Sematia

p.aberd.44.xml

TM: 28296HGV: 28296Date: 176 – 300Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨π̣[α]ρ̣έ̣σ̣χ̣η(κεν)❩παρέσχηκεν εἰς̣εἰς ❨Ε̣ὐη(μερείαν)❩Εὐημερείαν
2 Σ̣α̣ρ̣απίωνΣαραπίων ❨ἐ̣ξάγ(ων)❩ἐξάγων ἐπὶ ὄνῳ̣ὄνῳ
3 ἑνὶ|num:1| ❨ὀρόβ(ου)❩ὀρόβου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας τρε̣ῖ̣ς̣τρεῖς γ|num:3| .
4 S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1| Παῦνι
4-5 ἑκκ̣α̣ι̣δεκ[ά]∤[τ]ῃἑκκαιδεκά∤τῃ
5 ιϛ|num:16| .