-16 |gap:?|∤μενος
16 δ’ ἐ[νίους]ἐνίους [τῶν]τῶν [ἀνδ]ρ̣α̣πόδωνἀνδραπόδων τούτω[ν]τούτων |gap:12_precision=low| κ̣ἀμο[ὶ]κἀμοὶ [ἕ]πε̣σ̣θ̣[αι]ἕπεσθαι [,], [εἰς]εἰς [Θηβαίδα]Θηβαίδα
17 ἀ̣νήγαγ[ον]ἀνήγαγον [κ]α̣τὰ̣κατὰ [τὰς]τὰς [τοῦ]τοῦ [ἀ]δ̣ελφοῦἀδελφοῦ ἐντολὰ̣ς̣ἐντολὰς |gap:12_precision=low| [οὐ]κ̣οὐκ ἐβουλήθη π[ρὸ]πρὸ [τῆς]τῆς [τοῦ]τοῦ
17-18 [ἀδελ]∤φ̣οῦἀδελ∤φοῦ
18 παρο̣[υσία]ς̣παρουσίας οὐκ̣οὐκ |gap:2||gap:1||gap:2| δ̣εῖνδεῖν ἀναγκάσαι , ἀ̣λλὰ̣ἀλλὰ [παρὰ]παρὰ [τῶι]τῶι [αὐτῶι]αὐτῶι Κόμωνι κατέλ[ε]ιπ̣[ον]κατέλειπον
18-19 [ὁμο]∤λογίανὁμο∤λογίαν
19 πα̣[ρ’]παρ’ [α]ὐτοῦ̣αὐτοῦ δεξάμε̣ν̣ο̣ς̣δεξάμενος , ὅπως ἐπ̣α̣ν̣ελθ[όντι]ἐπανελθόντι [ἐκείνω]ιἐκείνωι ἀποκαταστήση[ι]ἀποκαταστήσηι [τὰ]τὰ
19-20 [ἀν]∤δράποδαἀν∤δράποδα
20 , προσε̣δ̣[ό]κωνπροσεδόκων γὰ[ρ]γὰρ τὴν ἐκείνου ἐπ̣[άνοδον]ἐπάνοδον [μετὰ]μετὰ [βραχύν]βραχύν [τ]ινατινα γενήσε[σθαι]γενήσεσθαι
20-21 [χρό]∤νονχρό∤νον
21 . S-6 ἀεὶ δ̣ὲ̣δὲ τοῦ ἀνδρ̣ὸ̣ςἀνδρὸς τὴν̣τὴν ἄ̣φιξινἄφιξιν πρὸ ὀφθαλ[μῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχων]ἔχων [καὶ]καὶ [καθ’]καθ’ [ἑκάστ]η̣νἑκάστην [σ]χ̣ε̣[δὸν]σχεδὸν
21-22 [ἡμέ]∤ρ̣ανἡμέ∤ραν
22 |gap:1|ν̣|gap:4|π̣|gap:1||gap:4||gap:1|ν|gap:4|π|gap:1||gap:4| αὐτοῦ̣αὐτοῦ [τὴ]ν̣τὴν ἐπάνοδον |gap:30_precision=low|
23 ἐπὶ τὰ ἀνδράποδα ⸢|gap:2||gap:?|⸣|gap:2||gap:?| αὐτὸς ε̣|gap:2||gap:2|ε|gap:2||gap:2| , φήμης δὲ πρ̣[ώην]πρώην [διαδοθείσης]διαδοθείσης [ὡς]ὡς [εἴη]εἴη [τελευτήσας]τελευτήσας
24 ἐκεῖνος , πρὸ χρό̣ν̣ο̣υ̣χρόνου γὰρ β̣ρ̣α̣χ̣[έο]ς̣βραχέος τοῦτο ἀκήκοα , [οὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ [ταχέως]ταχέως [εἰς]εἰς [ἀκοὴν]ἀκοὴν [τῶν]τῶν [οἰκείων]οἰκείων
24-25 [ἀφι]∤κ̣νεῖτα̣ιἀφι∤κνεῖται
25 περὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ θ̣α̣νάτουθανάτου τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἐπὶ ξένης λό̣γ̣ο̣[ς]λόγος [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [μηδένα]μηδένα [βούλεσθαι]βούλεσθαι [μετὰ]μετὰ [τοιαύτης]τοιαύτης
