Sematia

p.ammon.1.4.xml

TM: 23632HGV: 23632Date: 348 – 348Place: Panopolis

1 m1 S-1 [Φλαουίωι?]Φλαουίωι [Νεστορίωι?]Νεστορίωι [|vac:?|?]|vac:?| [τῶι?]τῶι [διασημοτά?]τωιδιασημοτάτωι |vac:?| |gap:?| |vac:?| ἐπά[ρχωι]ἐπάρχωι [Αἰγύπτ]ο̣υ̣Αἰγύπτου
2 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ὡρίωνος]Ὡρίωνος [Ὡρίωνος]Ὡρίωνος [διʼ]διʼ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἄμμωνος]Ἄμμωνος [Πετεαρβεσχί]ν̣ι̣οςΠετεαρβεσχίνιος σχολαστικοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [Πανὸς]Πανὸς [πόλεως]πόλεως [τῆς]τῆς [Θηβαίδος]Θηβαίδος [.]. S-2 |gap:?|ιστον ὡς μ̣ηδ̣|gap:2||gap:2||gap:3||gap:3|τ̣|gap:?|ν̣τοςμηδ|gap:2||gap:2||gap:3||gap:3|τ|gap:?|ντος
3 |gap:?|α καὶ κ̣|gap:?|ν̣κ|gap:?|ν
3-4 ε∤|gap:?|τ̣ετεε∤|gap:?|τετε
5 |gap:?||gap:1||gap:?_lines||gap:1-2lines||gap:?_lines|
8 |gap:?|ν τῶν μεγίσ̣[των]μεγίστων |gap:?|
9 |gap:?|ι̣|gap:?|ι ἐνδεικνύμενοι |gap:?|
10 |gap:?|ς̣|gap:?|ς τοῖς ἄλλοις καὶ του|gap:1||gap:?|
11 |gap:?| [κι]νδυνεύεινκινδυνεύειν τῶν ἀν|gap:?|
12 |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [σὲ]σὲ |gap:?| τ̣ὴντὴν καταφυγὴν ποιε|gap:?| με̣ρ̣ο̣|gap:?|μερο|gap:?|
13 |gap:?| κ̣αὶκαὶ παρὰ τοὺς νόμους |gap:?|εμ|gap:2| [δε]σπότηνδεσπότην
14 |gap:?| [κ]αλούμεθακαλούμεθα · S-3 ἔστι δ[ὲ]δὲ |gap:?|μα σ̣ο̣ὶσοὶ ἐπὶ τὴν
15 |gap:?| [π]αρῆλθενπαρῆλθεν καὶ |gap:?|νου διὰ γ̣ραμμάτωνγραμμάτων
16 ∼|gap:?|ὀμ[α]ρτυ|gap:?|εια̣ν∽|gap:?| $ἀπομαρτυρέω $|gap:?|ειαν |gap:3|ηι ἀνὴ̣ρἀνὴρ |gap:2|
17 |gap:?| [τοὺς]τοὺς [θ]εοὺςθεοὺς θρησκ̣|gap:?|ματα̣θρησκ|gap:?|ματα [π]ρ̣ὸ̣ςπρὸς τοῖς υ̣ἱ̣ο̣ῖ̣ς̣υἱοῖς
18 |gap:?|ν̣ούμενος|gap:?|νούμενος ε̣|gap:?|ε|gap:?| ω̣νων δὲ οὐ̣οὐ [τοὺ]ςτοὺς
18-19 ἔχον∤[τας]ἔχον∤τας
19 |gap:?||gap:1| · S-4 ἐπειδὴ ἀρ̣[χιερεὺς?]ἀρχιερεὺς |gap:?| [τ̣ειαν̣]τειαν [γὰ̣ρ]γὰρ [τ̣ὴν]τὴν
20 |gap:?| π̣α̣τρὸςπατρὸς παρ|gap:?| |gap:1|εις φι̣λ̣ο̣[τι]μίαςφιλοτιμίας
21 |gap:?|ναι εἰς τοὺ̣ς̣τοὺς |gap:4||gap:?| [τ]ῆςτῆς ἀρχι̣ε̣ρατικῆςἀρχιερατικῆς
22 |gap:?||gap:1|ι κομίσω κ̣αὶκαὶ ο|gap:1||gap:?|ε καὶ̣καὶ τ̣ῆς̣τῆς
22-23 π̣ροσ∤|gap:?|ε̣ναιπροσ∤|gap:?|εναι
23 ἠξίωσα̣ἠξίωσα καὶ πα|gap:?| ε̣ἶχονεἶχον κ̣ατʼκατʼ ἐμαυτὸν
