Sematia

o.ont.mus.2.270.xml

TM: 75290HGV: 75290Date: 1 – 400Place: Theben

1 m1 S-1 Ψενχῶνσις Ἑριέω[ς]Ἑριέως
2 Ψενχῶνσις Δ|gap:4||gap:?|
3 ∼Ψενχώνσιος∽Ψενχῶνσις Μ̣|gap:3||gap:?|Μ|gap:3||gap:?|
4 Ψενχῶνσις τ̣οῦτοῦ κ̣|gap:?|κ|gap:?|
5 ❨[Ψεν]χ̣ῶν(σις)❩Ψενχῶνσις Πετεμε̣|gap:?|Πετεμε|gap:?|
6 [Ψενχῶ]ν̣σιςΨενχῶνσις ❨ν(εώτερος)❩νεώτερος Φε̣|gap:3||gap:?|Φε|gap:3||gap:?|
7 |gap:?||gap:2||gap:?|
8 |gap:?_lines|