Sematia

p.ammon.2.37.xml

TM: 23640HGV: 23640Date: 348 – 348Place: Alexandria bzw. Panopolis

1 m1 S-1 πολλ[ῆς]πολλῆς [μὲν]μὲν [οἱ]οἱ |gap:8_precision=low| , ὦ̣ δέσποτα , κατ᾿ ἐκεῖνο̣νἐκεῖνον τότε τὸν χρόνον εὐδαιμονίας ἐνεπλήσ̣[θησαν]ἐνεπλήσθησαν ,
2 [ἡ]νίκαἡνίκα τῆς ἐνθέο̣[υ]ἐνθέου [Τύχης]Τύχης [καὶ]καὶ θ̣εῶνθεῶν προνοίας̣προνοίας ἡγουμένης σὺν Ἀγαθῶι Δαίμονι τῆς χώρας τῆς τῶν̣τῶν
3 Θηβαίων προὔστ̣η̣ςπροὔστης κ̣[αὶ]καὶ [παρὰ]παρὰ τοῖς̣τοῖς κ̣ά̣τ̣ωκάτω Α̣[ἰγυ]π̣τ̣ίοιςΑἰγυπτίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις μακάριοι καὶ ζηλωτοὶ
4 ἐώ̣[ικεμεν]ἐώικεμεν [σ]υ̣ν̣[εῖν]α̣ι̣συνεῖναι ἄ̣ρ̣[χοντι]ἄρχοντι τοι[ούτωι]τοιούτωι [εὐτυχήσαντ]εςεὐτυχήσαντες , ὧι πα̣ρ̣α̣π̣λ̣ή̣σ̣ι̣[ο]ν̣παραπλήσιον ἕτερον ἐκείνη ἡ̣ λ̣ῆ̣ξ̣ι̣ς̣λῆξις κ̣η̣δ̣ε̣μόνακηδεμόνα
5 [καὶ]καὶ [προστάτην]προστάτην [οὐ]οὐ τ̣ε̣θ̣έα̣τ̣α̣ίτεθέαταί πω πρότερον . S-2 διάδοχοι δὲ νῦν τῆς εὐδαιμονίας ἡμῶν ἐκείνης οἱ τὴν
6 [λαμπροτάτην]λαμπροτάτην [οἰκο]ῦντεςοἰκοῦντες πόλιν , ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πάλιν ἐν τῶι παρόντι εἰς εὐδαιμονίας μέρος
7 [λογίζομαι]λογίζομαι [φοιτῆσα]ι̣φοιτῆσαι , ὡς ἐπέπρωτο κἀμοὶ δικαστηρίωι{δικαστηρίωι} νῦν{νῦν} ὁμιλεῖν{ὁμιλεῖν} ὑπὸ τοιούτωι ἄρχοντι καὶ
7-8 δι∤καστῆι
8 ἑστάναι δικαζόμενον , οὗ τὸ ∼ἀμείμητον∽ἀμίμητον τῆς κρίσεως ἐν διαφόροις ἔθνεσι καὶ πάλαι καὶ νῦν
9 [π]ε̣ῖ̣ραπεῖρα ἔδ̣ε̣ιξενἔδειξεν . S-3 τοῦ πράγματο̣ςπράγματος τοίνυν τούτου τὴν ὑπόθεσιν ἄνωθεν ἀρξάμενος , ὡς ἔχει , συντόμως τῆι
10 σ̣ῆισῆι ἀ̣ρ̣ε̣τ̣ῆιἀρετῆι , δέσπ[ο]τα̣δέσποτα , πα̣ρ̣α̣τ̣ί̣[θημ]ιπαρατίθημι . S-4 πρὸ πολλο̣ῦ̣πολλοῦ [τινος]τινος χρ̣ό̣ν̣[ου]χρόνου ἀ̣δελφόςἀδελφός τ̣ις̣τις ἐμὸς Ἁρποκρατίων τοὔνομα
11 π[ε]ρὶ̣περὶ λόγους̣λόγους καὶ αὐ̣τ̣ὸ̣ς̣αὐτὸς ἐσ̣π̣ο̣υδακὼςἐσπουδακὼς ἀποδημίαν ὑπερόριον ἔξω τῆς Αἰγύπτου τυγχάνει σ̣τ̣ε̣ι̣λ̣ά̣μ̣ε̣ν̣[ος]στειλάμενος .
