Sematia

p.cair.masp.1.67007.xml

TM: 18983HGV: 18983Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| χ[μ]γχμγ |gap:?| [Γαβριηλ]ί̣ῳΓαβριηλίῳ Θ[εο]δώρῳΘεοδώρῳ [Κ]ωνστα̣ντίνῳΚωνσταντίνῳ Ἰουλιανῷ Μαρτυρίῳ Ἀθ̣[α]νασί[ῳ]Ἀθανασίῳ τ̣ῷτῷ ❨ἐ̣[νδοξ(οτάτῳ)]❩ἐνδοξοτάτῳ ❨στρα̣τη̣[λ(άτῃ)]❩στρατηλάτῃ
2 |gap:?| [δουκ]ὶ̣δουκὶ κ̣[αὶ]καὶ [αὐ]γου[στα]λ̣ί[ῳ]αὐγουσταλίῳ [τῆ]ςτῆς Θηβ̣[αίων]Θηβαίων [χώ]ρ[α]ςχώρας τὸ̣τὸ [β|num:2|]β|num:2| . S-2 δέ[η]σ[ι]ςδέησις καὶ ⋰ἱ⋱[κ]εσί[α]ἱκεσία [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [Μ]αξιμίνουΜαξιμίνου
3 |gap:?| [ἐλεείνου]ἐλεείνου μ̣ο̣ν̣[ά]ζ[ο]ντοςμονάζοντος , καταμ[έν]ο̣ντο̣ς̣καταμένοντος ἐν [τῷ]τῷ ὁσ[ί]ῳὁσίῳ κοινοβίῳ [❨το(ῦ)❩]τοῦ ❨ὁσιωτ(άτου)❩ὁσιωτάτου π[ατ]ρὸ̣ς̣πατρὸς ἄ̣[π]αἄπα ❨⋰Ἱ⋱ερη[μ]ίο(υ)❩Ἱερημίου ἐν τῇ ⸢❨Ἀ̣ν̣τ̣α̣ί̣(ου)❩⸣Ἀνταίου
4 |gap:?|ων [δεσ]πότηςδεσπότης οἰκουμενικὸς ἡμῶ[ν]ἡμῶν βα[σ]ιλε̣[ὺ]ς̣βασιλεὺς τὴν αἰσία̣[ν]αἰσίαν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν [π]ρ[ο]είλατοπροείλατο ⋰ὑ⋱[περ]φυΐαν̣ὑπερφυΐαν
5 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων ∼θ[εσπί]ζαι∽θεσπίσαι κατ|g:apostrophe|η[ξίω]σενκατ|g:apostrophe|ηξίωσεν ἄρχειν τὴ[ν]τὴν ὑμ[ετ]έρανὑμετέραν ❨ἐν[δ]ό[ξ(ου)]❩ἐνδόξου [❨ὑπ(ερ)❩]φ̣υ⋰ΐ⋱ανὑπερφυΐαν τη|gap:2|αμιμη̣|gap:3|ο̣|gap:2|τη|gap:2|αμιμη|gap:3|ο|gap:2|
6 |gap:?| [τὴ]ν̣τὴν ἀθ[λίαν]ἀθλίαν Θηβαίων χ[ώ]ρ̣α̣[ν]χώραν διορθῶσαι α[ὐτὴ]ναὐτὴν καὶ ❨το(ὺ)ς❩τοὺς τα[ύτης]ταύτης [οἰ]κήτορ̣α̣ςοἰκήτορας πρ̣ηνεὶ[ς]πρηνεὶς [π]επτω⸢κότ[ας]⸣πεπτωκότας
