Sematia

p.oxyrhyncha.24.xml

TM: 703732HGV: 703732Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [|gap:1|]|gap:1| |gap:3|ην̣|gap:1||gap:3|ην|gap:1| |gap:2||gap:2| |gap:2||gap:1|ων
2 |gap:3| τ̣ος̣τος |gap:1||gap:3|δο̣ύλου|gap:1||gap:3|δούλου καὶ
3 Ἀλεξάν̣[δρο]υ̣Ἀλεξάνδρου |gap:4| α̣(…)α…
4 καὶ Ὥρο̣υ̣Ὥρου [ἀ]σ̣ιλλοφόρουἀσιλλοφόρου
5 κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ῆ̣[ς]τῆς τούτου γυναικός
6 Σ̣ọή̣ριο̣[ς]Σoήριος [τ]ῶ̣ντῶν ἐκ τῆς
7 κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣κώμης [ἐρ]γ̣ασ̣ί̣α̣ι̣ἐργασίαι
7-8 ∼χ̣ρωι∤μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣∽χρω∤μένων
8 κ̣α̣ὶ̣καὶ
8-9 π̣αραπωλούν∤τ̣ω̣ν̣παραπωλούν∤των
9 ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῆ̣ι̣τῆι κ̣ώμηικώμηι
10 ἔλαιον ⸢καὶ⸣καὶ ⸢|gap:19|⸣|gap:19| π[αρ]ὰ̣παρὰ τ̣ὰτὰ περὶ τῶν
11 το̣ι̣ο̣ύ̣τωντοιούτων
11-12 π̣ρ̣ο̣στετα∤γμέναπροστετα∤γμένα
12 συμβέβηκεν
13 οὐκ̣οὐκ ∼ὀ̣λία∽ὀλίγα μο̣ιμοι β̣λ̣ά̣βηβλάβη γενέσθαι
14 καὶ τ̣ὸ̣τὸ βασιλι̣κ̣ὸν̣βασιλικὸν ἔ̣λαιονἔλαιον
15 ἄπρατον [γ]ε̣νέ̣[σθ]α̣ι̣γενέσθαι καὶ |gap:1|
16 |gap:1|η̣|gap:1|η ἐ̣ν̣ἐν α̣|gap:3||gap:2|ι̣|gap:3||gap:1|ιςα|gap:3||gap:2|ι|gap:3||gap:1|ις καταλυ̣σ̣ι̣|gap:1|καταλυσι|gap:1|
17 |gap:2|εσθαι . S-2 ἀξιῶ ο̣ὖνοὖν ⸢|gap:8|⸣|gap:8| σε
17-18 ὑπο∤τ̣ά̣ξ̣[α]ι̣ὑπο∤τάξαι
18 τὸ ὑπόμνημα οἷς
19 κα̣θήκεικαθήκει , ἵνα διαληφθῆι
20 περὶ αὐ̣τῶναὐτῶν .
21 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους λε|num:35| Φαῶφι γ|num:3|