26 ἀ̣γγελίας̣ἀγγελίας προσιέ̣ν̣α̣ι̣προσιέναι τ̣οῖςτοῖς τ̣ῶ̣ι̣τῶι τε̣τελευτηκότιτετελευτηκότι κα[τ’]κατ’ [ἀγχιστείαν]ἀγχιστείαν [διαφέρουσι]διαφέρουσι [,], [παρεσκευαζόμην]παρεσκευαζόμην
27 μ̣ὲ̣ν̣μὲν ἐ[πὶ]ἐπὶ [τ]ῆ̣ι̣τῆι ἀκ̣ο̣ῆι̣ἀκοῆι [τ]α̣ύ̣τηιταύτηι δεῦρο καταπλεῦσαι , π̣[ρῶτον]πρῶτον [μὲν]μὲν [δι’]δι’ [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον [,], [ἔπειτα]ἔπειτα [διὰ]διὰ [τὰ]τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα
28 ἡ̣μῶν̣ἡμῶν τὰ ἐνταυθοῖ δια̣τρ̣ίβο[ν]τ̣αδιατρίβοντα . S-7 ἕως δὲ ταύτη[ν]ταύτην [ἐν]ἐν [χερσὶν]χερσὶν [εἶχον]εἶχον [τὴν]τὴν [φροντίδα]φροντίδα [,],
28-29 [ἐξαί]∤φ̣νηςἐξαί∤φνης
29 ἔξ̣ωθεν̣ἔξωθεν ἐπισ̣τὰ̣ς̣ἐπιστὰς Εὐ[γέ]ν̣ειο̣ςΕὐγένειος μεμοράριο[ς]μεμοράριος |gap:?|
30 κ̣ατασ̣χ̣εῖνκατασχεῖν ἠξίου καὶ ὑπ̣|gap:3||gap:1|υ̣|gap:1||gap:2|ε̣|gap:2|ὑπ|gap:3||gap:1|υ|gap:1||gap:2|ε|gap:2| δι’ ἀ̣γ̣χι|gap:?|ἀγχι|gap:?|
31 |gap:1|σ̣μ̣ε̣ν̣|gap:2|β̣|gap:1|ο̣ι̣|gap:3||gap:3|ντ|gap:1||gap:3|ω̣ν̣|gap:1|σμεν|gap:2|β|gap:1|οι|gap:3||gap:3|ντ|gap:1||gap:3|ων διάπρασιν |gap:1||gap:20_precision=low| [τὰ]τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα
32 τοῦ ἀδελφοῦ μου ὡς μὴ ἐπὶ κληρονόμο̣ιςκληρονόμοις ἐκείνου τ̣ε̣λ̣ε̣υ̣τ̣[ήσαντος]τελευτήσαντος [καὶ]καὶ [ὡς]ὡς [νῦν]νῦν [ὄντα]ὄντα
33 ἀδέ̣σ̣ποταἀδέσποτα ἐξ αἰτήσεως ἐσχηκέναι παρὰ τῆς ἐνθέου τύ̣[χης]τύχης [τῶν]τῶν [καλλινίκων]καλλινίκων
34 δεσ̣ποτῶνδεσποτῶν ἡμῶ̣νἡμῶν . S-8 ἐν Ἀλεξανδρεια⊢ι⊣Ἀλεξανδρειαι δὲ γενόμενος οὗτος κ̣[αὶ]καὶ [γνοὺς]γνοὺς [ἐκεῖνον]ἐκεῖνον [τὸν]τὸν
35 Ἁρπ̣ο̣κρατίωναἉρποκρατίωνα κ̣λ̣η[ρον]όμονκληρονόμον ἔχειν ἀδελφὸν ὁμοπάτρι̣[όν]ὁμοπάτριόν [τε]τε [καὶ]καὶ [ὁμομήτριον]ὁμομήτριον [,], [ἐμὲ]ἐμὲ [δὴ]δὴ
36 τὸν̣τὸν Ἄμμωνα , παρ[αυτίκ]α̣παραυτίκα εἰς Θηβαίδα ἀνέδραμεν ⋰ἴ⋱[σως]ἴσως [τοῦτο]τοῦτο [πυνθάνεσθαι]πυνθάνεσθαι
36-37 [βου]∤λ̣[ό]μενοςβου∤λόμενος
37 , ἔλεγε[ν]ἔλεγεν [δὲ]δὲ [γ]ρ̣άμματαγράμματα ἔχειν παρὰ τῆς σῆ[ς]σῆς |gap:15_precision=low|