7 |gap:?| [τοῦτο]τοῦτο [ἐπιστάμε]νοςἐπιστάμενος ἀκρι[βῶς]ἀκριβῶς [προσπί]π[τ]ων̣προσπίπτων [τοῖ]ςτοῖς ἀνεπάφ̣[οις]ἀνεπάφοις ⋰ὑ̣⋱μ̣[ῶν]ὑμῶν [ἴχ]ν̣εσιἴχνεσι |gap:4||gap:1||gap:1|ο|gap:1|[βου]-λόμε̣ν̣[ος]|gap:4||gap:1||gap:1|ο|gap:1|βου-λόμενος
8 |gap:?| [τῷ]τῷ [κατʼ]κατʼ [ἐμὲ]ἐμὲ [πρά]γμ[α]τιπράγματι [τοιοῦτον]τοιοῦτον [ἔχ]οντιἔχοντι [τ]ὸ̣ν̣τὸν τ̣ρ̣όπ̣οντρόπον |gap:1||gap:1|σα̣μ̣αλ̣|gap:3|η|gap:1||gap:1|σαμαλ|gap:3|η απολ̣|gap:2|απολ|gap:2| κα̣[τ]α̣γ̣ο|gap:3|καταγο|gap:3| τον
9 |gap:?||gap:1|α̣ν|gap:2|τατο̣[υ]ς̣|gap:?||gap:1|αν|gap:2|τατους |gap:3||gap:3|ε̣νος|gap:3||gap:3|ενος |gap:2|ο̣|gap:2|ν̣|gap:2|ο|gap:2|ν κ̣|gap:2|κ|gap:2| πραγμα|gap:4|ει πο̣|gap:2|εξω̣|gap:4||gap:3|ο̣μ̣ι̣πο|gap:2|εξω|gap:4||gap:3|ομι
10 |gap:?|ο̣υ|gap:?|ου μ̣[ὴν]μὴν ἀλλὰ κα̣ὶ̣καὶ |gap:2|θο|gap:3||gap:1|ον̣οι|gap:1||gap:1||gap:4||gap:2|θο|gap:3||gap:1|ονοι|gap:1||gap:1||gap:4| ❨το(ῦ)❩τοῦ ποτ̣|gap:2|ο̣ς̣ποτ|gap:2|ος |gap:1|ων κατ̣ὰκατὰ [τ]ύ̣χ[η]ν̣τύχην τὴν̣τὴν ἐ̣[μ?]ὴν̣ἐμὴν
11 |gap:?|ε̣ω̣ς|gap:?|εως τῆς ἐμ[ῆ?]ςἐμῆς πατ̣|gap:4|ωςπατ|gap:4|ως ἐπ̣ι̣|gap:4||gap:3|εσειἐπι|gap:4||gap:3|εσει μ̣ά̣ρ̣τ[υρ]αμάρτυρα κ[αλῶ]καλῶ τ̣ὸντὸν ❨δ̣ε̣σπ(ότην)❩δεσπότην ❨Θ(εὸ)ν❩Θεὸν ὡς ἀψευδῶς̣ἀψευδῶς
12 |gap:?||gap:1|ενος τὸν̣τὸν εκ|gap:4| π̣α̣ρʼπαρʼ ἐ̣μ̣ο̣[ῦ]ἐμοῦ |gap:3||gap:1| [π]αρασχεῖνπαρασχεῖν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨το̣(ύ)το(υ)❩τούτου [❨χρ(υσοῦ)❩]χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ιβ|num:12| ου|gap:2|
13 |gap:?|κ̣ο̣υμ̣ένης|gap:?|κουμένης καὶ |gap:4|ε̣ι̣ν|gap:4|ειν δω|gap:2||gap:3||gap:2| [π?]ένησιπένησι κα[ὶ]καὶ τῷ ἐμῷ κ[οι]ν̣[οβ]ίῳκοινοβίῳ κ[αὶ?]καὶ α̣ὐτηαὐτη
