Sematia

p.flor.2.154v.xml

TM: 11012HGV: 11012Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἀλυπίου .
2 S-2 ἅμα τῷ δέξασθαί μου τὰ
2-3 [γράμ]∤ματαγράμ∤ματα
3 δήλωσόν μοι πό[σας]πόσας
4 ἀρτάβας ἐμέτρησας τοῖ[ς]τοῖς
5 δεκαπρώτοις ὑπὲρ
5-6 μετρ̣[η]∤μάτωνμετρη∤μάτων
6 καὶ πόσας λοιπάζ[εις?]λοιπάζεις [ἵνα]ἵνα
7 εἰδῶ · S-3 ἐὰν δέ τι λοιπάζῃ ἄνε[υ]ἄνευ
8 ἐμῶν γραμμάτων μὴ μετρήσῃς .
9 m2 S-4 καὶ εἴ τι δέονται ἔχειν
9-10 ὑ∤μῶν
10 καὶ τοῦτο
10-11 δήλω∤σον
11 . S-5 ἐρρῶσθαί σε ❨εὔχο(μαι)❩εὔχομαι .
12 S-6 ❨σε(σημείωμαι)❩σεσημείωμαι m1 Ἡρωνείνῳ ❨φρ(οντιστῇ)❩φροντιστῇ ❨Θεαδε(λφείας)❩Θεαδελφείας .
13 S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| Χοιὰκ ιε|num:15|
15,ms m3 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἀλυπίου Ἡρωνε[ί]νῳἩρωνείνῳ ❨φρ(οντιστῇ)❩φροντιστῇ Θεαδελφείας