38 κα̣λοῦντάκαλοῦντά με εἰς [τὴν]τὴν [Ἀλεξα]ν̣δρέωνἈλεξανδρέων πόλιν , τὸν καὶ πρὸ τ̣[ῆς]τῆς [τούτου]τούτου [ἀφίξεως]ἀφίξεως [προπαρεσκευασμένον]προπαρεσκευασμένον
39 δε̣ῦροδεῦρο καταπλε[ῦσαι]καταπλεῦσαι [διὰ]διὰ [ταῦ]τ̣α̣ταῦτα τὰ ἀνδράποδα . S-9 ἀφικόμεν̣[ος]ἀφικόμενος [δὲ]δὲ [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [πατρίδα]πατρίδα [τὴν]τὴν [ἐμὴν]ἐμὴν
40 κα̣ὶ̣καὶ γνοὺς τοῦ π̣[ράγματος]πράγματος τ̣ὴντὴν ἀκρίβειαν καὶ ὡς το[ῦ]τοῦ [πρώτου]πρώτου [ἐπιχειρήματος]ἐπιχειρήματος [ἀποτυχών]ἀποτυχών ,
41 λο̣ιπὸνλοιπὸν εἰς ἄλλο τ̣[ι]τι [ἐτράπη]ἐτράπη καὶ περὶ τοῦτο ἐστρέφετο . S-10 φ[ίλους]φίλους [γὰρ]γὰρ [ἀξιώσας]ἀξιώσας [μεταξὺ]μεταξὺ
42 γενέσθαι
42a καὶ Ἀπόλλων
43 ποιητὴς
44 ἀδελφιδοῦς
45 ἐμός , ὃν
46 καὶ σή ,
47 δέσποτα ,
48 περὶ τοὺς
48-49 λό∤[γο]υςλό∤γους
49 ἀρετή
50 τε καὶ
50-51 φιλη∤κοΐα
51-52 γινώ∤σκει
52 τὴν
53 παρὰ σοῦ ,
54 τοῦ ἐμοῦ
55 δεσπότου ,
56 ἐν Θηβα̣ίδιΘηβαίδι
57-58 εὐτυχή∤[σα]νταεὐτυχή∤σαντα
58-59 ἀκρό̣α̣∤[σ]ι̣ν̣ἀκρόα∤σιν
59 |gap:?|
60 καὶ |gap:10_precision=low|α̣|gap:10_precision=low|α τινα καὶ κα̣μ̣ά̣τους̣καμάτους ε̣π̣|gap:10_precision=low|επ|gap:10_precision=low| [ἕως]ἕως [ἂν]ἂν [συλλάβηι]συλλάβηι [καὶ]καὶ
61 [σ]υ̣ναγάγηισυναγάγηι τὰ̣τὰ [ἀνδράποδα]ἀνδράποδα τ̣α̣ῦ̣ταταῦτα τῆιδ̣[ε]τῆιδε [ἐκεῖσε]ἐκεῖσε [ἐσκορπισμένα]ἐσκορπισμένα [καὶ]καὶ [δρασμὸν]δρασμὸν [ἤδη]ἤδη [μελε]μελε
62 [τ]ή̣σαντατήσαντα κα̣[ὶ]καὶ [ὡς]ὡς [ἐν]ἐν [ἐρημίαι]ἐρημίαι [ἀδ]έ̣σποτ̣[α]ἀδέσποτα [ὄντα]ὄντα |gap:?| |gap:?_lines|
63 ἀλλ|g:apostrophe| ἐπε[ιδὴ]ἐπειδὴ |gap:5| [ἐ]ξ̣ετ̣εταράγμ̣ηνἐξετεταράγμην ἐπὶ τῶι παρα̣δό̣ξ̣ω̣ιπαραδόξωι τοῦ πρ[άγματ]οςπράγματος κ̣α̣ὶ̣καὶ σχεδὸν οὐδὲ ἐμαυτοῦ εἶναι ἐδόκουν ὁρῶν τοὺς βουλομένους οὕτως ἄγοντα̣ςἄγοντας καὶ φέροντας τὰ ἡ̣μέτ̣ερ̣αἡμέτερα ὡ̣[ς]ὡς [ἐπ᾿]ἐπ᾿ [ἀνδρῶν]ἀνδρῶν [δήμευσιν]δήμευσιν