14 |gap:?| καὶ ❨το(ῦ)τον❩τοῦτον τὸν [πο]λ̣υτίμ̣η̣[τον]πολυτίμητον |gap:2||gap:3| καὶ πά[ντ]α̣πάντα τὰ ὄντ̣[α]ὄντα μοι διδ̣[ό]ναιδιδόναι
15 |gap:?||gap:1|εψιας αρι|gap:3|ε̣αρι|gap:3|ε καρτ̣ο|gap:4||gap:1||gap:3|ηκαρτο|gap:4||gap:1||gap:3|η καὶ τα|gap:1||gap:1| πρὸς α|gap:3|ν επιζ|gap:4||gap:1|
16 |gap:?| ἐποιήσατό μ[οι]μοι [με]τ̣ὰμετὰ ⋰ὕ⋱β[ρ]ε̣ω̣ς̣ὕβρεως · S-3 ὅθεν ἀναγκ[αίω?]ςἀναγκαίως π[ρ]ο̣σ̣[έ]δ̣ρα̣μονπροσέδραμον [πρὸ]ς̣πρὸς
17 |gap:?|ς ὅπως εἰ παρ[ασταί]ηπαρασταίη ⋰ὑ̣⋱μ̣ῖ̣ν̣ὑμῖν κ̣α̣[τε]λεῆσαίκατελεῆσαί με κ̣[αὶ]καὶ ἐκδικ̣[ῆ]σ̣α̣ί̣ἐκδικῆσαί με ⋰ἵ⋱να̣ἵνα [τ]ὸ̣ντὸν
18 |gap:?|ς τῆς ⋰ὑ⋱μετέρα[ς]ὑμετέρας ❨[ἐ]νδόξο(υ)❩ἐνδόξου φιλ̣[αν]θρωπίαςφιλανθρωπίας π[ρὸς]πρὸς [τ]ὸντὸν ❨δεσπό(την)❩δεσπότην ❨Θ(εὸ)ν❩Θεὸν ⋰ἱ⋱κετ[ήρ]ιο̣[ν]ἱκετήριον
19 |gap:?| [τοῖς]τοῖς [ὑμ]ῶ̣νὑμῶν ∼χαρίζασ[θ]αι∽χαρίσασθαι τέκνοις |gap:3| [αὐ]ξηθῆνα̣ι̣αὐξηθῆναι |gap:3| ❨το(ύ)τοις❩τούτοις ἐν ἐλέει καὶ ∼[οἰ]κτειρμ⸢ο̣ῖ̣ς̣⸣∽οἰκτιρμοῖς
20 |gap:?| ❨|gap:?|ορο(υ)❩σ̣ι̣ν|gap:?|ορουσιν γὰρ [οἱ]οἱ ❨[εἰ]ρημ(ένοι)❩εἰρημένοι |gap:1||gap:2||gap:3|κ̣οι̣|gap:1||gap:2||gap:3|κοι ὀ̣φει[λ]|gap:2|ὀφειλ|gap:2| τὸν ⋰ὑ⋱μέτερ[ο]νὑμέτερον λ̣ό̣γ̣[ον]λόγον ἕως
21 |gap:?|αριστ[ο]ν|gap:?|αριστον υ̣μ̣|gap:2|υμ|gap:2| καταδ̣|gap:2|ρο̣|gap:5|σ|gap:2|τ̣αυ̣|gap:3|καταδ|gap:2|ρο|gap:5|σ|gap:2|ταυ|gap:3| μν|gap:1||gap:4|ε̣ων̣|gap:4||gap:1|μν|gap:1||gap:4|εων|gap:4||gap:1|
22 |gap:?| χρό̣[ν]ονχρόνον τ̣ῆ̣ςτῆς [ἐμ]ῆςἐμῆς ζωῆς , ❨δέ[σπο(τα?)]❩δέσποτα ❨[ἔνδ]ο̣ξ(ε)❩ἔνδοξε ❨[κ]ύρ(ιε)❩κύριε ❨ὑπ(ερ)φ[υέσ]τ(ατε)❩ὑπερφυέστατε ἀπ[ὸ]ἀπὸ [ὑ]πάτωνὑπάτων πανεύφημε .