12 S-5 ἐντεῦθεν δ̣ὲ̣δὲ [ἀπ]οδη̣[μ]ῶ̣νἀποδημῶν ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς ταυτησ⋰ὶ⋱ταυτησὶ πόλεως κατέλειπεν ἀνδράποδα ⸢ἑαυτοῦ⸣ἑαυτοῦ παρ᾿ ἐμοὶ
12-13 ἐν∤ταυθοῖ
13 τότε δια̣τ̣ρί̣βο̣ν̣τιδιατρίβοντι ἐντε̣ιλάμενόςἐντειλάμενός μοι εἰς Θηβα⋰ί⋱δαΘηβαίδα , καθ᾿ ὃν μέλλω καιρὸν ἀναπλεῦσαι , ἀναγαγεῖν
14 ταῦτα . S-6 ἐγ̣ὼἐγὼ δὲ φυλατ[τό]μ̣ενοςφυλαττόμενος , μὴ ἕν τι τούτων τῶν ἀνδραπόδων ἀπ᾿ ἐμοῦ δρασμῶι χρήσηται ,
15 |gap:3||gap:8| [ἐτύγ]χα̣νενἐτύγχανεν , παρεθέμην Κόμωνί τινι φίλωι ἐκείνου Ἀλεξανδρεῖ ὡς καὶ
16 |gap:15_precision=low| |gap:?||gap:6||gap:4|μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣|gap:?||gap:6||gap:4|μενος δε|gap:4|ς τῶν ἀνδραπόδων
17 [τούτων]τούτων |gap:12_precision=low| ∼κ̣ἀμοὶ∽καὶ $ἐμοὶ ἕπεσθαι , ε[ἰ]ςεἰς Θηβα⋰ί⋱δαΘηβαίδα ἀνήγαγον κατὰ τὰς τοῦ ἀδελφοῦ ἐντολὰς
18 |gap:11_precision=low| ν̣ν ο̣ὐ̣κοὐκ ἐβο̣υ̣λ̣[ή]θηἐβουλήθη , ἀλλὰ̣ἀλλὰ ἐνταῦ̣θ̣αἐνταῦθα ἀναμεῖναι τὴν τοῦ ἀδελφοῦ μου παρουσίαν
19 |gap:6||gap:1|ι̣π̣α̣|gap:1||gap:4||gap:1|ν|gap:6||gap:1|ιπα|gap:1||gap:4||gap:1|ν ἀναγ̣[κά]σ̣αι̣ἀναγκάσαι , ἀλλὰ̣ἀλλὰ [π]αρὰπαρὰ τῶι αὐτῶι Κόμωνι κατέλειπον ὁμολογίαν̣ὁμολογίαν παρ᾿ αὐτοῦ
19-20 ἔγγρα∤[φον]ἔγγρα∤φον
20 [δεξάμενος]δεξάμενος [ὅπ]ω̣ς̣ὅπως ἐ̣π̣α̣ν̣ε̣λ̣θ̣ό̣ν̣τ̣[ι]ἐπανελθόντι [ἐκε]ί̣νωιἐκείνωι ἀποκατ̣α̣σ̣τ̣ή̣σ̣η̣ι̣ἀποκαταστήσηι [τὰ]τὰ [ἐνταυθοῖ]ἐνταυθοῖ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣[άπ]οδαἀνδράποδα ,
21 [προσεδόκων]προσεδόκων [γὰρ]γὰρ [τὴν]τὴν [ἐπάνο]δ̣[ο]ν̣ἐπάνοδον μετ̣[ὰ]μετὰ [βρα]χύν̣βραχύν τ̣ι̣νατινα γ̣ε̣ν̣ήσεσθα̣ιγενήσεσθαι χ̣[ρόνον]χρόνον [.]. S-7 [ἀ]ε̣ὶ̣ἀεὶ δ̣ὲ̣δὲ τ̣οῦτοῦ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ςἀνδρὸς τὴν
