Sematia

p.amh.2.142.xml

TM: 21707HGV: 21707Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [ἀ]ληθευοντ|gap:24|αδιαφερο|gap:1||gap:?|ἀληθευοντ|gap:24|αδιαφερο|gap:1||gap:?|
2 |gap:?| ἔρρωσο . S-2 Μάρκ[ῳ]Μάρκῳ |gap:15| [λαμπ]ροτάτοις̣λαμπροτάτοις ς̣|gap:2||gap:8||gap:2||gap:5||gap:4||gap:2|ς|gap:2||gap:8||gap:2||gap:5||gap:4||gap:2| |gap:12|
3 |gap:?| [ἡ]γεμόνιἡγεμόνι Αὐγουσταμ[νίκης]Αὐγουσταμνίκης [παρὰ]παρὰ [Αὐρ]ηλίουΑὐρηλίου Γερμαν[οῦ]Γερμανοῦ [Ὥ]ρ̣ο̣υ̣Ὥρου ἀπὸ |gap:1||gap:4|ν̣|gap:4||gap:9||gap:1||gap:4|ν|gap:4||gap:9|
4 |gap:?| ὥρῃ τοῦ θεοῦ ὑπάρχει μοι [περὶ]περὶ [ἐποίκ]ι[ο]ν̣ἐποίκιον Θμοιούθεως ε|gap:2|η̣ςε|gap:2|ης ὀγδοήκον[τ]α|num:80|ὀγδοήκοντα|num:80| ἀρούρας ἀ̣πὸἀπὸ τ̣ῶντῶν
5 |gap:?|ν ∼μεχρις∽μέχρι δ[ε]ῦροδεῦρο καὶ ταύτας γεωρ[γήσας]γεωργήσας [ἐ]κμισθῶἐκμισθῶ αὐτὰ τοῖς β[ου]λομένοιςβουλομένοις [τῶ]ν̣τῶν φόρω̣νφόρων καὶ τελῶν̣τελῶν [κα]τὰκατὰ
6 |gap:?| [κοι]ν̣ῶ̣κοινῶ τινι λόγῳ χρησάμενοι Παλὶτ [Ὥ]ρο̣υ̣Ὥρου καὶ τὰ τούτου τέκνα καὶ Περὶτ Μερκο[υ]ρίουΜερκουρίου καὶ Κολλούθ[η]νΚολλούθην ἀδελφὸν
7 |gap:?| [λῃστικῷ]λῃστικῷ [τ]ρό̣πῳτρόπῳ ἐπ[έ]βησανἐπέβησαν τῇ ἡμετέρᾳ μου γῇ βουλόμενοι αὐτὰ γεωργῆσαι καὶ ⋰ἵ⋱ναἵνα αὐτοῖς λογοποιήσομαι
7-8 ἐπῆλ∤[θον]ἐπῆλ∤θον
8 |gap:?| [πάντ]ε̣ς̣πάντες αὐτῶν μικρ[ο]ὶμικροὶ καὶ μεγάλοι μετὰ ῥοπάλων καὶ ξιφῶν βουλόμενοι ἀναιρῆ̣σ̣αιἀναιρῆσαι με , καὶ ἀπρεπῆ ῥήματά μοι
9 |gap:?|η|gap:2|ανων ἀκοῦσαι εἰ μὴ κατὰ θεῖον ἐξείλησα ἀπʼ αὐτῶν ἔμελλον ἂν καὶ τὸ ζῆν κινδυνεύειν
9-10 καταφρο∤|gap:?|ζοντ|gap:1|ς
10 ἐξου̣[σ]ίαςἐξουσίας , καὶ ἐνέτυχα τῷ σῷ ἀδε[λ]φῷἀδελφῷ Φιλαγρίῳ περὶ τούτ[ω]ντούτων καὶ ἐκέλευσεν διʼ ὑπομνημάτων τῷ
