Sematia

61080.xml

TM: 61080HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἰλιάδος]Ἰλιάδος β|num:2|
2 [Ἄλλοι]Ἄλλοι [μέν]μέν [ῥα]ῥα [θεοί]θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ̣ἱπποκορυσταὶ
3 [εὗδον]εὗδον [παννύχιοι]παννύχιοι [,], [Δ]ίαΔία δ’ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος ,
4 [ἀλλ’]ἀλλ’ [ὅ] [γε]γε [μερμήριζε]μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆ̣α̣Ἀχιλῆα
5 [τιμήσῃ]τιμήσῃ [,], [ὀλέσῃ]ὀλέσῃ [δὲ]δὲ [π]ολέαςπολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαι̣ῶνἈχαιῶν
6 [ἥδε]ἥδε [δέ]δέ [οἱ]οἱ [κατὰ]κατὰ [θυμὸ]νθυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή ,
7 [πέμψαι]πέμψαι [ἐπ’]ἐπ’ [Ἀτρεΐδῃν]Ἀτρεΐδῃν Ἀ̣γ̣α̣μέμν<ον>αἈγαμέμνονα οὖλον ὄνειρον ·
8 S-2 [καί]καί [μιν]μιν [φωνήσας]φωνήσας [ἔπ]εαἔπεα πτερόεντα προσηύδα ·
9 S-3 [βάσκ’]βάσκ’ [ἴθι]ἴθι [,], [οὖλε]οὖλε [ὄνειρε]ὄνειρε θ̣οὰςθοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ·
10 S-4 [ἐλ]θὼνἐλθὼν [ἐς]ἐς [κλισίην]κλισίην [Ἀγ]αμέμνονοςἈγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο
11 [π]άνταπάντα μά[λ’]μάλ’ [ἀτρεκέως]ἀτρεκέως [ἀ]γορευέμενἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω .
12 S-5 θωρῆξαί [ἑ] [κέλευε]κέλευε [κάρ]η̣κάρη κ̣ομόωνταςκομόωντας Ἀχαιούς
13 πανσσυδίῃ · S-6 [νῦν]νῦν [γάρ]γάρ [κε]νκεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν
14 Τρώων: ο̣[ὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ [ἔτ’]ἔτ’ [ἀμφὶς]ἀμφὶς Ὀ̣λύμπιαὈλύμπια δώματ’ ἔχοντε[ς]ἔχοντες
15 ἀθάνατ[οι]ἀθάνατοι [φράζονται]φράζονται [,], ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντα[ς]ἅπαντας
16 Ἥρη λισσομ[ένη]λισσομένη [,], [Τρώ]εσσιΤρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπτα̣ι̣ἐφῆπται .
17 S-7 ὣς φάτο , βῆ [δ’]δ’ [ἄρ’]ἄρ’ [ὄ]νειροςὄνειρος ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσε<ν>ἄκουσεν .
18 S-8 καρπαλίμως δ’ ἵκανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ,
19 βῆ̣βῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἀτρεΐδην Ἀγαμέμνονα · S-9 τὸν δὲ κίχανεν
20 εὕδοντ’ ⸢α⸣α ἐν κλισίηι , περὶ δ’ ἀμβρόσιος κέχυ[θ’]κέχυθ’ [ὕ]π̣ν̣ο̣ς̣ὕπνος .