22 [ἄφιξιν]ἄφιξιν [πρὸ]πρὸ [ὀ]φ̣θαλ[μῶ]ν̣ὀφθαλμῶν ἔ̣χ̣ω̣ν̣ἔχων κ̣α̣ὶ̣καὶ καθ᾿ ἑ̣κ̣ά̣σ̣την̣ἑκάστην σ̣χε̣δ̣ὸ̣ν̣σχεδὸν ἡμ̣έ̣ρ̣α̣νἡμέραν α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ τ̣ὴν̣τὴν ἐ̣π̣ά̣νοδονἐπάνοδον 23 |gap:?||gap:4|ν γ̣ρ̣αμμά̣τωνγραμμάτων |gap:14_precision=low| ἐ̣π̣ὶἐπὶ τὰ ἀνδρ̣ά̣π̣ο̣δ̣α̣ἀνδράποδα α̣ὐτὸς̣αὐτὸς |gap:3| π̣έμπω̣νπέμπων ε̣ἰ̣ς̣εἰς
24 |gap:?||gap:6| κα̣ὶ̣καὶ |gap:?|ετ|gap:4| κα̣ὶ̣καὶ τότε |gap:3|α̣|gap:7||gap:1||gap:5|ιαν|gap:3|α|gap:7||gap:1||gap:5|ιαν
25 π|gap:15_precision=low| |gap:?|τ̣ὰ̣|gap:?|τὰ ἀνδράποδα κ̣[α]ὶκαὶ |gap:?|κ̣αιου̣|gap:1|το|gap:?|καιου|gap:1|το
26 εγ̣|gap:1||gap:?|εγ|gap:1||gap:?| [ἀ]ν̣τ̣ι̣ποιούμ̣ενονἀντιποιούμενον |gap:2||gap:3||gap:1|ρ|gap:4|ι̣|gap:6||gap:2||gap:3||gap:1|ρ|gap:4|ι|gap:6| ἀδελφ̣|gap:20_precision=low|ἀδελφ|gap:20_precision=low|
27 ἀποδοῦναι |gap:6||gap:?| |gap:?|ειση|gap:6|π̣λ̣ευ|gap:3||gap:?|ειση|gap:6|πλευ|gap:3| |gap:?|
27bis ⸢ἐ̣πιλ̣α̣β̣όντ̣ο̣ς̣⸣ἐπιλαβόντος ⸢|gap:7||gap:?|⸣|gap:7||gap:?|
28 ο̣ςος εμ̣|gap:1||gap:2||gap:2||gap:60_precision=low||gap:1|α̣ιο̣|gap:1|ι̣ωνεμ|gap:1||gap:2||gap:2||gap:60_precision=low||gap:1|αιο|gap:1|ιων
29 |gap:?|
30 |gap:60_precision=low| |gap:15_precision=low|
31 |gap:60_precision=low| |gap:15_precision=low|
32 |gap:60_precision=low| |gap:?| |gap:?_lines|
33,ms ὡ̣ς̣ὡς μὴ ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ [κληρο]ν̣[όμο]ι̣[ς]κληρονόμοις ἐκε[ί]νουἐκείνου τελ̣ε̣[υτήσαντος]τελευτήσαντος [καὶ]καὶ [ὡς]ὡς [νῦν]νῦν [ὄντα]ὄντα ἀ̣δέσποτ̣α̣ἀδέσποτα
34,ms ἡ̣μῖνἡμῖν |gap:1||gap:8| τῆι̣[δε]τῆιδε ἐ̣κε̣ῖσε̣ἐκεῖσε κ̣αὶκαὶ ο|gap:1||gap:20_precision=low||gap:2|α̣|gap:3||gap:?|ο|gap:1||gap:20_precision=low||gap:2|α|gap:3||gap:?|
35,ms |gap:17||gap:3|α̣|gap:1|ησε|gap:1||gap:20_precision=low||gap:2|τ̣ω̣ν̣|gap:3||gap:?||gap:17||gap:3|α|gap:1|ησε|gap:1||gap:20_precision=low||gap:2|των|gap:3||gap:?|