Sematia

p.petr.3.112e_v.xml

TM: 7745HGV: 7745Date: – Place:

1 m1 S-1 γίνεται τῶν ἀνηλωμάτων ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ια|num:11| Δχνζ|num:4657| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| δ|num:1/4_tick|
2 σὺν δὲ τοῖς εἰς Μέμφιν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κβ|num:22| Βχνζ|num:2657| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| δ|num:1/4_tick|
3 καὶ τὸ ὑπὲρ ❨ἀν(ηλωμάτων)❩ἀνηλωμάτων ἕως Τῦβι ❨(τάλαντα)❩τάλαντα νη|num:58| Βωκδ|num:2824| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
4 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα π|num:80| Ευπβ|num:5482| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
5 ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τὸ̣τὸ παρ[ὸ]νπαρὸν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα νη|num:58| Γφν|num:3550| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| δ|num:1/4_tick| ❨χ̣(αλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(1)❩⧼|num:1|1⧼|num:1|
6 |gap:4||gap:2| τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους εἰς τὸ β|num:2| ❨(ἔτος)❩ἔτος
7 ζυτηρᾶς σνγ|num:253| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
8 ἀπὸ ιδ(…)ιδ… ρ|num:100|
9 |g:unintelligible| ⊢α⊣α γ|num:3| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
10 ἐπ̣ικ̣η̣ςἐπικης |g:unintelligible| ἀπὸ ιδ(…)ιδ… κγ|num:23| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
11 |gap:4||gap:1|του μ|num:40|
12 καὶ ἀπὸ ιδ(…)ιδ… κε|num:25|
13 τετάρτης ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
14 κολλύβου ἀπὸ ιδ(…)ιδ… ρ|num:100|
15 ἔργων ε|num:5|
16 |gap:4||gap:2| ιδ(…)ιδ… |gap:2|
17 |gap:2|κην |gap:3|
18 ἁλικῆς ια|num:11| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
19 ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων ξα|num:61| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
20 ❨(ἑβδομηκονταρούρων)❩ἑβδομηκονταρούρων ιδ|num:14| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
21 ❨(τριακονταρούρων)❩τριακονταρούρων α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
22 ❨μισ(θοφόρων)❩μισθοφόρων ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται ϙ|num:90| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
23 [ἐ]ννόμιονἐννόμιον καὶ ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν λγ|num:33| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
24 ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων υκζ|num:427| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
25 ❨(ἑβδομηκονταρούρων)❩ἑβδομηκονταρούρων θ|num:9| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨(γίνονται)❩γίνονται υο|num:470| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1|
26 [χ]ηνῶνχηνῶν τοκάδων ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
27 ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων ϙϛ|num:96| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται ϙζ|num:97|
1 ἀμπελικῆ[ς]ἀμπελικῆς |gap:?|
2 παραδείσων |gap:?|
3 ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν ἀμπελώ̣ν̣ω̣[ν]ἀμπελώνων |gap:?|
4 καὶ ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων |gap:?|
5 ἐποφ|gap:2||gap:?|
6 ❨(τριακονταρούρων)❩τριακονταρούρων λ|num:30| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| |gap:?|
7 |gap:16_lines_precision=low|
22 |gap:8_lines|