21 S-10 στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηλη⋰ΐ⋱ῳΝηληΐῳ ⋰υ⋱ἷͅυἷͅ ἐ̣ο̣ι̣[κώς]ἐοικώς
22 Νέστορι , τόν ῥα μάλιστα γερόντω̣[ν]γερόντων [τῖ’]τῖ’ [Ἀγαμέμνων]Ἀγαμέμνων [·]·
23 S-11 τῶι μιν ἐεισάμενος προσεφώνε[ε]προσεφώνεε [θεῖος]θεῖος [ὄνειρος]ὄνειρος [·]·
24 S-12 ‘εὕ[δε]ις‘εὕδεις , Ἀτρέος ⋰υ⋱ἱὲυἱὲ δαΐφ̣ρονοςδαΐφρονος ἱππ̣[οδάμοιο]ἱπποδάμοιο [·]·
25 S-13 ọὐ̣oὐ χ̣ρ̣ὴ̣χρὴ παννύχιον ε̣[ὕ]δεινεὕδειν βουληφ̣[όρον]βουληφόρον [ἄνδρα]ἄνδρα
26 [ᾧ] [λαοί]λαοί [τ’]τ’ [ἐ]πιτετρά[φ]αταιἐπιτετράφαται καὶ τό[σσα]τόσσα [μέμηλεν]μέμηλεν [.].
27 S-14 [νῦν]νῦν [δ’]δ’ [ἐμ]έθενἐμέθεν ξύν[ες]ξύνες ὦκα · S-15 Διὸς δέ τοι [ἄγγελός]ἄγγελός [εἰμι]εἰμι [,],
28 [ὃς]ὃς [σεῦ]σεῦ [ἄν]ευθενἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδ[εται]κήδεται [ἠδ’]ἠδ’ [ἐλεαίρει]ἐλεαίρει [.].
29 S-16 [θωρῆξαί]θωρῆξαί [σ]εσε κ̣έλευσεκέλευσε κάρη κομόωντ̣α̣ς̣κομόωντας Ἀ̣χ̣[αιούς]Ἀχαιούς
30 [πασσυδίῃ]πασσυδίῃ [·]· S-17 [νῦν]νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυι[α]ν̣εὐρυάγυιαν
31 [Τρώων:]Τρώων: [οὐ]οὐ [γὰ]ργὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
32 [ἀθάνατοι]ἀθάνατοι [φ]ρ̣ά̣ζονταιφράζονται , ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
33 [Ἥρη]Ἥρη [λισσο]μ̣ένηλισσομένη , Τρώεσσι̣Τρώεσσι δὲ̣δὲ κήδε’ ἐ̣φῆπταιἐφῆπται
34 [ἐκ]ἐκ [Διός]Διός [.]. S-18 [ἀλ]λ̣ὰἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί , μηδέ σε λήθη
35 [αἱρείτ]ω̣αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήηι̣ἀνήηι .
36 S-19 ὣ̣ς̣ὣς ἄρ̣[α]ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο , τὸν δὲ λίπ’ αὐτοῦ
37 [τὰ]τὰ ⦑φρ̣[ο]νέοντ’⦒φρονέοντ’ ⦑〚φρονεωντ〛⦒φρονεωντ ἀνὰ θυμόν , ῥ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλεν ·
38 S-20 φῆ γὰρ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ
39 ν̣ή̣πιοςνήπιος , οὐδὲ τὰ ᾔδη , ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα ·
40 S-21 θ̣ή̣σεινθήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλ̣ενἔμελλεν ἐπ’ [ἄλγεά]ἄλγεά [τε]τε [στοναχάς]στοναχάς [τε]τε
41 Τ̣ρ̣ωσίΤρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ [κρατερὰς]κρατερὰς [ὑσμίνα]ς̣ὑσμίνας .