24 |gap:?| [ἔ]στιἔστι δὲ οὐκ ἄνευ |gap:?|του το[ύτ]ουτούτου σκῆψιν
25 |gap:?|μένους κ̣α̣ὶκαὶ χ|gap:?||gap:1| κατο[χὴ]ν̣κατοχὴν τῆς
25-26 τά∤[ξεως]τά∤ξεως
26 |gap:?| τοῦ π̣α̣ιδ[ὸς]παιδὸς [τὴ]ν̣τὴν φιλοτιμία[ν]φιλοτιμίαν |gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|ο̣μ̣ε̣[ν]|gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|ομεν ἀλλʼ
26-27 ἀπρά∤[γμονα]|gap:?||gap:1||gap:1||gap:3|νἀπρά∤γμονα|gap:?||gap:1||gap:1||gap:3|ν
27 ἐξ ἀρχῆς με κ̣ελευ̣|gap:?|η̣διων̣κελευ|gap:?|ηδιων πάντα
28 |gap:?|τ̣ο̣ν̣|gap:?|τον κατὰ τρόπον ἐδίδα̣σ̣κενἐδίδασκεν |gap:?| [-λ]α̣βὼν-λαβὼν κ[αὶ]καὶ ἐπὶ σχολῆς
29 ἀναγν̣ο̣ὺςἀναγνοὺς πάλ[ιν]πάλιν πρὸς ἐμὲ τὰ βιβλία ἀπέπεμψεν κα[ὶ]καὶ [ο]ὔτεοὔτε ὑπέγραψέν τι οὔτε εἰ[ς]εἰς [τὴν]τὴν τ̣ά̣ξιντάξιν κατ̣α̣θεῖναικαταθεῖναι ἠξίω[σεν]ἠξίωσεν [ὡς]ὡς [μ]ὴμὴ εἶναι του̣|gap:1||gap:1|του|gap:1||gap:1| ⸢|gap:3|⸣|gap:3| ὀ̣ρφαν̣|gap:6||gap:4||gap:1|υ̣μ̣|gap:3||gap:1|ουδ̣|gap:1|ὀρφαν|gap:6||gap:4||gap:1|υμ|gap:3||gap:1|ουδ|gap:1|
30 γάρ ἐσ̣τ̣ι̣νἐστιν ὡς ἀληθῶς ἐπε̣ὶἐπεὶ μηδὲ πράττειν τι̣τι τ̣ῶ̣ντῶν δικαίων πρὸς ἡμᾶς ἐγίνωσκεν κ̣α̣[ὶ]καὶ μ̣ὴμὴ τοῦτο καθʼ ἑαυτὸν ἐλογίσατ̣[ο]ἐλογίσατο [ἐκ]ἐκ [γ]ραμμάτωνγραμμάτων β̣α̣σιλικῶ̣ν̣βασιλικῶν |gap:4||gap:4| [τ]οῖ̣ςτοῖς ∼τ̣ε̣τ̣υχόσιν̣∽τετευχόσιν
31 καὶ̣καὶ [μ]ὴμὴ σοῦ περὶ πράγματος ἀμφισβήτησίν τινα προσδεχομένου καὶ πρὸς κρίσιν εἴ̣τ̣[ε]εἴτε μ̣[ε]τ̣ε̣ώρουμετεώρου εἴτε δι̣ʼδιʼ αὐτὸ γενέσθ[ω]γενέσθω [ὡς]ὡς μ̣ὴμὴ βουλεύε̣σ̣θ̣αιβουλεύεσθαι πρόκει[μαι]πρόκειμαι ἔ[τ]ι̣ἔτι κ̣ατα̣|gap:4|η̣κατα|gap:4|η με
32 πάλαι ἦ̣ν̣ἦν β̣ασιλεὺςβασιλεὺς κρίνας καὶ γράμματα |gap:4||gap:1| βασι̣λ̣ικὰβασιλικὰ προὐτ̣ε̣ίνομενπροὐτείνομεν τὰ πᾶσιν π̣ά̣ν̣ταπάντα ἀνθρώπο̣ι̣[ς]ἀνθρώποις κρίνον̣τακρίνοντα μὴ [ἀ]δ̣[ίκω]ς̣ἀδίκως ὑπʼ ἀνθρ̣ώ̣[π]ωνἀνθρώπων κρ̣ινόμ̣[εν]ο̣ι̣κρινόμενοι ἔ̣ξωἔξω [δικ]α̣ίωνδικαίων
33 ἐκε̣[ῖ]νο̣ι̣ἐκεῖνοι τ̣ῆςτῆς ἀ[ρχιπρο]φ̣[ητ]είαςἀρχιπροφητείας τὴν νομὴν |gap:1|χ̣|gap:1||gap:2||gap:1|ς̣|gap:1|χ|gap:1||gap:2||gap:1|ς υ̣π̣|gap:4||gap:2|υπ|gap:4||gap:2| κ̣[α]ὶ̣καὶ παῖς νῦν ἐπε̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3|ἐπε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3| τ̣ὴντὴν παρά̣δ[οσ]ι̣νπαράδοσιν παρὰ τ̣ο̣ῦτοῦ πατ[ρὸ]ςπατρὸς [πα]ρ̣α̣λ̣αβὼνπαραλαβὼν ὡ̣ςὡς |gap:3|ο̣ι|gap:3|οι ε|gap:1||gap:1|χ̣|gap:1||gap:3|κ̣ο̣|gap:1|λ̣ηκ|gap:7|οντ̣αιε|gap:1||gap:1|χ|gap:1||gap:3|κο|gap:1|ληκ|gap:7|ονται