11 |gap:?|υπόλεως παρ[α]δ̣ο̣ῦ̣ν̣αίπαραδοῦναί μοι τὴν γῆν καὶ τοῦ ἐξάκτορος κατὰ [ἀ]κολουθίανἀκολουθίαν ἐπέστειλεν τῷ πραιποσίτῳ τοῦ πάγου
12 |gap:?||gap:1|με̣νι|gap:?||gap:1|μενι ὁριο[δ]είκτῃὁριοδείκτῃ καὶ γενάμενοι ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν καὶ ἀναμετρήσαντες τὸν κλῆρον παραδέδωκάν μοι
13 |gap:?| ἔ̣γγραθονἔγγραθον προ[σ]φώνησινπροσφώνησιν κατέθεντό μοι , ὅπερ καὶ ἐπιδεικνύω . S-3 πάλιν μετὰ τὸ γεωργῆσαί με αὐτὰ ἐπὶ πέντε|num:5| ἔτη
14 |gap:?| κ̣αὶκαὶ οὐκ εἴασ[ά]νεἴασάν μοι πάλιν γεωργῆσαι καταφρονήσαντες τῆς περὶ ἐμὲ ἀπραγμοσύνης καὶ τοῦ σχήματος καὶ τῶν
15 |gap:?||gap:1|ουντές τ̣[ε]τε [τῷ]τῷ περὶ [αὐτ]οὺςαὐτοὺς πλούτῳ καὶ τῇ ἐπὶ τόπων τυραννίᾳ χρώμενοι ἐμοῦ τελοῦντος ∼ἀποικαρποῦνται∽ἀποκαρποῦνται .
16 S-4 |gap:?| ὑπογραφῆς κελεῦσα[ι]κελεῦσαι [τ]ῷτῷ πραιπόσιτῳ τ[ῶ]ντῶν κάστρων ⋰Ἱ⋱ππώνωνἹππώνων τῆς ∼ἐγγιστη̣∽ἐγγίστης πεδατούρας ἐπαναγκάσαι τοὺς ἐγγεγραμμένους
17 |gap:?| [ἡμετέρ]αςἡμετέρας μου γῆς τῶ[ν]τῶν |gap:3||gap:1||gap:1|ω̣ν|gap:3||gap:1||gap:1|ων , ἔτι μὴν κ[αὶ]καὶ ἀποκαταστῆσαί μοι τοὺς φό[ρο]υςφόρους τοῦ τοσο[ύ]τουτοσούτου χρόνου ⋰ἵ⋱ναἵνα ταῦτα ἀπολαβὼν εὐγνωμονήσω
18 |gap:?| [τ]ὰ̣τὰ δημόσια τελῶ ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐ̣τ̣ῶ̣ναὐτῶν , ἐπὶ δὲ ἀντιλέγουσιν [τού]τουςτούτους παραπεμφθ[έντα]ςπαραπεμφθέντας ∼με͂ν̣αι∽μεῖναι εἰς [τὸ]τὸ ∼ἀχ̣ρ[α]ν̣το∽ἄχραντόν σου δικαστήριον ἐμοῦ ἑτοίμως ἔχοντος
19 |gap:?| [τ]οὺςτοὺς πόδας χ[άρ]ιτάςχάριτάς σ̣ο̣ισοι τ̣ὰ̣ς̣τὰς μεγίσ[τας]μεγίστας [διὰ]διὰ παντὸς ὁμ[ολ]ογήσωὁμολογήσω . S-5 διευτύχ[ε]ιδιευτύχει . m2 S-6 Αὐρήλιος Γερμανὸς προκείμενος
19-20 ἐπιδε∤|gap:?|
20 [Εὐ]δ̣αίμον̣οςΕὐδαίμονος ἄρξας Ἡρ̣α̣[κλ]έ̣ο̣[υς]Ἡρακλέους πόλεως ❨ἔγρ(αψα)❩ἔγραψα [ὑπ]ὲρὑπὲρ αὐτοῦ γράμ[μ]αταγράμματα μὴ εἰδότος .