42 S-22 ἔ̣γ̣ρ̣ε̣τ̣ο̣ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου , θείη δέ μ[ιν]μιν [ἀμφέχυτ’]ἀμφέχυτ’ [ὀμφή]ὀμφή [·]·
43 S-23 ἕ̣ζ̣ε̣τ̣ο̣ἕζετο δ’ ὀρθωθείς , μαλακὸ[ν]μαλακὸν [δ’]δ’ [ἔνδυνε]ἔνδυνε [χιτῶνα]χιτῶνα [,],
44 κ̣α̣λ̣ὸ̣ν̣καλὸν ν̣η̣γ̣άτεοννηγάτεον , περὶ δὲ μ[έγα]μέγα [βάλλετο]βάλλετο [φᾶρος]φᾶρος [,],
45 π̣ο̣σ̣σ̣ὶ̣ποσσὶ δ̣’δ’ ὑ̣πὸὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδ[ήσατο]ἐδήσατο [καλὰ]καλὰ [πέδιλα]πέδιλα [,],
46 ἀ̣μ̣φ̣ὶ̣ἀμφὶ δ̣’δ’ ἄ̣ρ̣’ἄρ’ ὤ̣μοισινὤμοισιν βάλετο [ξίφος]ξίφος [ἀργυρόηλον:]ἀργυρόηλον:
47 ε̣ἵ̣λ̣ε̣τ̣ο̣εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατ̣ρ̣[ώϊον]πατρώϊον [,], [ἄφθιτον]ἄφθιτον [αἰεὶ]αἰεὶ
48 σ̣υ̣ν̣συν τ̣ῷ̣τῷ ἔ̣β̣ηἔβη κατὰ νῆας Ἀ̣[χαιῶν]Ἀχαιῶν [χαλκοχιτώνων]χαλκοχιτώνων [.].
49 S-24 Ἠ̣ὼ̣ς̣Ἠὼς μ̣έ̣ν̣μέν ῥ̣αῥα θεὰ προσεβή̣σ[ετο]προσεβήσετο [μακρὸν]μακρὸν [Ὄλυμπ]ονὌλυμπον
50 [Ζ]η̣νὶΖηνὶ φ̣ό̣ωςφόως ἐρέουσα καὶ ἄ[λλοις]ἄλλοις [κέλευσε]κέλευσε
51 [α]ὐ̣τ̣ὰ̣ρ̣αὐτὰρ ὃ̣ κηρύκεσσι λιγυφ[θόγγοισι]λιγυφθόγγοισι [κέλευσε]κέλευσε
52 κ̣η̣ρύσσεινκηρύσσειν ἀγορήνδε κάρ[η]κάρη [κομόωντας]κομόωντας Ἀχαιούς .
53 S-25 ο̣ἳοἳ μὲν ἐκήρυ̣σσονἐκήρυσσον , τοὶ δ’ ἠγ[είροντο]ἠγείροντο [μάλ’]μάλ’ [ὦ]κ̣αὦκα .
54 S-26 [β]ουλὴβουλὴ δὲ πρῶτον μεγαθύμ[ων]μεγαθύμων [ἷζε]ἷζε [γερόντ]ω̣νγερόντων
55 [Ν]ε̣στορεήιΝεστορεήι παρὰ ν⊢η⊣⋰ῒ⋱νηῒ Πυλοι[γενέος]Πυλοιγενέος [βασιλῆο]ς̣βασιλῆος .
56 S-27 [τ]οὺςτοὺς γε συγκαλ̣έσαςσυγκαλέσας πυκ̣ινὴνπυκινὴν ἠ[ρτύνετ]ο̣ἠρτύνετο βο̣υλήνβουλήν ·
57 S-28 Κλ̣ῦ̣τ̣εΚλῦτε φίλοι · S-29 θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνε̣ι̣ρ̣ο̣ς̣ὄνειρος
58 ἀμβρο[σ]ίηνἀμβροσίην διὰ νύκτα · S-30 μάλιστα δὲ Νέ[στορι]Νέστορι [δίῳ]δίῳ
59 [εἶδός]εἶδός [τε]τε [μ]έγεθόςμέγεθός τε φυήν τ’ ἄ̣γχ̣ισταἄγχιστα ἐῴκει .
60 S-31 [στῆ]στῆ [δ’]δ’ [ἄρ’]ἄρ’ [ὑπ]ὲρὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον [ἔε]ι̣π̣ε̣ν̣ἔειπεν ·
61 S-32 [Εὕδεις]Εὕδεις [,], [Ἀτρέος]Ἀτρέος [υ]ἱ̣ὲυἱὲ δαΐφρον[ο]ς̣δαΐφρονος ἱπποδάμοι̣ο̣ἱπποδάμοιο ·
62 S-33 [οὐ]οὐ [χρὴ]χρὴ [παννύχ]ιονπαννύχιον εὕδειν [β]ουληφόρονβουληφόρον ἄ̣ν̣δ̣ρ̣α̣ἄνδρα ,
63 [ᾧ] [λαοί]λαοί [τ’]τ’ [ἐπιτετ]ράφαταιἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε̣<ν>μέμηλεν .