34 |gap:20| β̣ι̣βλίωνβιβλίων |gap:1||gap:18| β[ί]ο̣υ̣βίου |gap:1|ς̣|gap:1|ς καὶ ἀε̣[ὶ]ἀεὶ θ̣ε̣ο̣ῖ̣[ς]θεοῖς |gap:3||gap:1||gap:9|ι̣α|gap:3||gap:1||gap:9|ια ω̣|gap:1|ω|gap:1| τ̣ο̣υτο̣|gap:5|ι̣κ̣|gap:9|ξα̣|gap:4||gap:3||gap:?|τουτο|gap:5|ικ|gap:9|ξα|gap:4||gap:3||gap:?|
35 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:?_lines|
36 |gap:2_lines||gap:?_lines|
38 |gap:?| ὑπὲρ τοῦ και̣|gap:?|και|gap:?|
39 |gap:?|α φυλάττοντες |gap:1||gap:?|
40 |gap:?||gap:2|β̣|gap:1||gap:1|ο̣|gap:3|ρ̣|gap:1|ι̣ς̣|gap:?||gap:1|α̣υ̣τ̣|gap:1||gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|β|gap:1||gap:1|ο|gap:3|ρ|gap:1|ις|gap:?||gap:1|αυτ|gap:1||gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:?|
41 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1|ς̣|gap:?||gap:2||gap:1||gap:1|ς ἀπράγμονα̣|gap:1||gap:2||gap:17|ἀπράγμονα|gap:1||gap:2||gap:17| [ἀ]ν̣ειλομ|gap:?|ἀνειλομ|gap:?|
42 |gap:?|κ̣|gap:3||gap:?|κ|gap:3| ἀ̣φῆκενἀφῆκεν τῆς προτά[σεως]προτάσεως |gap:10|ματος τ|gap:?|
43 |gap:?| [ἱε]ρ̣ατικῶιἱερατικῶι ∼ταμείωι∽ταμιείωι τ̣|gap:14|τ|gap:14| [ἀ]δελφιδ|gap:?|ἀδελφιδ|gap:?|
44 |gap:?| κ̣α̣|gap:1||gap:3|κα|gap:1||gap:3| ὑπ̣ον|gap:1||gap:20||gap:1|ὑπον|gap:1||gap:20||gap:1| πάντα|gap:?|
45 |gap:3|ι̣|gap:3|ι ο̣ὔ̣τ̣ε̣οὔτε τὴ[ν]τὴν τοῦ πα[τρὸ]ςπατρὸς χώραν πα̣ῖ̣ς̣παῖς |gap:1||gap:16|ειν ταυτ|gap:75|
46 [κ]α̣ὶκαὶ τῶν νόμων [τῶ]ν̣τῶν ἐκ παλαιοῦ κελ̣[ευόντων]κελευόντων |gap:7||gap:1|ν τοῦ πατ̣[ρὸς]πατρὸς |gap:80|
47 |gap:2|σθεισαν τῶι ἱ̣ερατ̣[ικ]ῶιἱερατικῶι λόγωι προσαγα̣[γ]εῖνπροσαγαγεῖν |gap:1||gap:10|μ̣α|gap:1||gap:10|μα ὕστερο|gap:?||gap:1||gap:2|ης κα̣θ̣α̣|gap:5||gap:1|θ̣νο|gap:1||gap:2||gap:1|καθα|gap:5||gap:1|θνο|gap:1||gap:2||gap:1|
48 [τ]ῆςτῆς πατρῴας τάξε[ως]τάξεως [τ]ῶιτῶι παιδὶ φυλάττ̣[ε]σ̣θαιφυλάττεσθαι η|gap:11||gap:1|ε̣ι̣η|gap:11||gap:1|ει δ̣ι̣ὰδιὰ του̣|gap:1||gap:?|σ̣ι̣ν̣του|gap:1||gap:?|σιν κ̣αὶκαὶ τὸ εἰσκρ[ιτικὸν]εἰσκριτικὸν κατὰ τοὺς
