Sematia

o.douch.4.362.xml

TM: 73915HGV: 73915Date: 301 – 425Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 τῷ ❨κυρ(ίῳ)❩κυρίῳ ❨ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ(ῷ)❩ἀδελφῷ Χ̣ρήσ̣τ̣ῳ̣Χρήστῳ
2 Ἀ̣ν̣δ̣ρόν̣ι̣κ̣οςἈνδρόνικος ❨ἐ̣π̣ιμε̣λ̣(ητὴς)❩ἐπιμελητὴς
3 χ̣α̣ί̣ρε̣ι̣ν̣χαίρειν . S-2 π̣α̣ρά̣σ̣χο̣υ̣παράσχου τ̣ῷτῷ
4 ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῳἀδελφῳ Ἰ¨ω̣άνι̣ς̣Ἰ¨ωάνις
5 σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣σίτου ❨γ̣(εου)χ̣(ικῷ)❩γεουχικῷ ❨(μέτρῳ)❩μέτρῳ μόδ̣ι̣α̣μόδια
6 ἑ̣π̣τ̣ὰἑπτὰ [❨γί(νεται)❩]γίνεται [❨(μόδια)❩]μόδια [ζ|num:7|]ζ|num:7| |gap:1| ❨Σ̣ε̣σ̣(ημείωμαι)❩Σεσημείωμαι