64 S-34 [νῦν]νῦν [δ’]δ’ [ἐμέθεν]ἐμέθεν ξύνες ὦκα · S-35 Διὸς δέ τοι [ἄγγελός]ἄγγελός [εἰμι]εἰμι [,],
65 [ὃς]ὃς [σεῦ]σεῦ [ἄνευθεν]ἄνευθεν [ἐὼ]νἐὼν μέγα κή̣δ̣[ετ]αικήδεται ἠδ’ ἐλε̣α̣[ίρει]ἐλεαίρει [.].
66 S-36 [θωρῆξαί]θωρῆξαί [σε]σε [κέλ]ευσεκέλευσε κάρη κ̣ομ̣ό̣ω̣νταςκομόωντας Ἀχα[ιούς]Ἀχαιούς
67 [πασσυδίῃ]πασσυδίῃ [·]· S-37 [νῦν]νῦν [γ]άργάρ κεν ἕλο̣ι̣ς̣ἕλοις π̣ό̣λινπόλιν εὐρυάγυ[ιαν]εὐρυάγυιαν
68 [Τρώων]Τρώων [·]· S-38 [οὐ]οὐ [γὰρ]γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλ̣ύ̣μπιαὈλύμπια δώματ’ [ἔχοντες]ἔχοντες
69 ἀθ[ά]ν̣[α]τ̣[ο]ι̣ἀθάνατοι φ̣ράζονται:φράζονται: ἐπέγν̣αμψενἐπέγναμψεν γὰρ ἅ[παντας]ἅπαντας
70 Ἥρ̣η̣Ἥρη λ̣ι̣σ̣σ̣ο̣μ̣έ̣ν̣η̣λισσομένη , Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐ[φῆπται]ἐφῆπται
71 ἐ̣κ̣ἐκ Δ̣ι̣ό̣ς̣Διός · S-39 ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ἀλλὰ σ̣ὺ̣σὺ σ̣ῇσ̣ι̣ν̣σῇσιν ἔχε φρεσίν . S-40 ὣς [ὃ] [μὲν]μὲν [εἰπὼν]εἰπὼν
72 ᾤ̣χ̣ε̣τ̣’ᾤχετ’ ἀ̣π̣ο̣π̣τάμενοςἀποπτάμενος , ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπν[ος]ὕπνος [ἀνῆκεν]ἀνῆκεν [.].
73 S-41 ἀ̣λ̣λ̣’ἀλλ’ ἄ̣γ̣ε̣τ̣’ἄγετ’ αἴ ∼κέμ∽κεν πως θωρήξομεν υἷας Ἀχα[ιῶν]Ἀχαιῶν [.].
74 S-42 π̣ρ̣ῶ̣τ̣α̣πρῶτα δ̣’δ’ ἐ̣γὼνἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι , θέμι[ς]θέμις [ἐστί]ἐστί [,],
75 κ̣α̣ὶ̣καὶ φ̣ε̣ύ̣γ̣ε̣ινφεύγειν ἐν νηυσὶ πο̣λ̣υ̣κλήϊ̣σ̣ι̣πολυκλήϊσι κελεύσω ·
76 S-43 ὑ̣μ̣ε̣ῖ̣ςὑμεῖς δ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν .
77 S-44 ἤτ̣ο̣ι̣ἤτοι ὅ̣ γ̣’γ’ ὣ̣ςὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο , τοῖσι δ’ ἀνέστη
78 Ν̣έ̣σ̣τ̣ω̣ρ̣Νέστωρ , ὅ̣ς̣ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος ,
79 ὅ̣ σ̣φ̣ι̣ν̣σφιν ἔ̣ϋἔϋ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε̣νμετέειπεν ·