Sematia

o.elkab.90.xml

TM: 24525HGV: 24525Date: 127 – 127Place: Eileithyiopolis

1 m1 S-1 Σισ̣ό̣ν̣χ̣ι̣ςΣισόνχις Νιαρ̣α̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣Νιαραῦτος γρα̣|gap:?|γρα|gap:?|
2 ι̣α̣|num:11|ια|num:11| ❨(ἔτους?)❩ἔτους Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣Ἁδριανοῦ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ια|num:11| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2|
3 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| Φαῶφι κ|num:20| .
4 S-2 Ἁθ[ὺρ]Ἁθὺρ ❨ὁμο(ίως)❩ὁμοίως διὰ τοῦ ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ |gap:4||gap:3|τ(…)|gap:4||gap:3|τ…
5 ς|gap:4||gap:4| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| .
6 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| [Ἁθ]ὺρἉθὺρ δ|num:4| .