Sematia

p.cair.masp.1.67020.xml

TM: 36786HGV: 36786Date: 566 – 573Place: Aphrodites Kome? (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:stauros| τὸ γονικὸν ὑμῶν καὶ ἐνδιάθετον καὶ μεγαλοπρεπὲς αἷμα δικαιοσύ⸢νη[ν?]⸣δικαιοσύνην
2 ἔμφυτον ἐ⸢δί⸣κτωνἐδίκτων ἀ̣ε̣ὶ̣ἀεὶ φυλάττει περὶ πάντας · S-2 μάλιστα δὲ ὀφείλει ἐπὶ πλεῖ⸢ον⸣πλεῖον ,
3 ἐπὶ τῆς ∼τηληκαύτης∽τηλικαύτης ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν εὐαρχ⸢ε⸣ίαςεὐαρχείας , ἐνδείξασθαι τοῖς δέουσι καὶ
4 βουλομένοις τυχεῖν π⸢α⸣ρηγορίαςπαρηγορίας τῶν ἑαυτῶν ἀδικημάτων , τὴν ∼ἀσυχῆ∽ἀζηχῆ
5 ∼θλεῖψιν∽θλῖψιν ὑ̣π̣οφέρουσινὑποφέρουσιν . S-3 ἐπε̣ὶ̣ἐπεὶ οὖν , δέσποτα , μετὰ τὸν ❨δεσ[π]ότ(ην)❩δεσπότην Θεόν , εὐεργέτα , ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸν ι̣⸢|gap:3|ε̣ν̣⸣ι|gap:3|εν
6 πρόστατα πάσης τῆς ἐπαρχ⸢ε⸣ίαςἐπαρχείας , ὡς ἀπὸ Δίος γένους λελάχατε αἵμα τῷ ἀληθεῖ ,
7 πρὸς τὴν ∼ὁμωνημίαν∽ὁμωνυμίαν τῶν ἀειμνήστων καὶ ❨μεγαλοπρ(εστάτων)❩μεγαλοπρεστάτων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν γο[ν]έ̣ωνγονέων , ❨παρακαλ[ο]ῦ̣με(ν)❩παρακαλοῦμεν
8 το̣ι̣γ̣α̣ρ̣οῦντοιγαροῦν ∼κα[θ]εικετεύοντες∽καθικετεύοντες κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐνορκοῦντες κατὰ τοῦ ἀενάου Θεοῦ τὴν ὑμῶν ❨λα̣μπ̣ρ̣(οτάτην)❩λαμπροτάτην
9 καὶ ❨μεγαλοπρ(επεστάτην)❩μεγαλοπρεπεστάτην ∼δε̣σ̣π̣ο̣τεια∽δεσποτείαν , κατελεῆσαι τ̣ο̣[ὺ]ς̣τοὺς βε̣βλη̣μένουςβεβλημένους ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ⸢Ἀφ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣τ̣ης⸣Ἀφροδίτης ἐπὶ δημοσίᾳ φυ̣λ̣ακ̣ῇ̣φυλακῇ .
10 S-4 οἷον γὰρ ⸢φιλότεκνοι⸣φιλότεκνοι πατέρες ∼ἡμῶν∽ὑμῶν , πάντων τῶν ∼ἀπερε̣στάτων∽ἀπεριστάτων ἐστε ∼πανοίκτισται∽πανοίκτιστοι , ∼κιμήλιοι∽κειμήλιοι
11 πάσης τῆς ἐπαρχ⸢ε⸣ίαςἐπαρχείας , καὶ πενήτων ∼θρεπτητορ̣ε̣ς̣∽θρεπτῆρες καὶ τυφλῶν καὶ ∼εὔσφλα̣γ̣χνο̣ι̣∽εὔσπλαγχνοι
12 δοτῆρες , ἵνα μὴ τῇ λιμῷ ἀνάγχωντ̣αιἀνάγχωνται τὰ ∼ἀθλει̣ώ̣τατα∽ἀθλιώτατα αὐτῶν τέκνα . S-5 ἐπὰν γὰρ
13 συμ̣β̣ῇσυμβῇ τῷ̣τῷ π̣έ̣ν̣ητ̣ι̣πένητι συσταλῆναι τὰς χεῖρας , ἀποκλείεται καὶ τὸ στόμα · S-6 καὶ πρὸς
14 εἴδησιν τῆς ∼ἀλ̣η̣θεινοῦ∽ἀληθινοῦ ὑ̣μῶνὑμῶν ∼δ̣ι̣δ̣α̣σκαλείας∽διδασκαλίας , ὡς κ̣α̣θ̣ʼκαθʼ ὑποτελεῖς̣ὑποτελεῖς [τυ]γχάνουσιντυγχάνουσιν
15 ἀλλὰ μόνον χειρότεχνοι τυγχάνουσιν , καὶ ∼οὐκ∽οὐχ ἑτέρας πολιτείας σ̣ύγκει⸢ν⸣ταισύγκεινται εἰ
15-16 πα̣[ρα]∤σταίηπαρα∤σταίη
16 τῷ ὕψει ὑμῶν ∼γυμμνασσέσθ̣ωσαν∽γυμναζέσθωσαν ἕκαστος τῷ ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ ἐπιτηδεύματι , ἐπειδή⸢περ⸣ἐπειδήπερ
17 γναφεῖς καὶ χαλκ⸢ε⸣ῖςχαλκεῖς καὶ τέκτονες ⸢❨κ(αὶ)❩⸣καὶ ⸢∼πακτοποιοί∽⸣πακτωνοποιοί ⸢,⸣, καὶ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἐστιν ἐ̣ρ̣γόχειρονἐργόχειρον ἀπὸ γονέω̣νγονέων
18 καὶ π̣ρ̣ογόνωνπρογόνων , ε̣ἰ̣εἰ μὴ τὸ̣τὸ τῆς τοιαύτης τέχνης τὸ ἐπίκτημα · S-7 ἅπαξ οὖν , ❨δέσπο(τα)❩δέσποτα , τὸν δέοντα
19 [σ]ω̣φρονισμὸνσωφρονισμὸν ἐπ̣είχασινἐπείχασιν , πολλῶν ἤδη̣ἤδη γ̣ε̣ν̣αμένωνγεναμένων ἡμερῶν ἐ̣νἐν κατ⸢ε⸣ιργασμένῃκατειργασμένῃ .