49 ν̣ό̣μουςνόμους καταβαλε̣ῖ̣νκαταβαλεῖν , ὁ̣ δ̣ὲδὲ δικαιότατος ἡμ[ῶ]νἡμῶν ἀρχι̣[ερεὺς]ἀρχιερεὺς |gap:5| [οὐ]οὐ παράπαν ἐμοὶ |gap:2||gap:?| [ἀ]ν̣α̣φορὰνἀναφορὰν πρου̣τ̣[είν]ε̣τοπρουτείνετο ἀλλʼ
50 [ε]ἰςεἰς ἀπειλὰς καὶ τὰ το[ι]α̣ῦτατοιαῦτα καθʼ ἡμῶν ἐτρ[ά]π̣ηἐτράπη , ἴσω[ς]ἴσως [καθʼ]καθʼ [ἑα]υτὸνἑαυτὸν λογιζόμ[ενος]λογιζόμενος |gap:?||gap:1||gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣ρ̣ᾶ̣γμαπρᾶγμα
50-51 [ἀνα]μ̣φισβή∤τ̣ητονἀναμφισβή∤τητον
51 εἰς ἀμφισβήτησ̣ινἀμφισβήτησιν ἄγειν ἐθέλοι τοῖς |gap:14|ην ἑαυτὸν διδοὺ[ς]διδοὺς |gap:70|
51-52 [πέ]∤φυ̣κεπέ∤φυκε
52 γίγνεσθαι π̣ά̣ν̣[τ]ωςπάντως με εἰς ἔφεσιν α|gap:13|μ̣ιςα|gap:13|μις γάρ ἐστι τῶν ἐκ̣|gap:70|ἐκ|gap:70|
53 διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ παράπ̣[α]νπαράπαν ἐμοῦ ἀκούειν η|gap:8||gap:1| τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα τ̣ο̣ῦτοῦ αὐτὸν προκαλ|gap:70|
54 [τ]ὰτὰ ἑαυτοῖς πρακτέα ἀ̣λ̣λὰἀλλὰ καὶ πρὸς ἐνιαυτ[ὸν]ἐνιαυτὸν |gap:8|αντα ἐντα̣[ῦθ]άἐνταῦθά με κατέσχεν |gap:?||gap:2||gap:?|
55 κτισμῶι καὶ χρόνῳ καὶ τριβῆι ἀπαγα̣[γ]ε̣ῖ̣[ν]ἀπαγαγεῖν [ἐ]μὲἐμὲ ἡγούμε̣ν̣ο̣ς̣ἡγούμενος καὶ προδώσε|gap:?|ν̣αι̣προδώσε|gap:?|ναι |gap:?|
56 ἐπὶ τὸ σεμνότατον τ̣[ο]ῦ̣τοτοῦτο δικαστήριον νῦν̣νῦν κ̣α̣[ταφε]ύγωκαταφεύγω ὅπως [ἐ]νταῦθαἐνταῦθα ὅπου οὐδε̣|gap:12|οὐδε|gap:12| [αὐ]τ̣ο̣κρατ̣ο̣ρ̣|gap:2||gap:1|ο̣υ̣ς̣|gap:2||gap:?|αὐτοκρατορ|gap:2||gap:1|ους|gap:2||gap:?|
57 δείκνυται κἂν μείζο̣ν̣εςμείζονες ὄντες τύχωσι |gap:7| [μ]έσωςμέσως ἔχει [κ]α̣ὶκαὶ εἴ τί ἐστι τῶν πα|gap:?||gap:1|σθηι κα[ὶ]καὶ τῶι πα̣|gap:?|πα|gap:?|
58 διὰ τῆς εὐσεβεστάτης̣εὐσεβεστάτης σου ἀποφάσεως κ|gap:1||gap:9| [πλ]ηρωθῆνα[ι]πληρωθῆναι ὅπως καὶ θεοῖς |gap:?| [ὁμολογο]ύμενοιὁμολογούμενοι χάριτα[ς]χάριτας |gap:?| [διευτύχει]διευτύχει
59 |vac:?| Αὐρή[λιος]Αὐρήλιος Ὡ̣ρίωνὩρίων Ὡρίωνος [ἐπ]ι̣δ̣έ̣δ̣[ω]καἐπιδέδωκα δ̣ι̣[ὰ]διὰ [Ἄ]μμωνοςἌμμωνος θείου Π̣[ετεαρβεσχίνιος]Πετεαρβεσχίνιος [σχολαστικοῦ]σχολαστικοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [Πανὸς]Πανὸς [πόλεως]πόλεως [τῆς]τῆς [Θηβαίδος]Θηβαίδος |gap:?|