64 τι τοιοῦ̣[τον]τοιοῦτον [ἕτερον]ἕτερον [π]επονθότων̣πεπονθότων , ❨ἐ̣ν̣τ̣ε̣θ̣ύμ(ημαι)❩ἐντεθύμημαι , πα̣ρῆλθενπαρῆλθεν δὲ ⸢τ̣ὸ̣⸣τὸ ἡμ̣[έτερον]ἡμέτερον [ἡ]μῖνἡμῖν ε̣ὖεὖ 〚τοῦτο〛τοῦτο ⸢ἀ̣ν̣αγκαίως⸣ἀναγκαίως καὶ ἀσ̣φ̣αλῶςἀσφαλῶς τῶι γραμματ̣είωιγραμματείωι προσθεῖναι̣προσθεῖναι αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ εἰ μὴ διέθετο ἐκε̣ῖ̣ν̣ο̣ς̣ἐκεῖνος μ̣η̣[δὲ]ν̣μηδὲν ἄλλο τ̣ι̣τι π[ερὶ]περὶ [τῶν]τῶν [ἀνδραπόδων]ἀνδραπόδων ,
65 διὰ τοῦτ[ο]τοῦτο [νῦν]νῦν [ἀσφαλί]ζ̣ομαιἀσφαλίζομαι ἀξιῶν κ̣αὶκαὶ δεόμενος τῆς̣τῆς σῆς̣σῆς , δέσποτα , π[ρὸς]πρὸς [τοὺ]ς̣τοὺς νόμους ἀκριβείας , εἴπερ ἀνάγκη με τὴν ἀπάτην φέρειν , κἂν διόρθω̣σ̣ινδιόρθωσιν τοῦ σφάλματος ἐπὶ ❨ὑπομνημ̣(άτων)❩ὑπομνημάτων γ̣ε̣ν̣έ̣σθαιγενέσθαι
65-66 |gap:3||gap:?|∤σθαι
66 · S-11 ε|gap:1||gap:4| [μετὰ]μετὰ [τα]ῦ̣ταταῦτα διαθῆκα̣ι̣διαθῆκαι γεγενημέναι̣γεγενημέναι , ἐπάναγκες κα[ὶ]καὶ [τοῦτο]ν̣τοῦτον πεισθήσεσθαι τοῖς διὰ τῶν διαθη̣κῶνδιαθηκῶν δειχθησομένο̣ιςδειχθησομένοις καὶ μη〚δενὶ〛μηδενὶ πρόκριμα εἶναι|g:middot| εἰ τοῦτο φαίνεται |gap:3|α|gap:1||gap:?|
67 μη̣ς̣|gap:1|ν̣|gap:1|σαυ̣τ̣|gap:2|μης|gap:1|ν|gap:1|σαυτ|gap:2| vestig .|gap:9_precision=low|ο̣υσ̣|gap:?|ι̣α̣|gap:1|.|gap:9_precision=low|ουσ|gap:?|ια|gap:1| S-12 |gap:?|
68 ουσι καὶ ἐμ̣ο̣ὶἐμοὶ ὡ̣σα̣υτ̣|gap:1||gap:8_precision=low|ν̣α̣σ̣|gap:?||gap:2|ε̣ι̣κ̣|gap:1|ὡσαυτ|gap:1||gap:8_precision=low|νασ|gap:?||gap:2|εικ|gap:1| ι̣|gap:4|(…)ι|gap:4|… ο̣ὐδοὐδ |gap:10_precision=low|
69 προὐτρέψατο εἰς δ̣|gap:1|δ|gap:1| αλ̣|gap:2||gap:1||gap:1|αλ|gap:2||gap:1||gap:1| με|gap:1||gap:?||gap:2|σ|gap:2||gap:2||gap:3| πρ̣ὸςπρὸς αὐ̣τὸναὐτὸν |gap:?|
70 α|gap:7|δ̣|gap:5|τ̣ο̣να|gap:7|δ|gap:5|τον παρ̣α̣δό̣ντ̣απαραδόντα μ|gap:?||gap:1| Ἀ̣λ̣εξα̣νδ̣ρ̣εί̣αςἈλεξανδρείας κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣α̣υ̣|gap:1|ταυ|gap:1| |gap:?|
71 |gap:5|σ̣αν̣|gap:4|σ̣εχειν|gap:2|ε|gap:4||gap:?||gap:3||gap:5|σαν|gap:4|σεχειν|gap:2|ε|gap:4||gap:?||gap:3| |gap:?|
72 |gap:?||gap:1|τ̣υ̣|gap:1||gap:3|τ̣ο̣υ̣π̣|gap:?||gap:?||gap:1|τυ|gap:1||gap:3|τουπ|gap:?|