1 S-8 ∼παρακλεῖσθε∽παρακαλεῖσθε τῇ ἐμφύτῳ ὑμῶν ἀγ̣ά̣πῃἀγάπῃ μετὰ τὸν Θεὸν κινηθῆναι
2 εἰς αὐτούς̣αὐτούς , καὶ προστάξαι τούτους ἀπολῦσαι , πρῶτον μ̣ὲ̣ν̣μὲν δ̣ιὰδιὰ τὸ
3 ψυχωφ̣ελὲςψυχωφελὲς ὑμῶν καὶ διὰ τὴν συνέχουσαν αὐτοὺς ∼μεγ̣άλλη̣ν̣∽μεγάλην
4 μετριοσύνην καὶ τὴν τῶν τέκν̣ω̣ν̣τέκνων α̣ὐ̣⸢τ⸣ῶ̣ν̣αὐτῶν ∼ἀτροφείαν∽ἀτροφίαν · S-9 λυσιτελές
5 ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ἐστιν καὶ τοῦτο τῷ δημοσίῳ λόγῳ , ⋰ἵ⋱ναἵνα κ̣αὶκαὶ ἕκαστος τὰ τῆ[ς]τῆς ∼τέχνες∽τέχνης
6 ⸢ἐντόπια⸣ἐντόπια λειτουργήματα ἐκτελέσας , καιροῦ καλοῦ̣ντοςκαλοῦντος ἐπὶ τὰ συνήθ̣η̣συνήθη γε̣ω̣ργί[α]γεωργία
7 ⸢δεῖται⸣δεῖται ἐ̣π̣ι̣|gap:4||gap:3|ἐπι|gap:4||gap:3| γὰρ ἡ̣ αὐτὴ γεωργία τῆς ἐξ ἑκάστου αὐτ̣ῶναὐτῶν σ̣υ̣νελ[ε]ύσεωςσυνελεύσεως
7a τυ|gap:4||gap:1|εστι μάλιστα |gap:4||gap:1|ω
8 ε̣ι̣ει κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣ν̣ε̣ν̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ποθ̣ε̣νανεν|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ποθεν αὐτῶν τὸν σ̣πόρ̣ονσπόρον φιλοκαλε̣[ῖσ]θ̣α̣[ι]φιλοκαλεῖσθαι .
9 S-10 μ̣ὴ̣μὴ ο̣ὖ̣ν̣οὖν ἀ̣π̣ο̣τ̣ύ̣χ̣ω̣ἀποτύχω τῆς̣τῆς [π]α̣[ρ]α̣κ̣λ̣ή̣σ̣ε̣ω̣ς̣παρακλήσεως κ̣α̣ὶ̣καὶ τῆς αἰτήσεω̣ςαἰτήσεως , τὴν σωτηρ̣ί̣[αν]σωτηρίαν
10 τῶν φιλτάτ[ων]φιλτάτων |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:3| κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣ε̣ι̣|gap:2|αει|gap:2|
11 π|gap:4||gap:4||gap:2|τοι περὶ πᾶν τι οὖν π̣[ερισ]π̣ο̣ύ̣δ̣α̣[στον]περισπούδαστον [τῷ]τῷ [Θεῷ]Θεῷ ἔ̣ρ̣γονἔργον τολμηρ̣ὸ̣[ν]τολμηρὸν
12 τολμώτατα 〚τὴν〛τὴν ἐ̣νετόλμ̣ησ̣α̣ἐνετόλμησα μ̣ὲ̣ν̣μὲν γ̣ρ̣ά̣ψ̣αιγράψαι οὐκ ελειων μήτ̣ε̣μήτε ν̣ε̣ι̣|gap:3|νει|gap:3|
13 ἀλλὰ καθικετε⸢ύ⸣ωνκαθικετεύων καὶ ἀφορμὰς τοὺς ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ὡς ∼σωφοῖς∽σοφοῖς ∼σωφοτέροις∽σοφωτέροις
14 ἔσεσθαι , δέσποτα ε̣ὐ̣ε̣ρ̣γ̣έ[τα]εὐεργέτα ἀ̣πὸἀπὸ ὑ̣π̣ά̣τωνὑπάτων προστάτα |g:stauros|