Sematia

p.col.2.1-r-4col4.xml

TM: 10461HGV: 10461Date: – Place:

1 m1 S-1 Δε̣[ίῳ]Δείῳ [καὶ]καὶ Σαβείνῳ ❨γεγυμ(νασιαρχηκότι)❩γεγυμνασιαρχηκότι κ[αὶ]καὶ ❨[μ]ετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τ̣ρ̣α̣π̣(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 ο[ἱ]οἱ ❨[ὑπογ]ε̣γρα(μμένοι)❩ὑπογεγραμμένοι δ̣η̣μ̣όσιοιδημόσιοι καὶ ❨ἰ[δι]ιωτικ(οὶ)❩ἰδιιωτικοὶ
2-3 κτηνο∤τ[ρόφοι]κτηνο∤τρόφοι
3 τ̣ῶν̣τῶν ἐ̣ξ̣ῆςἐξῆς κω[μῶ]νκωμῶν διὰ Χρυ̣σᾶΧρυσᾶ
4 ἀπ̣[οσυσ]ταθέντοςἀποσυσταθέντος ἀπέχομ̣ενἀπέχομεν παρʼ
4-5 ὑ∤μῶ̣ν̣ὑ∤μῶν
5 [τὰ]ςτὰς ἐπισ̣τ̣α̣λείσαςἐπισταλείσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὸ
5-6 Πτο∤λεμ[αίου]Πτο∤λεμαίου
6 ❨β̣ασ̣ιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γ̣ρ[α]μ̣μ(ατέως)❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος ❨διαδε̣χομ(ένου)❩διαδεχομένου
7 καὶ τ[ὴν]τὴν ❨[στ]ρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τῶν̣τῶν δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| μερίδων , ἃς
7-8 ᾐτη∤σάμ̣ε̣θ̣[α]ᾐτη∤σάμεθα
8 ἐπισ̣ταλῆναιἐπισταλῆναι ∼ἡ̣μεῖν∽ἡμῖν ὑπὲρ
9 φορέ̣[τρ]ωνφορέτρων π[υ]ροῦπυροῦ καὶ κριθῆς ὧν
9-10 κατή∤ξ̣α̣μ̣[εν]κατή∤ξαμεν
10 ἀπὸ θη[σ]αυρῶνθησαυρῶν τῆς ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μερίδος
11 εἰς [τοὺ]ςτοὺς ὅρ̣μο̣υςὅρμους ἀπεργασίας ❨γεν̣ομ̣(ένης)❩γενομένης
12 ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ στ̣ρα̣τ̣ηγῷστρατηγῷ Δημητρίῳ ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος
13 ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρταβῶν)❩]ἀρταβῶν μθ|num:49| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τὰς
14 ❨συν̣[αγ]ο̣μ̣(ένας)❩συναγομένας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τϙθ|num:399| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅵|num:1/2| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick| ὡς ❨τ(ῶν)❩τῶν ρ|num:100| ❨(ἀρταβῶν?)❩ἀρταβῶν
15 δ̣ρ̣[α]χ̣[μῶν]δραχμῶν [υπ|num:480|]υπ|num:480| [,], [τὰς]τὰς ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς η|num:8| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , τὰς ἐπὶ
16 τ̣ὸτὸ αὐ̣[τὸ]αὐτὸ ❨[ἀ]ρ̣γ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υη|num:408| . S-3 ἔστι δέ · S-4 ❨Μούχ(εως)❩Μούχεως ❨δημ̣(οσίων)❩δημοσίων .
17 S-5 ❨Π̣αχ[νοῦβ(ις)]❩Παχνοῦβις Παχνούβεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| ϛ|num:1/6_tick|
18 Ἄρ̣ε̣ω[ς]Ἄρεως ❨[δη]μ̣(οσίων)❩δημοσίων . S-6 Ἄρης ❨Ὀρσενούπ(εως)❩Ὀρσενούπεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick|
19 Κ̣ε̣|gap:?|Κε|gap:?| κομ(…)κομ… . S-7 ❨Ὀννῶφ(ρις)❩Ὀννῶφρις ❨Ἡρακλήο(υ)❩Ἡρακλήου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| .
20 S-8 Πανο[ῦ]ρ̣ιςΠανοῦρις Πανούρεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| . S-9 Ἁρμιῦσις
21 Ἁ̣τ̣ρ[έω]ςἉτρέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-10 ❨Ὀρσενοῦπ(ις)❩Ὀρσενοῦπις ❨Τιθείο(υς)❩Τιθείους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| .
22 S-11 ❨Κ̣ε̣ρ̣[κεσο]ύ̣χ(ων)❩Κερκεσούχων ❨δημοσίω(ν)❩δημοσίων . S-12 Αὐλῆρις ❨ἀπάτ(ωρ)❩ἀπάτωρ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| ϛ|num:1/6_tick| κδ|num:1/24_tick|
23 Ἄρης̣Ἄρης |gap:?|εως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| ∼κ∽κδ|num:1/24_tick| .
24 S-13 Πα|gap:3||gap:1|ρις ❨κ(αὶ)❩καὶ Πανεσνεὺς Πετεσούχου
25 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick| [κδ|num:1/24_tick|]κδ|num:1/24_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-14 ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Παποντ(ῶτος)❩Παποντῶτος
26 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅷|num:2/3| ❨[κ]ρ̣ιθ̣(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| . S-15 Αὐρῆλις ❨ἀπάτ(ωρ)❩ἀπάτωρ ἀπὸ Ἄρεως
27 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-16 ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick|
28 ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-17 ❨ἰδιωτικ(ῶν)❩ἰδιωτικῶν ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως . S-18 Διογένης ❨Θέωνο(ς)❩Θέωνος
29 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιγ|num:13| . m2 S-19 Χρυσᾶς ❨ἀποσυσταθ(εὶς)❩ἀποσυσταθεὶς ἀπέχω
30 τὰς τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς
30-31 τετρα∤κο̣σί̣[α]ςτετρα∤κοσίας
31 ὀκτώ . S-20 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υη|num:408| καθὼς ❨πρόκιτ(αι)❩πρόκιται .
32 S-21 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1|[η|num:8|]α|num:1|η|num:8| Ἀντωνί̣νο̣υἈντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
33 Μ̣ε̣χεὶρΜεχεὶρ κθ|num:29| .